EU hyllar svenska digitaliseringsprojekt

Notis · 2018-08-13

Med pilotprojektet Digilyftet introducerades ett framgångsrikt koncept för att stödja små och medelstora företag (SMF) att anamma de möjligheter som digitaliseringen innebär. Vid MITC på Mälardalens högskola ledde arbetet till Digifuture, ett fortsättningsprojekt för att erbjuda ytterligare SMF motsvarande stöd. Arbetet har även uppmärksammats på EU-nivå där det används som ett av tio goda exempel från olika länder som inspiration för andra!

Den pågående digitaliseringen inom industrin erbjuder stora möjligheter för de företag som framgångsrikt anammar den digitala tekniken. Samtidigt finns det en stor osäkerhet, inte minst bland små och medelstora företag (SMF) som kanske inte är lika medvetna om riskerna med att inte ta till sig digitaliseringen. Därför lanserades pilotprojektet Digilyftet med fokus på SMF inom tillverkningsindustrin, ett projekt ägt av forskningsinstitutet Swerea IVF och genomfört av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) vid Mälardalens högskola i samarbete med Swerea IVF. Också Blue Institute samt innovationsprogrammet PiiA, processindustriell automation och IT, bidrog med sina erfarenheter i arbetet.

Det lyckade arbetssättet har uppmärksammats på EU-nivå i urval av EUs Digital Champions, som skriver så här i sin introduktion: ”Sweden’s Digilyftet pilot project has helped small and medium-sized industrial sector companies overcome the significant barriers to using digital technologies – a means to become more competitive and grow their operations.” Tillsammans med satsningar i bland annat Italien, Polen och Frankrike har de utsetts till ”great examples of what we can do, working together, to strengthen digital skills throughout Europe.”

Arbetssättet har baserats på Produktionslyftets väletablerade och genomarbetade metodik och i fortsättningsprojektet Digifuture har denna kombinerats med erfarenheterna från Digilyftet. Förutom gemensamma nätverksträffar ingår individuell coachning hos de medverkande företagen. I diskussion med övriga deltagare och med stöd från coachen identifierar företagen egna utmaningar som kan adresseras genom de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

– Vi har lång erfarenhet av att arbeta med SMF från traditionella tillverkningssektorer och har en övergripande förståelse för deras behov och utmaningar, säger projektkoordinator Niklas Olsson på MITC. När digitalisering hamnade på agendan insåg vi möjligheten att kombinera denna förståelse med en väletablerad metodik för att stödja företagen i arbetet.

Inledningsvis i programmet får företagen hjälp att hitta ”lågt hängande frukter” inom digitalisering för att på så vis snabbt komma igång, för att sedan gå mer på djupet kring sin verksamhet. Det är viktigt att starta något med kort ”payoff-tid” för att visa på effektiviseringspotentialen med digitalisering, vilket motiverar företagen.

– Det är i princip alltid där det startar hos våra SMF, fortsätter Niklas, medan möjligheterna kring nya affärsmodeller med hjälp av digitalisering kommer senare. Vi ser digitalisering som en del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen, men som ett väldigt vasst verktyg bland övriga verktyg.

Målet är att företagen utifrån sin medverkan ska kunna fatta medvetna och välgrundade beslut för att utvecklas med stöd av digitalisering beträffande exempelvis intern kommunikation, kommunikation med leverantörer och förändringar av affärsmodellen. Arbetssättet baseras som sagt på Produktionslyftets metodik som till stor del bygger på medarbetarengagemang och förändringsförmåga, det vill säga vilja och möjlighet att ta till sig ny kunskap. Produktionslyftet, med Mälardalens högskola som en av åtta regionala noder, etablerades redan 2007 och har med Lean som utgångspunkt stöttat cirka 240 företag i deras förbättringsarbete.

– Produktionslyftet ger företagen insikt om vikten av att bygga sin egen kompetens och drivkraft genom ett inkluderande arbetssätt, säger programchef Birgitta Öjmertz på Swerea IVF. Med en gemensam vision drar alla åt samma håll för att möta företagets utmaningar med nya lösningar.

MITC driver idag Digifuture vidare i samarbete med bland andra Swerea IVF. Här drar de nytta av tio års erfarenhet från att arbeta med SMF i olika utvecklingsprogram, liksom allt de tagit med sig från Digilyftet.

– Arbetet har verkligen tydliggjort vikten av vår roll för att fylla klyftan mellan företagens idéer och förmågan att implementera ny teknik, säger Anna Bird, verksamhetsledare på MITC. Vi konkurrerar inte på en konsultmarknad utan arbetar med de tidiga faserna och hjälper företagen i arbetet med att finna sin egen väg.

Som organisation har MITC också insett att digitaliseringen rör sig mindre om teknik och snarare handlar om att föra samman människor för att diskutera och identifiera hur olika utmaningar kan mötas på ett nytt sätt. I samband med det teknikskifte som digitaliseringen onekligen innebär blir förändringsförmågan hos företagen helt avgörande.

– Innan företagen börjar med digitalisering och implementering av ny teknik är det dock avgörande att de har stabila processer på plats liksom en stabil organisation, avslutar Niklas Olsson. Det är bland annat en av insikterna vi fått från Digilyftet och en avgörande del i utvecklingen av Digifuture.

Programstarter för Digifuture sker hösten 2018 i Nyköping, Västerås och västra Mälardalen – mer information har Niklas Olsson på MITC och Anna Bird på Mälardalens högskola.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer