Danielson skyltar med Lean

Artikel · 2007-09-28

Ett av Produktionslyftets pilotföretag är Danielson Sverige AB med produktion på Gotland. De har sedan några år tillbaka arbetat med vissa Lean-verktyg, men vill ta sig vidare mot ett övergripande Lean-inspirerat produktionssystem. – Därför tycker jag att det känns riktigt bra med Produktionslyftet, säger platschefen Sofia Wollmann.

Danielson Sverige AB levererar industriell grafik för all typ av produktmärkning, exempelvis bilmärkesemblem, dekaler, skyltar etc. Det är ett privatägt företag, där dagens ägare Anders Danielson är släkt i rakt nedstigande led med Jacob Danielson som grundade företaget 1915. De har haft fabriker i såväl Motala som Upplands-Väsby, men den tillverkande verksamheten är idag koncentrerad till anläggningen i Visby. Huvudkontoret ligger i Solna, omsättningen 2006 var ca 60 miljoner kronor och de har ett 70-tal anställda. Företaget har en historik av välmående och alltid legat i framkanten i sin bransch, men med den grafiska branschens teknikutveckling har konkurrensen hårdnat.


Danielsons platschef Sofia Wollmann, t h, skriver på avtalet med Produktionslyftet under översikt av programdirektör Birgitta Öjmertz.

Danielson arbetar aktivt med att effektivisera sin produktion, vilket inte alltid varit helt lätt med företagets mix av grafisk bransch och plåthantverk. Det klassiska handlingssättet hos Danielson har varit att köpa in stora mängder material för att aldrig stå utan. Stora lager har varit en av verksamhetens grundstenar. Dessutom producerade de helst allt på en gång för att slippa ställa om maskinerna, även om det innebar en försening för nästa kund. Ett tankesätt som fungerat så länge det inte fanns någon större konkurrens.

2003 låg leveransprecisionen under några månader på 46%, vilket givetvis var ohållbart. Insikten om att något måste göras fanns i företaget och ledningen satte upp ett krav på att de skulle nå upp till 99%. Exakt hur det skulle gå till var man inte lika säker på … Det var ungefär i den vevan som Sofia Wollmann och Niclas Johansson anställdes.
Sofia är platschef för Danielsons anläggning i Visby, där Niclas är produktionschef. Båda har ett förflutet hos Ericsson/Flextronics på Gotland och därmed erfarenhet av deras produktionssystem. Nu startades arbetet med att effektivisera Danielsons produktion.


Fr v: Produktionslyftets Lean-coach Anders Hugnell samt Danielsons platschef Sofia Wollmann och produktionschef Niclas Johansson.

Det finns ingen djupare tradition av tillverkningsindustri på Gotland. När Flextronic la ner sin produktion innebar det ett dråpslag för Gotlands kommun. Med IUC som förebild startades då ett projekt med Gotlands kommun och Almi som kom att utvecklas till TRC, Tekniskt ResursCentrum. Det är idag en ekonomisk förening som ägs av 27 företag på Gotland, varav Danielson är ett. Danielson engagerade sig i projektet ungefär samtidigt som Sofia och Niclas började på företaget, och via TRC fick Danielson kontakt med Jan Linell och Anders Hugnell. Jan var projektledare för TRC och samarbetade redan då med Anders i hans roll som teknikkonsult i Produktionslyftets föregångare proDesign. Anders arbetar idag som Lean-coach inom Produktionslyftet.

– Niclas och jag hade med oss tankar kring effektiv produktion från Ericsson/Flextronic och tillsammans med Jan Linell började vi med 5S och värdeflödesanalys (VFA) varannan vecka, berättar Sofia. I vår produktion finns det tyvärr många olika flödesvägar i maskinparken, varför det är svårt med en VFA. Det blir mer av en affärsmodell.


Skyltar av hög kvalitet – ett krav med tanke på Danielsons satsning mot bilindustrin.

Det var nu som företagets Lean-arbete initierades. Leveransprecisionen talade sitt tydliga språk. Alla visste att något måste göras, men att ändra ett arbetssätt från grunden är aldrig lätt. Vad Danielson behövde var ett exempel som visade att det fungerade.

– Vi hade en problemprodukt till en stor kund, en produkt som vi sällan klarade av att leverera i tid, berättar Niclas. För att praktiskt visa hur Lean-konceptet fungerar valde vi att koncentrera oss på den hanteringen.

Det första de gjorda var att halvera batch-storleken. De la även ett stort fokus på kvaliteten. Operatörerna insåg ganska snabbt fördelarna, men hur skulle de övertala exempelvis inköparna och teknikerna om fördelarna? Just logistikupplägget innebar en stor kulturkrock. Det fanns inga upplägg kring avrop eller taktning etc. Danielson brukade producera stora mängder för lager, vilket innebar att maskinen ifråga var blockerad för andra kunder. Normalfallet var att en kunds första leverans aldrig var i tid, medan de kommande alltid var i tid – till dess lagret var tomt. Prisbilden var sådan att de skulle tillverka allt på en gång och hålla lager.

– Det var inte lätt att dra igång arbetet eftersom grundtankarna i Lean till en del gick stick i stäv med företagets traditionella arbetssätt, säger Niclas. Deras synsätt var att ju större batcher desto bättre. Vi var tvungna att hitta ett sätt att ändra ”tänket” från grunden.

Företaget hade heller ingen utvecklad dialog med kunden angående logistikupplägg. Om en återkommande kund glömde att beställa så fanns det ingen backup. Dessutom kände kunden till att de inte hade någon vidare leveransprecision, varför de ofta beställde saker till ett tidigare datum.

– När vi väl hade fått genomföra förändringarna och kunnat mäta resultatet, så kunde vi visa att ledtiderna hade gått ner från som mest åtta veckor till en till tre veckor, berättar Sofia. På två år hade vi minskat tiden med över 50%.

Enligt Sofia är det resultat som dessa som gör att Danielson nu känner sig moget för Produktionslyftet. Hade det varit aktuellt för två år sedan är det inte säkert att de hade fått alla med sig. Idag har de en handfull eldsjälar, framför allt de som arbetar med logistik och beredning. De har insett fördelarna, även om det har varit en lång resa.

– Visst har det inneburit ett nytt tankesätt, men kanske ännu viktigare är att vi har påverkat förmågan eller viljan att våga tänka annorlunda, säger Niclas.

Samtidigt känner Niclas att de behöver lyfta sig ännu mer. Endagskurser och punktinsatser räcker inte.

Förbättringsgrupperna har inte fungerat helt bra och de faller ofta tillbaka i problemlösning istället för förbättringsarbete.
Danielson har arbetat en del med olika Lean-verktyg, även om de inte haft den övergripande Lean-filosofin förankrad i företaget. De har genomfört projekt inom 5S och SMED men insåg att de måste etablera en gemensam produktionsmetodik, ett företagets produktionssystem.

– En annan utmaning är personalens stolthet beträffande sin yrkesskicklighet, säger Niclas. Vi får inte gå för hårt fram, eftersom det är en verklig resurs för företaget. Samtidigt kan vi inte begära för lite, eftersom det då inte blir någon förändring. Det är en balansgång.

Specialistkunnandet syns även i flödet på fabriken. På grund av produktionen finns det inte ett naturligt materialflöde, eftersom de olika operationerna kommer i olika sekvens beroende på produkt. Ibland måste en plåtpressning ske före tryck, ibland efter. Lackering kan ske som sista moment eller före en slutgiltig stansning. Att hitta ett logiskt flöde är som sagt inte lätt.


Ordning och reda – ett av de tydliga synliga resultaten av Danielsons påbörjade Lean-arbete.

Det tidigare tankesättet påverkade även underhållet av maskinparken. Eftersom de körde större och större batcher ville de producera så länge maskinen höll. Oplanerade stopp för att reparera en trasig maskin var vanligt. Att övertyga medarbetarna om fördelen med att ställa maskinen en dag för att undvika oplanerade stopp var svårt. Allt gick ut på att producera så länge maskinen fungerade.

– Mindre batcher ger tillfälle för underhåll, rengöring, verktygsbyte etc, men det är en ledningsfråga, säger Niclas. Det är ingenting som kommer att förändras av sig själv. Vad vi behöver förbättra är arbetet innan och efter att maskinen går, att operera den fungerar bra.

De har börjat titta på ställtidsreduktion, men även här finns det en djupt förankrad kultur. ”Den går inte att korta”. Det tar en halvtimme eller en timme, punkt slut. Också detta är ett ledningsproblem där de måste tydliggöra inre ställ, yttre ställ och körtid.

– Det är väl så att ingen egentligen har tagit tag i den övergripande tanken på Lean ordentligt. Vi har inte haft en överbryggande helhetssyn och känt att vi behövt extern hjälp med detta. Därför tycker jag att detta känns riktigt bra med Produktionslyftet, säger Sofia. Vi vill inspireras av andra som inlett motsvarande resa.

Danielson kan dock se tillbaka på ett par år av ständiga förbättringar. De har lyckats öka lönsamheten, få högre leveransprecision, sänkta ledtider och höjd kvalitet. De har skapat en grund att bygga vidare på, men de vill ha stöd för att komma vidare. Samtidigt framhåller både Sofia och Niclas medarbetarnas sätt att arbeta med och acceptera förändringarna, trots att de ändrat på tjugoåriga traditioner.

– Det är ju inte så att de har gjort fel, utan världen har förändrats, säger Niclas Johansson. Personalen ska ha en eloge, de har klarat av detta på ett fantastiskt bra sätt.

– Det vi har uppnått hittills är helt tack vare personalen, säger Sofia Wollmann. Vi har inte gjort några nyinvesteringar, investeringen har varit i människor. Bara genom att ändra tanke- och arbetssätt har skutan vänts.

Ägare och styrelse i Danielson Sverige AB har valt att satsa långsiktigt. Det finns dessutom en uttalad satsning mot bilindustrin vilket gör Lean-arbetet ännu viktigare. Som pilotföretag i Produktionslyftet ska de utvecklas ytterligare.

– Vi måste helt enkelt utvecklas med våra kunder. Några alternativ finns egentligen inte.

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer