Bara vinster med Lean!

Ledare · Lena Ovesson · 2007-09-28


Hösten 2005 fattades ett styrelsebeslut att söka EU-medel från Mål 3-programmet för att starta ett Lean-projekt. I vår koncern, bestående av nio bolag, är de flesta underleverantörer till bilindustrin. Vi har, som många andra, under många år känt av den hårdnande konkurrensen från lågkostnadsländerna. Det var dags att ta ett gemensamt helhetsgrepp. Jag tog på mej rollen som projektledare i samlingsprojektet för de sex bolag som skulle ingå. Vi var noga med att förankra projektet med respektive företags ledningar och fackklubbar. Alla ställde sej positiva trots att vi egentligen inte visste vad vi gav oss in på. IVF blev vår samarbetspartner och utbildningssamordnare av de olika verktygen.

Så började mödosamt vandringen mot förståelse av vad begreppet Lean är och står för. För det är inte alldeles självklart och enkelt. Här handlar det inte om att använda ett verktyg som exempelvis 5S och sedan vara nöjd med detta. Lean är en kultur, ett arbetssätt som ska genomsyra hela verksamheten. Sådant tar tid – och måste få ta tid. Resurser måste tillsättas personellt och i reda pengar för att få effekt. I en tid då alla företag är slimmade är det inga lätta beslut att fatta om man inte ser vinsterna med Lean.

Invändningar i början av vår resa kunde vara: ”Ja, men detta är ju självklart – ordning och reda, förbättringsförslag, det är ju inget nytt!” Men om det är så enkelt varför är det då inte infört för länge sedan? Poängen är att inte plantera ett färdigt koncept, utan att varje enskilt företag själva måste svettas fram sitt eget ”produktionssystem”. Förståelse och nyttan med Lean måste komma genom självinsikt under ledning av pedagogiskt upplagda utbildningsinsatser.

Vi har nu avslutat projektet, men Lean lever vidare i alla våra företag. På vårt utvärderingsseminarium konstaterades enhälligt att detta varit ett mycket lyckat projekt, men att vi bara är i början och har mycket kvar att lära! Framgångsfaktorerna för att lyckas är tydligt ledarskap – respekt för människan, förankring i hela organisationen och avsättande av resurser. Dessutom en stor portion envishet och insikt att motstånd mot förändringar är en naturlig process.

Vad har då vinsterna varit för oss så här långt? Jo, vi har skapat:

En struktur och stabilitet i vårt förbättringsarbete
Ett koncerngemensamt synsätt
Ett nätverksbyggande över gränserna både i företagen, koncernen och bland andra företag
En gemensam kompetenshöjning för alla anställda
Ett otroligt engagemang
Fokus på att minska slöserier
En ökad konkurrenskraft och trygghet genom ökande ekonomiska resultat.
Listan kan göras mycket längre än så, men min övertygelse är att med Lean som arbetsätt finns det bara vinster att hämta – för medarbetaren, kunden, företaget och samhället. Därför är Produktionslyftets arbete så viktigt och nödvändigt!

Lena Ovesson · Nossevo Industries

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer