De satsar på ett modernt Sverige

Artikel · 2013-06-25

Inom Produktionslyftet arbetar vi för att övertyga företag om möjligheten med att effektivisera sina processer. Som en del av Produktionslyftet utbildar företagen även medarbetare via kursen Lean produktion, framtagen av Chalmers. Nu har vi träffat ett antal studenter från Chalmers tekniska högskola som själva valt att fördjupa sig inom Lean med sitt kandidatarbete, bland annat genom att besöka tidigare Produktionslyftsföretag.

Lean-studenter, från vänster: Björn Nyckelgård, Markus Eriksson och Patric Andersson.

Titeln på examensarbetet är ”Ständig förbättring inom Lean Production – hur ska medarbetarna motiveras till upprätthållande av ständig förbättring?” Utgångspunkten för studenterna var att hitta goda exempel på hur ett långsiktigt Lean-arbete kan drivas. Vi träffar författarna Patric Andersson, Markus Eriksson och Björn Nyckelgård för att ta del av deras erfarenheter från arbetet. Ytterligare tre studenter – Linus Liljeblad, Linn Holmström, Carl-Adam Hernvall – ingår i gruppen men kunde inte närvara vid mötet.

Alla sex i gruppen har gått ut tredje året av fem i civilingenjörsprogrammet maskinteknik. Patric, Markus och Björn är övertygade om att programmet ger en bra bas för deras fortsatta karriärer.

– Det är ett brett område som omfattar många plan, en tekniskt bra bas, säger Markus. Utbildningen är inte så nischad utan erbjuder många alternativ.

Ständig förbättring inom Lean Production – hur ska medarbetarna motiveras till
upprätthållande av ständig förbättring?

Anledningen till att de efter basåret valde maskinteknik var att utbildningen ger en förståelse för produktion och tekniken bakom. De har möjligheten att specialisera sig inom de flesta områden eftersom antalet ämnesområden inte är begränsade i utbildningen. Hur kommer det sig då att de valt att ”spetsa” utbildningen inom ett icketekniskt område som Lean?

– Det var för att få en helhetsbild av allt från kundförhållande till ekonomi, säger Patric. Lean är ett sätt att få det bästa av båda världarna, det finns en tydlig koppling till dessa frågor – och allting däremellan.

Studien syftar till att undersöka vilka framgångsfaktorer som påverkar ständig förbättring inom produktionen. Resultaten och analysen från företagsbesöken indikerar att ständig förbättring kan bli en naturlig del av arbetssättet. För att det ska bli verklighet måste tid frigöras och fokuseras till att utveckla företagskulturen och den egna filosofin. Ledarskapet spelar här en avgörande roll eftersom de är bärarna av kulturen på ett företag. Deras sätt att agera och uppträda ska ses som en förlängning av företagets filosofi, vision och tänkta företagskultur.

I utbildningen har det ingått avsnitt som berört Lean, avsnitt som deras handledare Jan Lindér haft hand om.

 

– Det var de roligaste delarna i utbildningen, säger Björn, och det inspirerade naturligtvis också till valet av examensarbete.

 

När det var dags att välja examensarbete insåg de att de var fler som var intresserade av Lean, även om de i det läget inte var någon ”grupp”.

– Nej, säger Björn, vi bestämde oss var och en för att vi ville göra något inom Lean. Gruppen bildades när vi insåg att de andra valt samma ämne.
 

Studenterna med Produktionslyftets Hans Reich till höger vid mötet på Chalmers Lindholmen.

Ämnet var dock ganska övergripande och de fick lägga upp sin egen projektplan. Precis som i Lean-projekt la de ner mycket tid i planeringsfasen, välinvesterad tid. De läste tidigare kandidatarbeten kring Lean, exjobb som också handletts av Jan Lindér, samt en hel del Lean-litteratur som Jeffrey Likers böcker. De intervjuade också välkända Lean-personer, bland andra Hans Reich från Produktionslyftet och representanter från exempelvis Saab Aeronautics och JMAC Scandinavia.

– Efter det började det klarnade lite mer, säger Björn. Vi fick bekräftat att delar av de teorier vi läst om även används och verkar fungera i praktiken.

Inför uppdraget bestämde de sig för att deras examensarbete verkligen skulle bidra till något, inte bara bli ett arbete i mängden. Det skulle ge läsaren något, en inställning som genomsyrade hela upplägget.

– Den målsättningen gjorde att vi inte bara arbetade för att få ett bra betyg, säger Patric, utan även arbetade för att uppnå våra egna mål och kunna bidra med kunskap.

Problemställningen de ställde var: Hur kan medarbetarna motiveras till att agera istället för att bara diskutera i fikarummet? För att få svar krävdes ett antal intervjuobjekt, företag som hade lyckats, företag som ständigt utvecklas med dagliga förbättringar. De ville se verkliga exempel från de som lyckats.

– Genom urval och rekommendationer kom vi fram till fyra förstahandsval, säger Markus: De tidigare Produktionslyftsföretagen Emballator Lagan Plast och Ostnor samt Toyota Material Handling Europe i Mjölby och Scania – och alla ställde upp!

De delade upp företagen mellan sig i gruppen och genomförde intervjubesöken. Överlag blev de väldigt väl mottagna och fick bra och matnyttig information från respektive företag.

 

Bild
Lars Medbo, universitetslektor
på Chalmers tekniska högskola
och även aktiv inom
Produktionslyftet
(foto: Caroline Örmgård).


– Trots att företagen var olika varandra såg vi likheten, säger Patric. De hade ”fattat galoppen”, det fanns en helhetssyn även om de annars var olika på många sätt.

Det var en lärdom och erfarenhet från examensarbetet; Lean kan användas i alla verksamheter, men det måste alltid anpassas.

– Eftersom Lean modifieras och appliceras på ett anpassat sätt finns alltid risken att något går fel, menar Björn. Frågan är då om misslyckanden beror på för dålig kunskap om Lean eller om den egna verksamheten?

Chalmers som högskola är är lite speciell vad gäller Lean-utbildning, vilket är ganska förvånande. Varför inte fler lärosäten satsar på området är något att fundera över – det skapar en brygga mellan alla delar, kopplar samman olika specialområden och skapar en förståelse mellan kunskapsområden.

– Lean borde ligga med som en grund i alla utbildningar, det skulle öka kommunikationen, menar Patric. Gärna en gemensam kurs med studenter från olika inriktningar, vilket skulle ge alla möjlighet att lära sig det viktiga med kundperspektiv och förenklingar från start. Det är något som gäller alla verksamheter.

Idag har de hunnit bli kandidater och de har två år kvar av utbildningen. Hur kommer de att använda sin nya Lean-kunskap?

– Den har vi med oss i allt vi gör, säger Markus, vi tenderar att se på allt med Lean-ögon. Att ta bort slöserier är naturligt, vi tänker i nya banor. Det påverkar även vårt eget arbetssätt.

Markus och Björn samt Linn från gruppen har kommit in på Chalmers School of Entrepreneurship och Markus och Björn tror att de efter utbildningen kommer att driva eget företag.

– Förhoppningsvis kan vi bygga en bra grund från det vi lärt oss, bygga stabilt, säger Markus. Planera ordentligt och ha med oss ett produktionssystem från starten.

Vad de tidigt reagerade på under kandidatarbetet var hur ständiga förbättringar starkt kopplar till ledarskapet, som i sin tur kopplar till principerna bakom. De ville inte hamna i fällan med att bara titta på verktygen, utan arbetade för att lyfta fram filosofin som styr det ledarskap som möjliggör ständiga förbättringar.

– Företagen vi intervjuade var också tydliga på den punkten, säger Patric. Visst kan det fungera med endast verktyg ett tag, men arbetet faller snart tillbaka om inte ”kulturen” i företaget har hängt med.

Den Lean-kurs som genomförs på Chalmers låg tidigare bland de valbara, men för de som efter årskurs tre väljer produktionsmastern ”Production Engineering” med inriktning ”Production Management Engineer” så läser de nämnda Lean-kurs som obligatorisk. Kursen är i stort sett en spegling av den kurs som genomförs inom Produktionslyftet. Lars Medbo, universitetslektor vid Chalmers och verksam inom Produktionslyftet, menar att det finns ett stort kunskapsbehov om Lean.

– Sen är det ett dilemma ur elevsynpunkt då de lätt kan få för sig att de fått utbildning i Lean eftersom det nämns i många kurser, säger Lars. Att därifrån faktiskt lära sig och förstå Lean är en helt annan sak, vilket den här gruppen av studenter tagit fasta på.

Gruppen med Jan Lindérs elever utgår från vikten av ledarskap, vilket är ett område som grundkursen inte specifikt fokuserar på. Här finns ett stort behov, inte minst bland redan yrkesverksamma.

– Det är givetvis ett önskemål från vår sida att få en ordentlig spridning av möjligheterna med utbildning i Lean, fortsätter Lars Medbo. Fortbildning av yrkesverksamma är generellt ett eftersatt område i Sverige.

Både Patric, Markus och Björn har blivit ordentligt inspirerade av Lean. De kommer att arbeta vidare med Lean, även om de i dagsläget inte vet exakt hur – däremot vet de att Lean fungerar överallt. Vi avslutade vår träff med att fråga vad de skulle säga till våra politiker beträffande Lean om de fick chansen.

– Lägg till Lean i grundutbildningen och satsa på långsiktighet, avslutar studenterna. Satsa på ett modernt Sverige!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer