Det värdefulla engagemanget

Notis · 2011-08-26


Produktionslyftets Richard Berglund har, tillsammans med Mats Karling och Clas Mellby, tagit fram boken ”Det värdefulla engagemanget: En guide för Lean och andra strategier för utveckling” för att stimulera till reflektion kring hur organisationen och ledningen påverkar medarbetarnas engagemang. De kunskaper och erfarenheter som lett fram till boken har sin grund i många års uppdrag och forskningsprojekt inom industrin och även i tjänsteföretag. Boken bygger till stor del på en doktorsavhandling som kom förra året, ”Engagemang efterfrågas – hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina medarbetare när de inför Lean”, men är förenklad och omskriven för att direkt kunna tillämpas. Mer information finns på www.swerea.se/ivf/engagemang, eller kontakta richard.berglund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer