En stor utvecklingspotential

Ledare · Olle Vogel · 2007-05-28


Betydelsen av en effektiv och värdeskapande produktion för företags utveckling och framgång har blivit allt tydligare med den globala konkurrenssituationen. Ofta exemplifieras detta med Toyota och Toyota Production System, som lett företaget till att bli världens största fordonstillverkare med en fantastisk lönsamhet. Då produktion byggs upp av ett system som omfattar såväl tillverkningstekniker och logistik som samverkande operatörer och arbetslag, måste de olika delarna liksom helheten inkluderas i produktionsutvecklingen. Framgångskonceptet för att ta sig an denna komplexa utvecklingssituation har varit att formulera övergripande principer för hur produktionen och produktionsutvecklingen ska genomföras.

Principerna tas fram och förankras i samverkan med hela personalen. Detta leder till en företagskultur som engagerar och befordrar varje medarbetare och arbetslag till att söka ta bort icke värdeskapande aktiviteter – slöserier – och att utveckla tillverkningstekniker, arbetssätt och logistik i en kedja av ständiga förbättringar. Detta förhållningssätt, som kan tillämpas i andra sammanhang än inom tillverkningsindustri, utgör kärnan i Lean Production.

Även svenska företag, främst storföretag såsom Scania och Electrolux, har utvecklat egna framgångsrika produktionssystem som bygger på principer anpassade till sina företags produkter och marknader. Det finns en stor potential hos många svenska små och medelstora företag att utveckla sina produktionssystem i samma anda som Toyota, Scania och Electrolux. Att ta tillvara denna utvecklingspotential är inte bara av stor betydelse för företagen utan också för industriell verksamhet och välstånd i Sverige. Detta har motiverat KK-stiftelsen, Nutek och Vinnova att göra en gemensam satsning på Produktionslyftet. Vi kommer därför att med stor förväntan och engagemang följa och stödja verksamheten mot målet att lyfta produktionen och därigenom Sverige.

Olle Vogel · programansvarig KK-stiftelsen

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer