Framtidens industri bygger på viljan till förnyelse

Ledare · Birgitta Öjmertz • Programdirektör · 2016-06-29

För att vi ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga i Sverige krävs en allt högre förnyelsetakt i företagen såväl som i samhället i övrigt. Hur vi bygger förnyelseförmåga blir därför allt viktigare. Det räcker alltså inte med att vi skapar en innovation en gång, vi behöver förnya både affärsmodeller, organisation, teknik och processer – och det måste ske om och om igen. Att tänka kring hur vi kan förbättra och förnya behöver vara ett sätt att leva. Vi behöver känna oss trygga i förändringen så att vi känner att vi VILL förändra, inte bara MÅSTE. Vi ser att det vi byggt upp inom Produktionslyftet har potential att bidra till detta genom att medverka till att företag bygger förnyelseförmåga än bredare i hela organisationen, inom fler och fler funktioner. Involvering av både ledare och medarbetare är en grund och röd tråd i detta arbete.

Vi har löpande utvecklat våra arbetssätt inom Produktionslyftet under de dryga nio år vi hållit på, med en röd tråd som utvecklats och förstärkts väsentligt över åren. Vi ser att det mesta i Produktionslyftet är generiskt för att bygga förnyelseförmåga, det vill säga att metodiken kan vara grunden för att ta sig an utmaningar inom en rad områden. Som exempel på detta startar vi nu upp pilotprojekt Digilyftet, med syfte att skapa insikt om utmaningar och möjligheter med industriell digitalisering, ett av tre projekt inom Tillväxtverkets Digilyft. Det gör vi i samverkan med det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) och kollegor inom forskningsinstituten via RISE Digitalisering.

Detta är bara ett av exemplen på områden där vi ser hur vi kan bidra och kombinera vår förbättrings- och förnyelsemetodik med kunskap inom andra områden för att praktiskt stötta i att implementera ny kunskap och teknik och med utgångspunkt i respektive företags utmaningar och förutsättningar. Vi tror inte att det finns några enkla sätt att göra de genomgripande förändringar som kommer krävas för att vi ska stå oss starka i ”Framtidens industri” – det krävs ett systematiskt arbete så att det blir långsiktiga effekter i företagen. Det uppnår vi bäst TILLSAMMANS, både industri – institut – akademi, regionala och nationella aktörer och olika kunskapsområden.

Jag önskar er härmed en fin sommar, med tid för både reflektion och rekreation. Vi ses igen i höst för nya spännande utmaningar att ta oss an tillsammans!

Birgitta Öjmertz • Programdirektör

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer