Ekolyftet hjälper företag att införa ekodesign

Notis · 2013-12-20

Ekolyftet är ett pilotprojekt inom Swerea som tilldelats medel av Vinnova och där även Produktionslyftet deltar. Syftet är att lyfta svensk industris förmåga och möjligheter till hållbara innovationer i produktframtagningen – det vill säga ekodesign – och därmed dess konkurrenskraft. Målet är att ta fram, och i några företag prova och vidareutveckla, metodik för implementering av hållbarhet vid utveckling av produkter och processer.

– Vi ser tydligt nyttan av att införa ekodesign i många fler företag, berättar Anna Karin Jönbrink, projektkoordinator för Ekolyftet. I de företag som lyckats bäst har det rört sig om många insatser över tid. Det räcker inte med någon enstaka större insats, utan det krävs ett långsiktigt införande som ordentligt genomsyrar företaget.

Detta stämmer väl överens med metodiken inom Produktionslyftet; det räcker inte med ett inspirerande Lean-seminarium. Just den upparbetade metodiken inom Produktionslyftet hoppas Ekolyftet kunna utnyttja som nav i sitt arbete. Ekodesign riktar sig dessutom mot produktutveckling, en utmaning som även Produktionslyftet står inför. Här finns stora möjligheter i samverkan. Metodiken kompletterar dessutom verktyg för ekodesign (som livscykelanalyser och teknikutveckling för hållbarhet) med verktyg för innovation inom exempelvis MAKExperience (ett utprovat koncept för att öka innovationsförmågan utvecklat av Swerea i samarbete med cirka 50 organisationer).

Att använda Produktionslyftets metodik med coachning skulle kunna vara ett sätt att framgångsrikt och hållbart införa ekodesign i företag av olika typ. Metodiken har en styrka i att den genom att skapa samsyn och drivkraft, förändra vanor och öka kunskap/förståelse också kan förändra attityder och öka ledningens engagemang, vilket i förlängningen kan leda till att medarbetare förändrar sitt beteende. Att kombinera ekodesignmetodik med innovationsförmågan inom MAKExperience kan troligen bidra till hållbara innovationer med större innovationshöjd än annars.

– Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Produktionslyftet och Birgitta Öjmertz, liksom med Barbro Lagerholm på MAKExperience, avslutar Anna Karin. Det kommer att bli en mycket spännande kombination!

För mer information eller intresseanmälan, kontakta birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer