Det är nu det börjar på allvar

Ledare · Marie Nordqvist · 2012-08-30


Sedan mars 2011 har vi arbetat med Produktionslyftet, då vi började med att ta fram sju vägledande principer: Rädda om varandra • Rätt från mig • Rätt ordning • Dagen innan •Arbetsinnehåll hela dagen •Var sak har sin plats •Lite bättre varje dag. De vägledande principerna arbetades fram i en styrgrupp med medlemmar från ledningen, flera olika avdelningar och IF Metall. Målet är att skapa ett bästa, överenskommet, dokumenterat arbetssätt som alla följer. Ett pilotområde är vår referensyta, varefter vi går vidare med arbetssättet i hela verksamheten.

Några av effekterna i pilotområdet första halvåret 2012:

100 % leveranssäkerhet
0 kundklagomål
Ingen övertid
32 förbättringspunkter åtgärdade
Större flexibilitet
Ökad arbetsglädje och -tillfredsställelse
Bättre arbetsmiljö
Ett nöjd medarbetarindex på 76 (mål för Strängbetong 75).
Nu har vi gått vidare med dagliga uppföljningar av säkerhet, kvalitet, leverans och störningar för alla avdelningar, vi har cirka 75 % minskning av betongspill i håldäcksproduktionen och vi har schemalagda veckomöten. Vi räknar med att alla avdelningar kommer igång med förbättringsgrupper under hösten. Samtliga ledare har också utbildats i Lean och Sex Sigma eftersom det är viktigt att ledarna får rätt stöttning. Medarbetarna själva har dessutom påskyndat arbetet tack vare resultaten i pilotområdet, vilket förmodligen är det bästa betyg vi kan få! Från och med september driver vi arbetet vidare på egen hand. Egentligen är det nu det börjar på allvar.

Jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas, eftersom vi förankrat de vägledande principerna så väl i hela organisationen, vilket är grunden för vårt förbättringsarbete och stommen i verksamheten. Förändringar tar tid, kräver tålamod och orsakar både blod, svett och tårar. Men resultatet är väl värt ansträngningarna. När blir vi klara? Aldrig. Arbetet med ständiga förbättringar har inget slut.

Marie Nordqvist • Fabrikschef • AB Strängbetong • Kungsörsfabriken

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer