Förändringens vindar hos PlymoVent

Artikel · 2008-09-28

PlymoVent i Lycksele tillverkar utsug och annan arbetsmiljöförbättrande utrustning för främst tillverkande industri. I en koncernomfattande satsning har Lycksele-fabriken antagits till Produktionslyftet för att anamma ett Lean-tänk. Med en tydlig vision driver de på utvecklingen i det dagliga arbetet med stöd av Produktionslyftets Lean-coacher – och resultaten syns redan!

I maj genomförde Produktionslyftets Lean-coacher Hans Engström och Åsa Mårtensson en aktivitetsdag med personal hos PlymoVent i Lycksele. Det var Dag 2 av modulen 5S som inleddes med kontroll och dokumentering av arbetet så långt. Verktygstavlor, svetsceller och kontorsområden, allt kontrollerades. De första av dessa tre S – Sortera, Systematisera, Städa – gicks igenom vid ett tidigare tillfälle, denna gång gällde det de avslutande Standardisera och Skapa vana. Hur bibehålls förändringarna? Och hur ska förbättringar ske?


Dokumentera och följa upp – längst till vänster Produktionslyftets Lean-coach Hans Engström med kameran i högsta hugg.

– Vi har ett beslut från våra holländska ägare att produktionsenheterna ska satsa på Lean, berättar platschefen Tony Norgren. Det gäller ständiga förbättringar inom alla områden och vi har ett starkt stöd från koncernledningen.

Det var Åsa Mårtensson som höll i denna Dag 2 av 5S. Efter ovan nämnda genomgång framhöll Åsa vikten av att skapa standarder som både är tydliga och visuella. Det är standarden som är utgångspunkten för ständiga förbättringar. Det är viktigt att operatörerna själva tar fram dessa dokument, eftersom det är de som ska följa dem.


Coach-stöd på företaget. Produktionslyftets Åsa Mårtensson på PlymoVents World Training Centre.

– Var ska dokument, ritningar och instruktioner etc sitta? Kommer det svetsloppor på dem, blir de otydliga? Tänk igenom alla dessa praktiska detaljer, betonade Åsa.

Dagen är uppbyggd av olika delar med teori, praktik och handfasta råd. Vikten av tydlighet lyfts fram (”Denna dörr ska alltid vara öppen!” – betyder det ”öppen” eller ”olåst”?) och med exempel visar både Åsa och Hans standarder vi är vana vid i vardagen. Genom att kombinera både färg och form kan ett budskap förmedlas tydligare.

Medan Åsa och Hans fortsätter med 5S-aktiviteten berättar Tony Norgren vidare om företagets satsning. PlymoVent i Lycksele fick i uppgift av ägarna att sätta sig in i Lean och rekommenderades av Teknikföretagen att söka sig till Produktionslyftet. Tony satte samman en ansökan, stämde av med högsta ledningen och såg till att allt var väl förankrat.

– Efter några veckor kom Hans Engström på besök med Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz, berättar Tony. Tillsammans med vår produktionsingenjör och fackrepresentanter hade vi ett möte och utifrån det så blev vi antagna hösten 2007. Vi var helt enkelt rätt typ av företag som visade rätt vilja att satsa på att bli bättre!

Ett villkor för de deltagande företagen är att de skickar personal på Produktionslyftets 7,5-poängsutbildning. Tony själv och produktionsingenjören Staffan Thander gick utbildningen, vilket var en bra start.

– Nu är vi i gång, det har fungerat mycket bra. Tack vare stödet från Produktionslyftet tror jag att vi gör allt grundligare än om vi hade försökt på egen hand.

Tony ville inleda med 5S direkt efter antagningen, men det satte Produktionslyftets Lean-coacher stopp för. Analysera först, tänk igenom potentiella styrkor och svagheter. Vilka värderingar och principer baseras företagets verksamhet på? Innan detta var tydliggjort var det inte tal om att ”hoppa på” metoder och praktiska verktyg.


Platschefen Tony Norgren vet att Lean-resan kan vara knölig, men än så länge har allt löpt smidigt!

– Vi köpte hela konceptet och började med att ta fram vårt eget produktionssystem. I början av september i år presenterades ett första utkast för styrgruppen. Vi räknar med att vara klara under hösten och PlymoVents Produktionssystem är en viktig grund för det fortsatt Lean-arbetet.

Bland det första de gjorde var att utse en styrgrupp bestående av Tony, Staffan, production controller, fackrepresentanter samt tre lagledare från produktionen. Även en representant från koncernledningen i Holland deltog i vissa möten, även om det blev lite opraktiskt med språket. Det visar dock på en mycket starkt förankrad satsning. Denna grupp har lett arbetet från start, vilket varit ett fungerande upplägg.

De bestämde i ett tidigt skede att börja med dagliga möten med lagledarna, inköps- och planeringsavdelningen samt Tony. Där diskuteras den dagliga verksamheten, både vad de uppnått dagen före och vad som gäller för den operativa verksamheten under dagen. Vad händer, vad har hänt? Varför, vad gör vi åt det?

– Vi ägnar oss på dessa möten åt att fånga in alla problem för att sedan se dem som möjligheter till att göra saker och ting bättre.

De bestämde också i ett tidigt skede att satsa på att visualisera och synliggöra verksamheten. Tavlor i verkstaden med viktiga nyckeltal, foton före/efter över insatsområden, nuläge/önskat läge etc. Detta inte bara för att visa resultaten, utan för att lyfta fram det ständigt pågående arbetet. De försöker även använda tavlorna för att visa närvaro med tanke på utrymning vid brand, göra dem multifunktionella men samtidigt flexibla. De vill kunna justera, ändra, plocka bort, lägga till … Ständiga förbättringar!

– Varje morgon ser jag direkt hur orderstocken ser ut, hur belastningen ligger, om den är på väg upp eller ner. Tydlighet.


Rent och prydligt efter 5S-arbete!

En förutsättning för att ett företags Lean-satsning ska lyckas är att alla känner sig involverade. På PlymoVent har de kört Lean-spel i två omgångar, i februari samt mars. Alla på företaget har deltagit med något undantag. I samband med spelen informerade styrgruppen om sin handlingsplan och det produktionssystem som var under uppbyggnad – Lean-arbetets målsättning. De anställda fick under dagen även en grundläggande ”utbildning” kring Lean.

– Bland människorna på fabriken råder en generellt sett positivt stämning kring arbetet, säger Tony. Ingen har i alla fall sagt att detta är fel. Vi ser flera positiva signaler, exempelvis som att de gillar 5S. Det är fler grupper som vill börja efter pilotgruppen. Ordning och reda på verktyg och material, slippa letandet – det tilltalar alla!

Styrgruppen har även noterat att personalen ifrågasätter slöserier i högre grad, även om alla vet att en kulturförändring tar längre tid än så. Det är ett ständigt pågående arbete, men det är positivt att en del resultat syns redan nu. Parallellt med pilotgruppens 5S-arbete har de genomfört en värdeflödesanalys, där de följt en av sina produkter från plåt till utleverans. Det har resulterat i en konkret handlingsplan i sex steg, där det första redan är bestämt och beställt.

– Sista steget är det önskade läge dit vi ska ta oss, men alla delsteg för att undanröja hinder måste passeras. Vi vill nå en kortare väg från plåt till utleverans, kundorderpunkten ska vara långt bak i kedjan. Det gäller att undvika överproduktion och gå mot mer kundorderstyrd produktion.

I styrgruppen fortsätter de med sina möten kring principer och värderingar. De diskuterar även vilka metoder som ska användas härnäst, samt i vilken ordning. I det pågående arbetet menar Tony att Produktionslyftet är en viktig partner för ett mindre företag som PlymoVent. De har inga stora resurser att lägga på exempelvis förbättringsgrupper, bara en organisation för att stödja arbetet. De tvingas schemalägga, avsätta tid och planera noggrant för detta. Om satsningen genomförts på egen hand skulle förmodligen produktionen hela tiden prioriteras – med en återgång till det gamla som följd.

– Kunden är alltid i centrum, det är med tanke på dem som vi gör den här satsningen. I slutänden kommer det kunden till nytta även om det drar en del resurser under resans gång.


PlymoVents World Training Centre.

En övergripande målsättning för PlymoVent är att förbättra leveransprecisionen utan att höja lagernivåer eller använda mer resurser. Mycket konkret och mätbart, men det är bara början. De ska minska de totala ledtiderna. De ska minska slöserier för att tjäna både tid och pengar. De ska lära sig använda alla människors kunskaper för att utnyttja den gemensamma kraften i förbättringsarbetet.

– Samtidigt är vi medvetna om att det tar tid, det här har inget slut. Det tar tid att genomföra allt det vi har förutsatt oss, säger Tony Norgren, och vi kommer egentligen aldrig att bli ”färdiga”. Vi kommer också att få bakslag, helt klart. Uthålligheten är viktig, främst när det går tyngre. Men än så länge – peppar peppar! – har det gått ovanligt bra, främst tack vare vår duktiga personal!

I övningslokalen – eller PlymoVents World Training Centre – avslutar Åsa 5S-övningen med dagens sista S, Skapa vana. Teori, praktik och handfasta råd i ordning och reda.

– Jag är lite tveksam till skåp, eftersom det lätt samlas skrot som inte syns, säger Åsa Mårtensson. Behövs skåp på grund av miljön så använd gärna plexidörrar. Eller fotografera innehållet och sätt fotot på utsidan.

Precis som PlymoVents satsning som helhet är inte 5S ett arbete som kan bockas av. Det är ständigt pågående, kan ständigt förbättras. Standardiserat arbete är inte statiskt, det är vad vi anser är bäst idag. Imorgon kan det vara förbättrat.

– En standard är inte en papperskonstruktion, det är ett sätt att dokumentera hur ni faktiskt gör, avslutar Hans Engström. Det är heller inte en instruktion från chefen, det är ni som bestämmer. Ni vet bäst.

Det är som om Tony Norgren sagt det själv.

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer