Drivet Lean-arbete i Åstorp

Notis · 2017-06-27

EMVE Sweden i Åstorp driver sitt Lean-arbete både utifrån Lean-kursen och Sneda vågens metodik, där styrgruppen nu sammanställt Fas 1. Utmaningar, ambitioner och principer har arbetats fram. En värdeflödesanalys har genomförts genom Lean-kursen, liksom en nulägesanalys samt en ”framtida lägesanalys”. Utifrån värdeflödesanalysen i produktionen har också ett lämpligt pilotområde formats. Mer information har martin.johansson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer