Produktionslyftets fortsättningsprogram

Programmets innehållGenomförandePraktisk informationIntresseanmälan

Företag som har medverkat i utvecklingsprogrammet erbjuds ett fortsättningsprogram för att förstärka det ursprungliga arbetet. Innehållet behovsanpassas och kan till exempel fokusera på klimat- och hållbarhetsomställning, ledarskap, layouter, flöden och ny fabrik, nya affärsområden och produktutveckling eller digitalisering och automatisering.

Hämta pdf med presentation av fortsättningsprogrammet →

Programmets innehåll

I fortsättningsprogrammet arbetar vi en tid efter den första produktionslyftsresan för att förstärka det ursprungliga arbetet med att skapa en förmåga att förbättra och förnya eller för att fördjupa inom prioriterade områden. Programmet riktar sig till företag som tidigare medverkat i utvecklingsprogrammet Innehållet anpassas utifrån företagets behov och utmaningar med utgångspunkt i följande tre typer av insatser:

  • En fördjupning inom ett specifikt område där företaget behöver ta ett tydligt steg i sin utveckling (till exempel klimat- och hållbarhetsomställning, ledarskap, layouter, flöden och ny fabrik, nya affärsområden och produktutveckling eller digitalisering och automatisering).
  • En förstärkning av det pågående förändringsarbetet med exempelvis nya moment som tillkommit i Produktionslyftets metodik efter medverkan i utvecklingsprogrammet.
  • En vitalisering av förbättrings- och förnyelseförmågan om de arbetssätt som etablerades i utvecklingsprogrammet inte finns kvar och har utvecklats vidare i tillräcklig omfattning.

När en fördjupning är aktuell inom ett specifikt område behöver det vara av strategisk betydelse för företaget och engagera på ledningsnivå.

Genomförande

Sneda vågen är Produktionslyftets beteckning på den arbetsmetodik vi tillämpar i medverkande företag där vi i tur och ordning:

  1. Skapar samsyn och drivkraft kring vad som behöver åstadkommas.
  2. Provar i liten skala för att lära och i grunden förstå.
  3. Sprider till verksamheten i övrigt och stabiliserar nya arbetssätt.

Företagsprogrammen delas in i tre delvis överlappande faser med fokus på respektive del. Men de tre stegen tillämpas också på enskildheter, som införande av ett visst specifikt arbetssätt eller ett nytt hjälpmedel.

  • Fas 1 – Strategisk fas.Första delen av Sneda vågen syftar till att skapa och befästa samsyn kring övergripande mål, utmaningar och prioriteringar samt skapa drivkraft att agera.
  • Fas 2 – Experimentell fas. Den andra delen av Sneda vågen syftar till att bygga en djup förståelse av de nya arbetssätt och metoder man vill använda i framtiden, och se till att dessa leder till att de utmaningar och ambitioner som finns möts. Man kan säga att företaget, genom framför allt styrgruppen, ska äga sitt eget arbetssätt. Arbetet inriktas mot ett mer avgränsat område, oavsett om det gäller allmän vitalisering och förstärkning eller specifik fördjupning.
  • Fas 3 – Stabiliseringsfas. Under fas 3 ska vi söka permanenta och sprida det vi uppnått. Det innebär en överlämning till övriga organisationen dimensionerad efter företagets behov.

Organisering

För alla medverkande företag allokeras en huvudcoach och en biträdande coach från Produktionslyftet. Arbetet bygger på att företaget har en liknande organisering som den i utvecklingsprogrammet. Upplägget anpassas utifrån vilken förmåga företaget har till egen drivning av förändringsarbetet. Exempelvis kan interna coacher ta en aktivare roll än i utvecklingsprogrammet.

Praktisk information

Kostnad

34 000 kronor per månad i 10 månader plus rese- och traktamentskostnader. Priser exklusive moms.

Målgrupp

Programmet är öppet för företag som tidigare genomgått utvecklingsprogrammet, eller som kan visa att de på annat sätt byggt upp motsvarande drivkraft och kompetens.

Kollektivavtal

För att antas till programmet måste företaget ha kollektivavtal eller vara villigt att teckna ett sådant.

När

Startar löpande efter överenskommelse.

Frågor

Annika Nilsson · 070-780 60 89 · annika.nilsson@ri.se

Intresseanmälan

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer