Startprogram – Grön omställning

Programmets innehållGenomförandePraktisk informationIntresseanmälan

Startprogrammet ger insikt om företagets förutsättningar för affärsdriven klimat- och hållbarhetsomställning. Vi arbetar med Produktionslyftets Lean-baserade metodik i kombination med verktyg för grönt förbättringsarbete. Experiment används för att testa nya arbetssätt och möjligheter att driva förbättringar. Lärdomarna summeras och vi tar ut en riktning samt ett konkret nästa steg för det fortsatta arbetet.

Hämta pdf med presentation av programmet →

Programmets innehåll

Efterfrågan och kraven på klimatsmarta erbjudanden ökar snabbt. Det finns en möjlighet för svenska företag att gå mot klimatneutralitet snabbare än konkurrenterna och på så sätt nå ökad konkurrenskraft och bidra till lösningar på samhällsutmaningarna.

Startprogrammet Grön omställning ger ökad medvetenheten om det önskade läget, nuläget, utmaningar och möjligheter i arbetet. Programmet innehåller fyra moment som deltagarna arbetar igenom med stöd av Produktionslyftets coacher:

  1. Introduktion, önskat läge och nuläge: Varför är detta viktigt? Introduktion till förändringsarbete samt klimat och hållbarhet. Arbete kring hur företagets nuvarande och önskade framtida läge ser ut utifrån perspektiven kunder, medarbetare, ägare, partner och samhälle.
  2. Flödeskartläggning: Var står företaget nu? Vi ser på ett valt flöde och tillsammans synliggör vi dess nuläge – från leverantörer till slutkund. Vi identifierar utmaningar och förbättringspotential. Möjligheter att effektivisera flödena och minska miljö- och klimatpåverkan synliggörs.
  3. Behovsstyrt experiment: Vad behöver företaget lära mer om? Utifrån frågeställningar och behov som synliggjorts gör vi ett konkret test av nya arbetssätt i er verksamhet. Det ger ökad kunskap om de egna förutsättningarna och möjligheterna till klimat- och hållbarhetsomställning.
  4. Strategisk utveckling och nästa steg: Hur kan företaget gå vidare? Som sista moment summeras lärdomar och vi fördjupar oss kring förändringsarbete och hur företaget kan arbeta vidare med sin utveckling. Vi kommer in på den övergripande strategiska utvecklingen och ett konkret nästa steg.

Genomförande

I normalfallet omfattar programmet 5-8 tillfällen men det kan variera och läggs upp i dialog med företaget. Programmet genomförs under cirka 12 veckor på ert företag eller på distans. Ni avsätter även tid för att arbeta på egen hand mellan träffarna. Efter avslutat program följer vi upp hur ni går vidare i det fortsatta arbetet.

Erfarna coacher leder arbetet hos er. Arbetet har fokus på klimat och hållbarhet, den specifika inriktningen i det praktiska momentet anpassas efter era behov. Exempel på fokusområden i det praktiska momentet är:

  • Hållbar produktion och Green Lean, grönt förbättringsarbete
  • Energieffektivisering
  • Klimatsmart affärsmodellering
  • Innovationsledning och förnyelse
  • Digitalisering som möjliggörare
  • Ledarskap och medarbetarengagemang

Praktisk information

Målgrupp

Främst små och medelstora industriföretag eller industrinära tjänsteföretag. Även företag som ingår i koncerner kan delta.

Kostnad

Kontakta oss för mer information om pris.

Deltagare

En grupp på 4-10 personer, inkluderande högsta ledning, förändringsledare och facklig/medarbetarrepresentant samt relevanta delar av verksamheten.

Frågor

Annika Nilsson · 070-780 60 89 · annika.nilsson@ri.se

Intresseanmälan

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer