Denna vecka stänger en utlysning hos Vinnova inom Produktion2030 som heter ”Kostnadseffektiv automatisering”. Här efterfrågas det nyskapande och effektiva spridningsaktiviteter och resultatkommunikation, ett viktigt initiativ där hela 15 procent av budgeten är avsatt. Det här är riktigt intressant och spännande, inte minst för oss inom Produktionslyftet som ständigt ser ett behov av att videreutveckla erbjudandet inom våra utvecklingsprogram för små och medelstora företag, SMF.

Vi har redan startat utvecklingen mot Produktionslyftet4.0 med avsikten att i programmets metodik integrera aktiviteter inom digitalisering och automation. Det är nu öppet för att söka till Produktionslyftet4.0 där vi har ett antal platser subventionerade för SMF. Vi har redan fått in ett företag men söker fler som vill arbeta för att stärka sin förändrings- och förnyelseförmåga med sikte på Lean och digitalisering.

Livslyftet är en gemensam satsning från Livsmedelsföretagen, Prevent, Unionen och Livsmedelsarbetareförbundet och inspirerat av Produktionslyftets framgångsrika arbete inom främst tillverkningsindustrin. Syftet med Livslyftet är att utveckla arbetsmiljö och konkurrenskraft i livsmedelsindustrin och skapa en företagskultur där alla verkar för ständig förbättring för såväl medarbetare som företag.

Projektet Livslyftet kommer att starta under 2018 där tre medlemsföretag i Livsmedelsföretagen har chansen att få en starkt reducerad kostnad för sitt deltagande genom finansiering från Prevent. Är du intresserad av att delta så kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Pernilla Lindskog – mer information har även richard.berglund@produktionslyftet.se.

Det känns väldigt positivt med de subventionerade platserna som vi nu kommer att kunna erbjuda små och medelstora företag. Upplägget baseras på Produktionslyftets metodik ”Sneda vågen” men med en utvecklad koppling till digitalisering. Grunden i Produktionslyftets arbetssätt ligger kvar men förstärkt med ett digitaliseringsperspektiv gällande både utmaningar och möjligheter. Satsningen går under namnet Produktionslyftet4.0 och arbetet med att ta fram ett erbjudande pågår som bäst – information kommer att läggas upp på hemsidan inom kort.

Forskaren Hanne Finnestrand från det norska universitetet NTNU tillsammans med masterstudenten Susanne Irgens Gravdal har intervjuat några av oss i Produktionslyftets ledningsgrupp i samband med ett projekt, Lean i Norden. De är väldigt intresserade av Produktionslyftets arbetssätt och vårt sätt att se på Lean. Det finns många likheter i sättet att tänka och förhålla sig till Lean mellan Sverige och Norge. Just nu planeras det för en ny satsning i Norge – Produktivitetsspranget – där vår styrelsemedlem Ottar Henriksen är engagerad och som är tänkt att till stor del bygga på Produktionslyftets upplägg. I samband med detta får vi imorgon fredag också besök av honom och hans kollega Tor Giæver för att diskutera hur vi kan samarbeta.

Idag ska jag presentera de kurser som erbjuds i samverkan mellan FKG och Produktion2030 vid en träff arrangerad av FKGs kvinnliga nätverk ”Kvinnan i leverantörsindustrin”. Vi har nyligen startat en kurs om digitalisering inom fordonsindustrin. Det är dock få kvinnor som deltar så det här blir ett bra tillfälle att både göra reklam för kurserna och samtidigt stämma av vad det är de efterfrågar framöver. En lämplig aktivitet på den internationella kvinnodagen!

Digitaliseringen eller Industri4.0 kommer fullständigt att förandra hur företagandet kommer att se ut i framtiden – och strukturen hos de kvarvarande företagen. Många kommer inte att överleva. Samhället med regeringen i spetsen satsar stora pengar på en mängd olika projekt med ambitionen att få igång diskussioner och inspirera företagen till att initiera den helt nödvändiga förändringsprocess som detta innebär.

Det är mycket vällovliga ambitioner, men frågan är om satsningarna startar i rätt ände? Om vi reflekterar kring företagens verksamhet så är det en väldigt liten del av det de gör som tillför verklig värde för kunderna. Av allt som stoppas in i företagen i form av tid, svett och tårar så är det egentligen bara en mindre del som skapar nytta för företagens kunder, det vill säga de som betalar de anställdas löner.

Den största delen handlar fortfarande om slöserier. Om vi försöker få företagen att ge sig på digitalisering innan de lärt sig att se slöserierna är risken uppenbar att de automatiserar slöserierna. Den väg företagen måste ta är att först lära sig identifiera kundnyttan, ta bort slöserierna och sedan öka farten med hjälp av digitalisering. Det går däremot aldrig att kompensera fel riktning med hög fart.

Jämte det vi praktiskt gör i vårt dagliga arbete inom Produktionslyftet så arbetar vi övergripande med att skapa förändringsförmåga i svensk industri. Parallellt pågår också flera insatser kring digitalisering över hela landet, förutom ett antal regionala insatser även KickStart, som drivs av Teknikföretagen, och Indigo, som drivs av IUC-bolagen.

Produktionslyftet är samarbetspartner i båda programmen, där vi fokuserar på att ta till vara på den metodik som utvecklats under många år. Arbetet syftar till att anpassa metodiken till andra projekt och områden, att bredda användningen och skörda frukterna av det mångåriga utvecklingsatbete som lagts ner.

I Indigo, som vi driver inom IUC-bolagen, har vi fått hjälp med att ta fram ett anpassat arbetssätt som bygger på Produktionslyftets metodik. Det är ett sätt för oss att säkerställa att vi också får med oss det viktiga förändringsarbetet i varje företag vi arbetar med. Håll gärna utkik på Produktionslyftet eller de regionala IUC-bolagen – det sker många regionala satsningar, säkerligen också på en ort nära dig!

Kom och möt oss i Mölndal! Den 19 april kör vi ett brett inspirationsseminarium kring ökad konkurrenskraft och förnyelseförmåga tillsammans med Göteborgs Tekniska College regionalt och IUC Sverige nationellt. Målsättningen med dessa seminarier är att väcka intresse hos deltagande företag för en fördjupning via något av våra Startprogram, där vi under mars bland annat startar program i Kalmar respektive Södertälje.

Vi ser fortsatt god tillströmning till vårt Utvecklingsprogram över 18 månader, vilket är det som de flesta förknippar med Produktionslyftet. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att en framgångsfaktor bakom Produktionslyftet är att vi erbjuder både inspiration, coachning och utbildning, varför det är extra roligt att se årets första utbildning i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng starta med 24 deltagare.

Inspirationsseminariet på Swerea IVF i Mölndal är bara ett av flera som kommer att lanseras under den närmaste tiden. Under ”Aktiviteter” i listen ovan lägger vi kontinuerligt upp nya seminarier, kurser och program och de är ganska väl fördelade över landet. Håll ögonen öppna, rätt som det är kommer vi till en plats nära dig!

Sveriges regering och riksdag visar med all tydlighet att de på bred front stödjer svensk industri för att den ska kunna ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Satsningen Smart industri är ett starkt uttryck för det. Produktionslyftet har fått i uppdrag att använda sin metodikarsenal för att bidra till detta. Som vi ser det innebär digitaliseringen en möjlighet att skapa effektiva informationsflöden, på samma sätt som Lean innebär effektivare fysiska flöden. Med digitaliseringen kan du se till att rätt information finns där den behövs vid rätt tillfälle, i rätt format, lätt tillgänglig och med rätt kvalitet.

Det svåra i detta är att informationsflöden är betydligt mer svårgripbara än materialflöden. Här arbetar vi som bäst med att ta fram metoder för att skapa flöden lika smidigt som inom Lean, som vi också ser en hel del överlappningar till. Tio stycken subventionerade platser kommer att erbjudas för mindre och medelstora företag (SMF) för att arbeta systematiskt med detta. Vi sätter nu högsta fart för att inleda diskussioner med de företag som är motiverade och angelägna om att få komma igång – representerar du ett SMF så har du här en gyllene chans till en flygande start för ditt digitaliseringsarbete!

I torsdags var vi i Örebro för ett möte kring hur vi kan koppla samman olika aktiviteter i deras projekt TransMission med Produktionslyftets Startprogram, det vill säga både Lean och digitalisering som en bra helhet ur ett företagsperspektiv. Anna Bird nämnde detta i ett tidigare logginlägg och vi kom fram till ett intressant upplägg som vi tror på och som vi ska jobba vidare med. Med på mötet var förutom Anna också Niklas Olsson och Svante Sundquist från MDH/MITC liksom representanter från Örebro universitet och IUC. Örebro universitet är en av parterna i TransMission och IUC driver Indigo i regionen. Diskussionerna kändes bra där vi alla drev frågan med företagens bästa för ögonen och jag är övertygad om att vi får ihop en röd tråd som kommer att fungera som upplägg i både Örebro och Eskilstuna.

Den 5 februari arrangerades Industridagen med tema ”Människan i digitaliseringen” där vi var med och organiserade en av de parallella sessionerna. Det var hela 650 personer på plats och statsminsiter Stefan Löfven inledde och moderaternas Ulf Kristersson höll sitt föredrag under eftermiddagen. Båda blocken således representerade och även så näringslivet med ett antal namnkunniga personer från industrin. Bland annat gav Marcus Wallenberg en spännande utblick bortom Sveriges gränser. Även föreläsare från akademin och forskningsvärlden deltog och jag måste säga att alla talare på stora scenen snarare förstärkte än sa emot varandra. Visst var där många olika perspektiv, men ändå en samstämmig och komplett bild av våra utmaningar.

Den parallella session som jag modererade hade rubriken ”Teknikens och människans bästa egenskaper” och medverkade gjorde Åsa Fast-Berglund från IMS Chalmers, Per-Olof Sjöberg från RISE och Monica Bellgran från KTH. Vi identifierade alla behovet av förändringsförmåga, både i den nära samverkan mellan människa och maskin, men även vad gäller exempelvis artificiell intelligens. Det finns som sagt många perspektiv där det viktigaste är att faktiskt se framåt, att välkomna framtiden. Hur vi än gör så kan vi inte undvika den, så varför inte försöka dra nytta av de möjligheter som erbjuds? Som tankemodell utgick vi från Produktionslyftets Startprogram som utgår från en ”fyrfältare” med ”Hinder”, ”Nuläge”, ”Önskat läge” och ”Vårt första steg” – ett bra sätt att undvika att springa för fort i fel riktning …

Många föräldrar är frustrerade över att deras ungdomar sitter uppe hela nätterna och spelar dataspel. Det är dessa ungdomar som företagen behöver i den digitala verklighet vi lever i, inte föräldrarna och de kunskaper som de besitter. Många är helt passé. Än mer passé är de när vi nu vill att alla mossiga föräldrar ska arbeta till dess de är 67 med kunskaper vi fick för 35 år sedan. Vad företagen behöver i digitaliseringen är ungdomar som är ena rackare på att hantera datorer, spel och animeringar.

Nu kommer pronblemet; hur ska vi få dessa två grupper att samverka? De unga med de nya kunskaperna och de gamla med sina erfarenheter. Om vi inte lyckas med detta så kommer de attraktiva ungdomarna att dunsta som vatten i öknen och kvar sitter företagen med torr sand. Jag tror att företagen behöver hjälp för att hantera denna – för både dem och samhället i övrigt – helt avgörande fråga.

Förra veckan var en väldigt intensiv vecka som helt gick åt till invigningen av nya KTH i Södertälje, KTH Leancentrum och Södertälje Science Park. Den stora invigningen var den 30 januari med 350 gäster under ledning av KTHs rektor Sigbritt Karlsson och Södertälje Science Parks ordförande Leif Östling. Även forskningsminister Helene Hellmark Knutsson var på plats, liksom representanter från Astra Zeneca, Scania och Södertälje kommun. Det känns så roligt att det som vi pratat om i många år nu verkligen händer, en fysisk mötesplats där vi ska fortsätta att arbeta med samverkan, forskning och utbildning.

Dagen efter, den 31 januari, anordnade KTH Leancentrum seminariet ”Helhet & Förbättring för tillväxt & personal” som lockade hela 110 deltagare! Jag och min kollega Bengt Savén, adjungerad professor vid KTH Leancentrum, från Saab Aeronautics höll i arrangemanget och första föreläsare ut var Sebastian Rydenfalk från Saltå Kvarn som mycket inspirerande kunde berätta om deras resa med såväl MatLust som Produktionslyftet. Sedan följde föreläsningar med Lean-resor från både AstraZenicas Rickard Thernström, Scanias Martin Lyckström och Telge ABs VD Stefan Hollmark.

Seminariet avslutades sedan med en dialog kring Lean ledarskap och förändringsledning mellan Monica Bellgran, första professorn vid KTHs campus i Södertälje, och Bengt Savén. Efter detta fortsatte veckan med allehanda seminarier, bland annat i den fullbokade trampbilsfabriken med sin uppskattade simuleringsövning som ger en konkret inblick i vad Lean är och en insikt om hur du själv kan jobba med standarder, avvikelser och förbättringsarbete. Invigningsveckan tog slut först i helgen med öppet hus och karriärmässa – en verkligt fullmatad vecka men samtidigt både spännande och inspirerande!

Finansiärer och intressenter

Partner