En moderniserad svensk modell

Ledare · Göran Johnsson · 2007-04-28


I slutet av maj månad har vi vårt första möte i styrelsen för Produktionslyftet. Det känns angeläget att komma igång. Frågan har under ganska lång tid diskuterats från initiativtagarnas sida, orden har vägts om hur uppdraget ska utformas och om hur avtalen ska skrivas. Nu är vi igenom denna fas och den utsedda styrelsen kan påbörja sitt arbete. Vi som fått förtroendet att sitta i styrelsen har olika erfarenheter och olika bakgrund. Det tror jag är bra. Det känns också bra att Teknikföretagen och IF Metall redan från start gemensamt har understrukit hur viktigt de tycker vårt arbete är. Jag känner också stor tillfredsställelse över att IVF och Chalmers är de som ska dra det tunga lasset när det gäller att operativt jobba med produktivitetsförbättringar och utbildning. Under den nu beslutade fasen för Produktionslyftet ska vi jobba med att förbättra produktiviteten i medelstora företag.

Det är också bland dessa företag – med 50 till 250 anställda – som stora möjligheter till produktionslyft finns. Hur ska då detta åstadkommas? Jo, vår tanke är att ett antal duktiga människor ska åka ut till utvalda företag som är villiga att uppifrån och ner i organisationen ta krafttag för att lyfta produktionsprocessen och därigenom få en effektivare produktion. Vad handlar det då om? Det handlar om att motivera alla i företaget att förutsättningslöst ompröva sitt arbetssätt. Först av allt måste ägare och chefer ställa upp och ge sitt helhjärtade stöd, men också fackklubbar och medarbetarna måste ge sitt bifall. Lite förenklat kan man säga: ”Det handlar inte om att jobba hårdare – det handlar om att jobba smartare.” Den metod som används i Produktionslyftet är i huvudsak samma metod och samma tänkande som ingår i begreppet Lean Production. De som mest effektivt har använt denna metod är de japanska företagen och det främsta exemplet är Toyota. I vårt jobb ska vi dock inte härma vad de har gjort; vi ska göra vårt förändringsarbete med de förutsättningar vi har i vår tradition. Och detta räcker mer än väl. Vi har varit och är ett bra produktionsland. Det kan vi fortsätta att vara, men observera att det är många länder som vill detsamma.

I många av de länderna har de väsentligt lägre arbetskraftskostnader än vad vi har. Vårt svar på detta måste då bli att vi investerar i modern produktionsutrustning och – än viktigare – att människorna i arbetsorganisationen får förutsättningar att jobba på bästa möjliga sätt. Jag tror att alla i ett företag har idéer om hur saker och ting kan göras bättre. I Produktionslyftet ska vi därför inte bara prata med högsta chefen. Lika viktigt är att vi ska ha en dialog med alla medarbetare. Den viktigaste insatsen är inte den motfinansiering som företaget ska stå för. Nej, den viktigaste insatsen är att alla inblandade i företaget verkligen är inställda på att kvalitet och produktivitet kan och ska förbättras. Vi drar nu igång vårt arbete. Vi kommer att handfast finnas på flera företag med våra experter. Vi kommer också att bedriva utbildnings- och opinionsbildningsarbete, allt i syfte att öka antalet arbetstillfällen i industrin. Med växande resurser där följer möjlighet till bättre service och välfärd. Därför passar Produktionslyftet alldeles utmärkt in i en moderniserad svensk modell.

Hälsar, Göran Johnsson · ordförande i Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer