Fortsättningsprogram – Grön omställning

Programmets innehållGenomförandePraktisk informationIntresseanmälan

Programmet riktar sig till företag som tidigare har medverkat i utvecklingsprogrammet. Vi arbetar med att förstärka det ursprungliga arbetet och fördjupa med fokus på klimat- hållbarhetsomställning. Exempel på fokusområden är grönt förbättringsarbete, energieffektivisering, digitalisering som möjliggörare samt ledarskap och medarbetarengagemang.

Hämta pdf med presentation av fortsättningsprogrammet →

Programmets innehåll

I detta fortsättningsprogram arbetar vi en tid efter att företaget har medverkat i utvecklingsprogrammet för att fördjupa inom klimat- och hållbarhetsomställning. Samtidigt förstärks arbetet med att skapa förmåga att förbättra och förnya. Klimat- och hållbarhetsarbetet nyttjas också för att stärka affären. Innehållet anpassas utifrån företagets behov med utgångspunkt i följande tre typer av insatser:

 • En fördjupning inom klimat- och hållbarhetsomställning.
 • En förstärkning av det pågående förändringsarbetet med exempelvis nya moment som tillkommit i Produktionslyftets metodik efter medverkan i utvecklingsprogrammet.
 • En vitalisering av förbättrings- och förnyelseförmågan om de arbetssätt som etablerades i utvecklingsprogrammet inte finns kvar och har utvecklats vidare i tillräcklig omfattning.

Klimat- och hållbarhetsomställning behöver vara av strategisk betydelse för företaget och engagera på ledningsnivå.

Genomförande

Vi arbetar efter Produktionslyftets arbetsmetodik Sneda vågen, som bygger på Lean-principer och där utgångspunkten är företagets egna förutsättningar och behov. Den tillämpas i medverkande företag i tre steg:

 1. Skapar samsyn och drivkraft kring vad som behöver åstadkommas.
 2. Provar i liten skala för att lära och i grunden förstå.
 3. Sprider till verksamheten i övrigt och stabiliserar nya arbetssätt.
Produktionslyftets arbetsmetodik ”Sneda vågen” som vi tillämpar i medverkande företag.

Företagsprogrammen delas in i tre delvis överlappande faser med fokus på respektive del. Men de tre stegen tillämpas också på enskildheter, som införande av ett visst specifikt arbetssätt eller ett nytt hjälpmedel.

 • Fas 1 – Strategisk fas. Första delen av Sneda vågen syftar till att skapa och befästa samsyn kring övergripande mål, utmaningar och prioriteringar samt skapa drivkraft att agera.
 • Fas 2 – Experimentell fas. Andra delen av Sneda vågen syftar till att bygga en djup förståelse för nya arbetssätt och metoder som företget vill använda i framtiden, och se till att dessa möter aktuella utmaningar och ambitioner. Företaget, framför allt genom styrgruppen, ska äga sitt eget arbetssätt. Arbetet inriktas mot ett avgränsat område.
 • Fas 3 – Stabiliseringsfas. Under fas 3 strävar vi efter att permanenta och sprida det som vi har uppnått. Det innebär en överlämning till övriga organisationen dimensionerad efter företagets behov.

Den specifika inriktningen i den experimentella fasen anpassas efter era behov. Exempel på fokusområden är:

 • Hållbar produktion och Green Lean, grönt förbättringsarbete
 • Energieffektivisering
 • Klimatsmart affärsmodellering
 • Innovationsledning och förnyelse
 • Digitalisering som möjliggörare
 • Ledarskap och medarbetarengagemang

Organisering

För alla medverkande företag allokeras en huvudcoach och en biträdande coach från Produktionslyftet. Arbetet bygger på att företaget har en liknande organisering som den i utvecklingsprogrammet. Upplägget anpassas utifrån vilken förmåga företaget har till egen drivning av förändringsarbetet. Exempelvis kan interna coacher ta en aktivare roll än i utvecklingsprogrammet.

Praktisk information

Kostnad

34 000 kronor per månad plus rese- och traktamentskostnader. Priser exklusive moms.

Omfattning

Grundupplägget är på 10 månader. Det kan efter överenskommelse och utifrån företagets behov förlängas upp till 18 månader. Workshoppar och coachning genomförs med jämn takt, på företaget alternativt delvis på distans. Totalt ingår i grundupplägget motsvarande 20 arbetsdagar på plats.

Målgrupp

Programmet är öppet för företag som tidigare genomgått utvecklingsprogrammet eller som kan visa att de på annat sätt byggt upp motsvarande drivkraft och kompetens.

Kollektivavtal

För att antas måste företaget ha eller vara villigt att teckna kollektivavtal.

När

Startar löpande efter överenskommelse.

Frågor

Annika Nilsson · 070-780 60 89 · annika.nilsson@ri.se

Intresseanmälan

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer