Väldigt inspirerande även för Produktionslyftsintresserade personer att delta vid Lean Forum Byggs årsmöte hos NCC i Solna igår. Det finns många kopplingar mellan Produktionslyftet och Lean Forum Bygg, där vårt gemensamma fokus kring Lean bara är en – om än ganska avgörande – del. Ordförande Helena Lidelöw från Lindbäcks Bygg berättade för 25-talet deltagare om föreningens positiva utveckling kring medlemmar, partnerföretag och en stabil ekonomi. Hon kunde också konstatera att de arrangemang som frukostmöten och seminarier som genomförts tagits emot över förväntan och att det är aktiviteter som de kommer att försöka bredda.

Kajsa Simu är Lean Manager på NCC och forskare på Luleå tekniska universitet. Hon var även engagerad i NCCs Lean-resa med Produktionslyftet och vi har fortsatt kontakt, bland annat genom ett gemensamt engagemang i ett planerat byggprogram. Kajsa är dessutom projektledare för projektet VALLACoach där de delvis inspirerats av Produktionslyftets upplägg kring coachning, men här anpassat helt efter byggbranschens förutsättningar.

Avslutningsvis berättade Flexators VD Ola Adolfsson om deras imponerande Lean-resa som verkligen lyfter vikten av uthållighet. Detta nuvarande Produktionslyftsföretag har arbetat i många år med olika Lean-initiativ men nu känner de att alla pusselbitar är på plats – läs gärna artikeln om Flexator här. Efter avslutande mingel kan vi konstatera att det är en mycket aktiv förening som utgör en naturlig samlingsplats för byggsektorn kring Lean och Lean Construction.

Darwin sa något i stil med att det inte är den mest intelligenta som vinner, vilket jag tycker känns rätt skönt. Inte heller den starkaste, vilket också känns bra, utan den som är mest responsiv inför förändringar. Det är den som vinner. Det är alltså vår förmåga till anpassning när världen runt omkring oss förändras som avgör både människors och företags framgång. Detta är vad Produktionslyftet arbetar med.

Det hjälper dock inte om en chef eller VD vill eller har förmåga om inte medarbetarna är med. Det gäller att bygga ett företag som agerar som ett sillstim snarare än som akvariefiskar. Förr i tiden planerade och producerade företagen sina produkter och tjänster som sedan säljarna åkte ut och sålde. Den tiden är förbi. Idag är det kunderna som är produktionsplanerare, det är kunden som är King.

I den digitaliserade världen så har kunderna produkter och tjänster bara en knapptryckning bort med leverantörer över hela världen och leveranser inom några dagar – rätt ner i brevlådan eller inboxen. Vilka är det då som vinner? De som kan leverera rätt kvalitet, rätt mängd, i rätt tid och till rätt ställe – med snabbast respons.

Så vad är det då som oftast saknas för att vara eller bli den leverantören? Ledarskap för förändring, förmågan att få människorna runtom med sig. Företag som har vinst som första prioritering vinner inte. Det är företagen som har de nöjda kunderna som vinner.

IUC Sverige hade igår den 16 maj VD-möte och årsstämma på Tillväxtverket, vilket var bra då det gav möjlighet till en presentation av myndighetens tankar runt Smart industri och deras målsättning att få de olika satsningarna att hänga ihop i en röd tråd för företagens bästa. Presentationen gavs av avdelningschefen för enheten Företag, Tim Brooks, som betonade att alla inblandade aktörer måste arbeta för att stärka detta och det gemensamma lärandet. Vid VD-mötet som föregick årsstämman fick jag även en möjlighet att presentera Produktionslyftets arbete och visa hur vi arbetar med företagens kraft att förändra liksom kopplingen till Produktion2030 med exempelvis de teknikworkshoppar vi genomför i samarbete med IUC.

Vid IUC Sveriges årsstämma valdes två nya ”externa” ledamöter in i styrelsen; förutom jag själv också Arturo Vasquez från IF Metall, arbetsmarknadsansvarig ombudsman. För mig känns det jättekul att aktivt få bidra till styrelsens arbete då vi arbetar för att få hela systemet att hänga ihop, från ny kunskap via forskning till att få ut resultaten till företagen – inte minst till små och medelstora företag, där IUC redan har en stark och väletablerad roll. Kan vi ytterligare öka samarbetet mellan olika aktörer som IUC, Produktionslyftet och andra så bygger vi ett långsiktigt starkt arbetssätt som stärker både möjligheten att få ut kunskap liksom möjligheten för IUC att ytterligare stärka och verka i sin roll med den löpande kopplingen till olika nationella initiativ. Det är helt i linje med den strategi IUC har – att vara en tydlig intermediär – liksom Tillväxtverkets långsiktiga målsättning.

Det är mycket som kokar i landet kring utvecklingen inom industrin. Produktionslyftets metodik och erfarenheter finns med i de flesta områden som automation, digitalisering, cirkulär ekonomi med fler. En av våra stora styrkor är hur vi lär av varandra och utvecklar tillsammans, inte minst mellan regionerna. Den 2 maj träffades Produktionslyftets regionledare på Arlanda för att diskutera såväl utveckling som att utbyta erfarenheter kring både det som är lätt och det som är svårt.

Inte minst det sistnämnda är avgörande att lyfta, både som stöd för varandra och som underlag för ett ständigt förbättringsarbete kring våra arbetssätt och vår metodik – allt med syfte att stärka det viktiga arbetet med att stötta industrin att bygga sin förändringsförmåga. Regionledardagen bjöd som alltid på ett starkt engagemang med massor av energi i mötet, något som vi alla tar med oss hem till våra respektive regioner för att vidareförmedla ut till alla företag!

Vi har en mängd aktiviteter på gång inom Produktionslyftet, där vi i närtid genomför att antal inspirationsseminarier över landet. Jag hoppas du tar chansen när dessa kommer till ditt närområde, det är alltid intressanta föreläsningar och spännande diskussioner. Vi genomförde nyligen två sådana arrangemang i Göteborg respektive Eskilstuna med ett starkt engagemang från deltagarna. Flera företag passade på att direkt anmäla sig till våra Startprogram!

Startprogrammen är ett anpassat sätt för små och medelstora företag att få en första inblick i de utmaningar och möjligheter som utvecklingen erbjuder. Vi fokuserar på de områden som efterfrågas, i samverkan med våra regionala parter, för att tillgodose företagens behov. Det kan röra sig om områden från automation och cirkulära affärsmodeller till ledarskap och digitalisering – och allt med avstamp i Lean och förändringsförmåga.

Närmast i tur kommer ett utbyggt startprogram i Eskilstuna i samarbete med satsningen TransMission – läs mer om upplägget här. Det bästa sättet att hålla dig uppdaterad om när och var nya arrangemang är planerade är att titta under fliken ”Aktiviteter”. Här läggs Startprogram och andra aktiviteter upp löpande!

Vid Västsvenska Handelskammarveckan mellan den 24-26 april samlades regerings-, industri- och näringslivsrepresentanter, företagare, analytiker och inspiratörer under samma tak. Stämningen var god, viket var förväntat med tanke på den fortsatta höga konjunkturen. Flera indikatorer ser bättre ut idag jämfört med våren förra året och enligt Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé redovisar Västsverige både god tillväxt och hög sysselsättningen. Eller som vår näringslivsminister uttryckte det: ”Det sprudlar i regionen!”

Minister Mikael Damberg talade också om nyindustrialiseringsstrategin, alla satsningar som ska bidra till att Sverige ska bli världsledande inom industriell produktion där nyckeln till framgång ligger i att nå ut till de små och medelstora företagen, SMF. För att SMF ska lyckas med den digitala omställningen krävs det utbildning, fortbildning och kompetensutveckling av befintlig personal. Många föredrag och diskussioner handlade just om det, det vill säga möjligheter och utmaningar med digitalisering/digitala transformationer.

Flera av gästerna i samtalspanelen lyfte upp vikten av kompetensförsörjningen, på såväl individ- och regionalnivå. Det råder ingen tvekan om att en ökad digitaliseringsgrad kommer att kräva nya kompetenser, nya krav på oss och arbetsmarknaden – arbetsuppgifterna är i ständig förändringen. Budskapet var tydligt: Utan förändringsförmåga och rätt kunskaper blir det svårt att hänga med i utvecklingen!

Glädjande nog pågår det en hel det i vår region med otroligt många spännande projekt och utbildningar med fokus på smart, flexibel och resurseffektiv produktion. Små och medelstora företag i regionen kan välja mellan traditionella utbildningar som anordnas av våra samarbetspartner, olika nätverksträffar, inspirationsdagar, coaching etcetera. Eftersom digitalisering kräver långsiktiga och genomtänkta satsningar känns det som att Produktionslyftets metodik aldrig har varit mer aktuellt än nu. Det gäller att välja rätt!

Redan på 1800-talet menade Darwin att det inte är den starkaste eller den mest intelligenta som blir den mest framgångsrika, utan den som är mest förändringsbenägen och kan anpassa sig till förändringar. Ännu tidigare, vid sekelskiftet 1500, uttryckte Machiavelli att det inte finns någonting så svårt att ta itu med, inget som är så vådligt att leda och ingenting som är så osäkert i framgång som att försöka införa de nya tingens ordning. Den som förändrar får nämligen som motståndare alla de som lyckats väl i de gamla spåren och endast ljumma försvarare i de som kan tänkas lyckas i de nya. Det är här som ledarskapet, i synnerhet förändringsledarskapet, ställs på prov. Det gäller att alla – regering, fackföreningar, organisationer, företag – vågar utmana det gamla och leva efter det som Darwin uttryckte. Först då kommer Sverige att kunna klara digitaliseringens påfrestningar med flaggan i topp.

Vi talar om både yttre och inre digitalisering, där vår egen organisation i båda fallen är vår största utmaning. Digitalisering handlar mer om människor, innovation och förändring än om teknik, där tekniken dock är en central möjliggörare i ett nästa steg. Den inre digitaliseringen avser kultur, ledarskap och organisationens respons inför mötet med den digitala eran samt effektivisering av processer och system. Den yttre handlar om nya grepp och kanaler för dialog och affärsgenerering, nya affärsmodeller och erbjudanden där vi talar om att utnyttja digital teknik för nya kundupplevelser.

Är företag och samhälle verkligen medvetna om den enorma förändring vi står inför och vet de vad de ska göra? I den globaliserade världen räcker det inte att vara näst bäst och kundens andraval. Du måste vara bäst. Det är som i krig, det lönar sig dåligt att vara nummer två. Det viktigaste arbetet vi har framför oss är att förbereda människorna i Sverige för den stora förändring som digitaliseringen kommer att innebära. Risken är annars stor för kraftiga motsättningar i samhälle, organisationer och företag som slutar i en massiv osämja. Alla måste ta ansvar och vara tillräckligt modiga för att följa Darwins framgångsrecept: Att vara villig till förändring.

I mitten av april genomförde vi tredje omgången av vår coachkurs, vilket gick väldigt bra. Det är tydligt att det finns ett stort intresse och den här gången bestod deltagarna av flera personer som själva arbetar med egna förändringsprocesser, det vi kan kalla ”klientföretag” eller deltagare från tidigare Produktionslyftsföretag. Därutöver var deltagarna dels de som ska använda metodiken inom Produktionslyftet, dels personer från angränsande program och partner som utgår från metodiken men kanske inte med exakt koppling till Produktionslyftet. Känslan vi har är att alla tre kategorierna av deltagare verkligen fick ut något av värde.

Erfarenheterna tar vi också med oss i den fortsatta utvecklingen av kursen – efterfrågan finns där. Ständiga förbättringar gäller även kurstvecklingen och den bästa kursen hittills blir naturlitvis nästa kurs, planerad med start den 28 augusti 2018. Du kan redan nu anmäla ditt intresse här till denna fjärde omgång!

Rent generellt finns det ett stort behov av att mer metodiskt jobba med förändringsarbete på det sätt som Produktionslyftet representerar. De flesta förändringar sker i stort sett ad hoc, varje gång uppfinner vi mer eller mindre hjulet igen och hittar på något sätt att driva en förändringsprocess. Inom Produktionslyftet jobbar vi för förändring på ett metodologiskt och repeterbart sätt, med en utarbetad och genomtänkt metod. Behovet är som sagt tydligt och än tydligare kommer det bli när förändringarna stadigt accelererar, något som ju ständigt påtalas i digitaliseringshypen.

Om farten ökar måste vi bli allt bättre på att bemästra utvecklingen, och Produktionslyftet då bidrar med något mycket väsentligt!

I tisdags den 17 april körde vi igång ytterligare en 7,5-poängskurs i Lean produktion här i Södertälje. Det är den 94 kursstaten totalt i landet och den är fullbelagd med 24 nya deltagare. Det är både kul och inspirerande att träffa deltagarna och även kul med den stora spridning vi numera ser. Från att ha haft en kraftig betoning på traditionell tillverkningsindustri har vi idag deltagare från både processindustri och andra organisationer. Det är också jättekul att ”gamla” Produktionslyftsföretag som redan genomfört Utvecklingsprogrammet med oss fortsätter att skicka deltagare till kursen. I denna kurs hittar vi deltagare från både Keolis, Stora Enso Kvarnsveden och E.ON.

Även Saltå Kvarn finns representerade, vilka är värda att framhållas lite extra. Inte bara det att de deltar i kursen Lean produktion, de har även anmält deltagande till vår kurs i Lean ledarskap. Dessutom har de anmält hela fyra deltagare till vårt Startprogram med tema hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean – en fantastisk satsning från deras sida, speciellt med tanke på att de bara är dryga 50-talet medarbetare. Det är säkerligen också en förklaring till att de lyckats sprida sitt Lean-arbete på så kort tid jämfört med många andra företag.

Idag kör vi workshop nummer två i nämnda Startprogram kring hållbart ledarskap. En reflektion från vår sida är att deltagarna är mer Lean-mogna än vad vi kanske hade förväntat oss. Det är många kloka funderingar och tankar där den röda tråden kretsar runt det strategiska ledarskapet och hur de vill arbeta i ledningsgrupperna, men även om hur de kan förändra sitt eget ledarbeteende. Det är en viktig faktor som kan påverka en organisation väldigt mycket utan att ”passera” ledningsgruppen – exempelvis medarbetarstöd med coachande frågor och att tillbringa mer tid i ”verkligheten” än på ledningsgruppsmöten.

Många intressanta diskussioner blir det och idag får de ytterligare kött på benen. De har haft studiebesök hos AstraZeneca och fått lyssna på representanter från deras Lean-stab; efter 16 år av Lean-arbete konstaterar de att de nu lever Lean, det är ingenting som kan tas bort. Otroligt inspirerande för våra Startprogramsdeltagare, även om tidsperspektivet kan uppfattas som både imponerande och lite skrämmande …

För precis en vecka sedan var representanter från norska Produktivitetsspranget här på besök hos Swerea IVF. De hade ett mycket effektivt arbetsmöte under hela dagen med SINTEF Raufoss Manufacturing i spetsen. Planen är att de ska använda Produktionslyftets metodik fullt ut i de sex pilotföretag som inleder satsningen. De är otroligt målinriktade i sitt arbete med att sätta sig in i materialet med mängder av frågor kring hur vi gör och varför – nyttigt även för oss att reflektera kring!

Dessutom har de den självklara ambitionen att de ska genomföra arbetet ännu bättre än vad vi gör – om de inte gör det har de ingenting att ge tillbaka som vi kan lära oss av. Underbar inställning! Gemensamt kommer vi att kunna sporra varandra till ständiga förbättringar. I sann Lean-anda utgår de dock från vår nuvarande standard, eftersom vi annars inte vet hur vi kan ta nästa steg för att förbättra.

Det är också anledningen till de är så nogranna med att verkligen förstå nuläget. Ändå rör det sig om väldigt erfarna personer som arbetat med förbättringsarbete och Lean under lång tid, men samtidigt nyfikna på att lära nytt. Samtliga personer stannade också kvar för att gå Produktionslyftets coachkurs i Mölndal. Produktivitetsspranget bygger verkligen upp en stabil grund!

Finansiärer och intressenter

Partner