Produktionslyftets utvecklingsprogram

Programmets innehållGenomförandePraktisk informationIntresseanmälan

Programmet stärker företagets förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft – allt med utgångspunkt i de egna förutsättningarna och behoven. Målet är uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling.

Hämta pdf med presentation av utvecklingsprogrammet →

Programmets innehåll

I utvecklingsprogrammet arbetar vi systematiskt för att öka förmågan att förbättra och förnya. Vi utvecklar följande grundstenar:

  • Arbetssätt för att forma företagets önskade läge
  • En medveten, ständig process att hålla önskat läget synligt för alla
  • Ledarskap för utveckling av verksamhet och medarbetare
  • Värderingar, principer, arbetssätt och resultat i en medveten kedja
  • Förmåga att se och lyfta avvikelser
  • Systematiskt, medarbetar­drivet förbättringsarbete med engagerad ledning

Arbetsmetodik

Produktionslyftets arbetsmetodik bygger på Lean-principer och utgångspunkten är företagets egna förutsättningar och behov. Metodiken tillämpas i tre steg:

  1. Skapar samsyn och drivkraft kring vad som behöver åstadkommas
  2. Provar i liten skala för att lära och i grunden förstå
  3. Sprider till verksamheten i övrigt och stabiliserar nya arbetssätt
Produktionslyftets arbetsmetodik som vi tillämpar i medverkande företag.

Genomförande

Företagsprogrammen delas in i tre delvis överlappande faser som är baserade på den sneda vågens tre steg. Denna process tillämpas också på enskildheter, som till exempel införande av ett specifikt arbetssätt eller ett nytt hjälpmedel i verksamheten.

Fas 1 – Strategisk fas

En styrgrupp skapar och befäster samsyn kring övergripande mål, utmaningar och prioriteringar samt drivkraft att agera.

Fas 2 – Experimentell fas

Ett par månader in i arbetet initieras konkreta förändringar i verksamheten. Företaget börjar i liten skala, i en pilotverksamhet. Målet är att förstå de förändrade arbetssätten och metoderna genom att ”göra själv” och se med egna ögon – experimentera, reflektera, lära, justera och förstå. Syftet är att bygga djup förståelse för önskade arbetssätt och metoder, och se till att dessa leder till att utmaningar och ambitioner möts. Företaget – framför allt genom styrgruppen – ska äga sitt eget arbetssätt.

Fas 3 – Stabiliseringsfas

När ett nytt arbetssätt har etablerats och fungerar på önskat sätt, sprids det successivt till resten av organisationen. Linjeorganisationen har detta ansvar, med stöd av den kunskap som byggts upp i styrgruppen och de lärdomar som alla hämtar från pilotgruppen. Under denna fas är målet att etablera och sprida det som har uppnåtts.

Organisering

I samråd med företaget utses en huvud­ansvarig coach och en biträdande coach. Att hålla takten är avgörande och coacherna skapar en ”puls” genom att besöka företaget varannan vecka.

Företaget tillsätter en styrgrupp för att driva arbetet och bygga den nödvändiga samsynen. Den bör bestå av ledning, fackrepresentanter, nyckelpersoner i förändringsarbetet och andra personer från olika delar av verksamheten.

Under den inledande fasen kommer ett pilotområde att utses – företagets arena för att experimentera och lära nya arbetssätt. Det valda området kommer att stå i centrum för insatserna under fas 2.

Grundutbildning i Lean

Förändringsledarna på företaget behöver ha en djup förståelse och kunskap om Lean. Därför kopplas två platser i grundutbildningen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng till coachningen.

Det är viktigt att deltagarna har befogenhet och resurser att genomdriva förändring. De bör ingå i företagets ledning, eller på annat sätt ha mandat att driva förändringsarbetet.

Kommande Lean-ubildningar hittar du här →

Praktisk information

Kostnad

I genomsnitt 34 000 kronor per månad under 18 månader (51 000 kronor månad 1-4, därefter 29 150 kronor per månad), plus kostnad för resor och traktamente.

Företag med upp till cirka 30 anställda kan genomföra ett mindre omfattande program där upplägget är en kombination av heldagar (främst inledningsvis) och halvdagar alternativt delvis distansbaserat. Kostnaden är då i genomsnitt 25 500 kronor per månad plus kostnad för resor och traktamente.

Avgift för två platser i grundutbildningen i Lean produktion tillkommer, 37 000 kronor per plats.

Pris exklusive moms, gäller 3 månader från inskickad intresseanmälan.

Målgrupp

Programmet är öppet för alla typer av företag, men har sin grund i verksamhet av industriell karaktär.

När flera företag eller enheter som ingår i en koncern medverkar tillkommer ett koordinerings­arbete. Kontakta oss så berättar vi mer.

Omfattning

18 månader där workshoppar och coachning planeras in på företaget (alternativt genomförs på distans) varannan vecka under det första året, därefter var fjärde vecka. Totalt ingår motsvarande 35 arbetsdagar på plats.

Eget arbete

Företaget måste avsätta betydande egna resurser, inte minst från ledningens sida. Det krävs en helhjärtad ansats för att få önskvärd återbäring på investeringen.

Kollektivavtal

För att antas till programmet måste företaget ha (eller vara villigt att teckna) kollektivavtal.

Bindningstid

Företaget kan när som helst avbryta sin medverkan med två månaders uppsägningstid.

När

Startar löpande efter överenskommelse.

Frågor

Annika Nilsson · 070-780 60 89 · annika.nilsson@ri.se

Intresseanmälan

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer