Fortsättningsprogram för klimat- och hållbarhetsomställning

Programmets innehållGenomförandePraktisk informationIntresseanmälan

Efterfrågan och kraven på klimatsmarta erbjudanden ökar snabbt. Det finns en möjlighet för svenska företag att gå mot klimatneutralitet snabbare och på så sätt nå ökad konkurrenskraft och bidra till lösningar på samhällsutmaningarna. Programmet gör det enklare att hitta en väg till en affärsdriven omställning.

Hämta pdf med presentation av fortsättningsprogrammet →

Programmets innehåll

I detta fortsättningsprogram arbetar vi en tid efter att företaget har medverkat i utvecklingsprogrammet för att fördjupa inom klimat- och hållbarhetsomställning. Samtidigt förstärks arbetet med att skapa förmåga att förbättra och förnya. Klimat- och hållbarhetsarbetet nyttjas också för att stärka affären. Innehållet anpassas utifrån företagets behov med utgångspunkt i följande tre typer av insatser:

 • En fördjupning inom klimat- och hållbarhetsomställning.
 • En förstärkning av det pågående förändringsarbetet med exempelvis nya moment som tillkommit i Produktionslyftets metodik efter medverkan i utvecklingsprogrammet.
 • En vitalisering av förbättrings- och förnyelseförmågan om de arbetssätt som etablerades i utvecklingsprogrammet inte finns kvar och har utvecklats vidare i tillräcklig omfattning.

Klimat- och hållbarhetsomställning behöver vara av strategisk betydelse för företaget och engagera på ledningsnivå.

Genomförande

Sneda vågen är Produktionslyftets beteckning på den arbetsmetodik vi tillämpar i medverkande företag där vi i tur och ordning:

 1. Skapar samsyn och drivkraft kring vad som behöver åstadkommas.
 2. Provar i liten skala för att lära och i grunden förstå.
 3. Sprider till verksamheten i övrigt och stabiliserar nya arbetssätt.

Företagsprogrammen delas in i tre delvis överlappande faser med fokus på respektive del. Men de tre stegen tillämpas också på enskildheter, som införande av ett visst specifikt arbetssätt eller ett nytt hjälpmedel.

 • Fas 1 – Strategisk fas. Första delen av Sneda vågen syftar till att skapa och befästa samsyn kring övergripande mål, utmaningar och prioriteringar samt skapa drivkraft att agera.
 • Fas 2 – Experimentell fas. Den andra delen av Sneda vågen syftar till att bygga en djup förståelse av de nya arbetssätt och metoder man vill använda i framtiden, och se till att dessa leder till att de utmaningar och ambitioner som finns möts. Man kan säga att företaget, genom framför allt styrgruppen, ska äga sitt eget arbetssätt. Arbetet inriktas mot ett mer avgränsat område.
 • Fas 3 – Stabiliseringsfas. Under fas 3 ska vi söka permanenta och sprida det vi uppnått. Det innebär en överlämning till övriga organisationen dimensionerad efter företagets behov.

Den specifika inriktningen i den experimentella fasen anpassas efter era behov. Exempel på fokusområden är:

 • Hållbar produktion och Green Lean, grönt förbättringsarbete
 • Energieffektivisering
 • Klimatsmart affärsmodellering
 • Innovationsledning och förnyelse
 • Digitalisering som möjliggörare
 • Ledarskap och medarbetarengagemang

Organisering

För alla medverkande företag allokeras en huvudcoach och en biträdande coach från Produktionslyftet. Arbetet bygger på att företaget har en liknande organisering som den i utvecklingsprogrammet. Upplägget anpassas utifrån vilken förmåga företaget har till egen drivning av förändringsarbetet. Exempelvis kan interna coacher ta en aktivare roll än i utvecklingsprogrammet.

Praktisk information

Kostnad

34 000 kronor per månad plus rese- och traktamentskostnader. Priser exklusive moms.

Omfattning

Grundupplägget är på 10 månader. Det kan efter överenskommelse och utifrån företagets behov förlängas upp till 18 månader. Workshoppar och coachning genomförs med jämn takt, på företaget alternativt delvis på distans. Totalt ingår i grundupplägget motsvarande 20 arbetsdagar på plats.

Målgrupp

Programmet är öppet för företag som tidigare genomgått utvecklingsprogrammet eller som kan visa att de på annat sätt byggt upp motsvarande drivkraft och kompetens.

Kollektivavtal

För att antas till programmet måste företaget ha kollektivavtal eller vara villigt att teckna ett sådant.

När

Startar löpande efter överenskommelse.

Frågor

Annika Nilsson · 070-780 60 89 · annika.nilsson@ri.se

Intresseanmälan

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer