Digilyftets nätverksträffar är igång!

Notis · 2016-10-30

I mitten av oktober drog arbetet igång med Digilyftets nätverksgrupper i såväl väst som öst. För det sistnämnda stod Munktell Science Park som värd när deltagare från de fyra deltagande företagen samt representanter från MITC, Blue Institute och Swerea IVF strålade samman.

Det var ett lyckligt sammanträffande att det inledande mötet i Eskilstuna skedde samma dag som regeringen meddelade att Tillväxtverket tilldelats ytterligare 78 miljoner kronor att satsa inom digitalisering av industrin. Digilyftet är ett av tre pilotprojekt inom Tillväxtverkets pilot Digilyft inom området och som omfattar tre delar: Digilyft Västerbotten, där små och medelstora industrinära företag erbjuds kompetenshöjande insatser inom främst affärsutveckling och affärssystem, och IUC Sjuhärads satsning Indigo, ett utvecklingsprogram inom digitalisering.

Den tredje delen, Digilyftet i Östra Mellansverige och Västsverige, drivs av Swerea IVF med utgångspunkt i Produktionslyftets och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automations (PiiAs) samlade erfarenheter och kunskaper. Genomförandet sker i samverkan med Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Göteborgs Tekniska College (GTC), Blue Institute och Research Institutes of Sweden (RISE). Digilyftet representerar ett stöd för företagens ledningar att göra medvetna vägval i utvecklingen av verksamheten, ett första steg till en längre förändringsresa. Tanken är att flytta de övergripande visionerna kring digitalisering till en företagsnära nivå som gör det lättare att se möjligheterna.

Deltagande företag vid mötet på Munktell Science Park var Djurgårdens Bygg & Miljö, Tjeders Industri, Eskilstuna Elektronikpartner (Eepab) och Industriqompetens. Från projektet deltog Malin Hallin från Swerea IVF/Produktionslyftet, Niklas Olsson från Mälardalens högskola/MITC och Örjan Larsson från Blue Institute/PiiA.

Satsningen innebär också ett test av Produktionslyftets metodik för att sprida digitalisering till små och medelstora företag. Projektet bygger på nyindustrialiseringsstrategin från regeringen, där digitalisering lyfts fram väldigt starkt. Så vad är dess målsättning med företagens medverkan?

– Tanken är att vi ska erbjuda en ökad kunskap kring digitalisering utifrån företagens egna förutsättningar, förklarade Malin. Vi ska underlätta för dem att nyttja de möjligheter som finns i utbyte med andra företag, ett stöd för ledningen att göra ett medvetet vägval.

Vad projektet gör är att sänka tröskeln till att utveckla verksamheten genom en integrering av digitala lösningar, även om det inte är i den änden som arbetet börjar. Istället ställs företagen inför en initial frågeställning där de ska identifiera relevanta möjligheter eller utmaningar i sin egen verksamhet. I slutänden handlar det egentligen om ökad beställarkompetens.

Redan vid presentationsrundan lyfte flera av deltagarna utmaningar som de kunde relatera till digitalisering. Allt från kvalitetssäkring, övervakningsprocesser och automatisering till dokument- och revisionshantering kom upp som inledande diskussionsunderlag. Monica Oldenstedt, VD på bemannings- och utbildningsföretaget Industriqompetens, lyfte det dessutom ytterligare en dimension.

– Kan vi använda vår personal till att hjälpa kunderna att förflytta sig i digitaliseringskedjan så är det ett stöd för de företag som hyr in oss, menade Monica. Det kräver dock att också vi är uppdaterade på vad som händer.

Det var en intressant bredd på de deltagande företagen. Även om både Tjeders Industri och Eepab båda arbetar en del med ytmontering av elektronik så har de olika inriktning och målgrupp. Bemanningsföretaget Industriqompetens kompletteras slutligen med byggföretaget Djurgårdens Bygg & Miljö (som, för tydlighetens skull, kommer från Eskilstuna …). Bredden hindrade dock inte att det blev intressanta diskussioner – snarare tvärtom!

– Det här med många olika perspektiv är positivt, konstaterade Malin. Det ger ett mervärde i sig.

För att ge en lite bredare bakgrund till digitalisering och den utveckling vi ser idag gav Örjan en övergripande föreläsning kring begreppet. Det är inte alldeles lätt, ordet kan egentligen representera allt och ingenting, från teknisk pryl till samhällsförändring. Ur en företagssynpunkt finns det ett antal fundament för avkastning och tillväxt, nämligen: Köpa företag, skapa allianser, bli effektivare eller skapa nya affärer. De två sistnämnda påverkas enormt av digitalisering.

– Det som är nytt är att resan mot tillväxtmålet hamnar i en ny miljö där data spelar en helt ny roll, förklarade Örjan. Förmågan att hantera data kommer att bli allt viktigare, vilket i sig är en definition av digitalisering.

Örjan väckte många tankar med sin föreläsning, vilket också kom upp i de efterföljande diskussionerna. Nätverksträffen var den första av fem där företagen successivt ska utveckla en målbild för sitt digitaliseringsarbete med en konkretisering av hur de ska gå vidare. Denna första träff fokuserade på ”Varför är detta viktigt?”. De kommande kommer i tur och ordning att lyfta följande aspekter: ”Vad ska vi fokusera?”, ”Var står vi?”, ”Hur gör andra?” respektive ”Hur går vi vidare?”

Arbetet löper vidare under hösten och vi kommer att få anledning att återkomma till satsningen, både nätverksgruppen i Öst- och den i Västsverige. Med tanke på uppstarten kommer det att bli en intressant resa att följa!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer