Framtidstro hos Lean-arbetande företagsvittnen

Artikel · 2008-05-28

Seminariet i början av april i Halmstad visar hur inspirerande det är att få lyssna till andras erfarenheter. Med rätt samarbetspartner – i det här fallet TEK i Halmstad och IRC i Ljungby – och en bra mix av referensföretag blir resultatet alltid lyckat. Här en sammanfattning för dig som hade oturen att inte kunna deltaga!

Den 3 april genomförde Produktionslyftet ett i raden av våra många insiktsseminarier. Arrangemanget var som vanligt uppskattat och ledde till både intressanta diskussioner och kontakter. En avgörande faktor för seminariernas framgång är de samarbetspartner vi har lokalt. I det här fallet var det TEK (Teknik och Kompetenscentrum AB) i Halmstad, med vilka vi genomfört flera lyckade arrangemang. Den andra partnern var IRC (Idé & ResursCentrum AB) i Ljungby som vi också samarbetat med tidigare.


Glada miner från Jan-Erik Bark (Starke Arvid), Jan Lindér (Produktionslyftet) och Hans Reich (Produktionslyftet).

Extra glädjande med seminarierna är att vi får med oss fler och fler företag. De flesta är engagerade i Produktionslyftet, men vi har även med dem som arbetar med Lean på egen hand. Det gemensamma är att de kan berätta om sina praktiska resultat, vilket är en stor inspiration för deltagande åhörare. I Halmstad var det över 100 personer som lockats till seminariet och nedan följer ett axplock av vad de fick sig till livs.

Eldsjälen Anders Stegmark hälsade alla välkomna och gick igenom de praktiska detaljerna, innan han lämnade över till inledande Göran Johnsson. Som tidigare metallordförande – och styrelseordförande i Produktionslyftet – har han en bred erfarenhet av produktion och han vet hur problematiken ska förklaras.

– Det finns de som tror att Lean betyder att pressa den enskilde hårdare. Den som tänker så kommer inte att lyckas, konstaterade Göran. Vi ska arbeta smartare, inte hårdare, och vi ska engagera alla. De som lyckas med Lean-arbete har en nära kontakt mellan ledning och fack.


Göran Johnsson, Produktionslyftets ordförande, höll en uppskattad introduktion.

Moderator vid Halmstadseminariet var den allestädes närvarande Hans Reich, Produktionslyftets Primus Motor vid dessa insiktsseminarier. Hans inledde med en genomgång av Lean och om vikten av att vi satsar på Lean. Svårigheten är egentligen inte att övertyga om att Lean är rätt, det är att få människorna att verkligen göra något – och att inse att det inte är alldeles enkelt! Engagemang och långsiktighet är absoluta krav.


Hans Reich från Produktionslyftet var dagens moderator och berättade även om bakgrunden till Lean.

Joakim Gedda från Ericsson Networks i Borås var första företagsrepresentant att berätta om deras Lean-arbete. De tillverkar radiolänkar för mobilkommunikation, så kallade Mini Link som ersätter kablar. Grunden för deras Lean-arbete är att de vill vara det självklara valet inom Ericsson. Även om de ingår i koncernen så är kraven idag så tuffa att de måste visa att de står sig i konkurrensen även jämfört med externa enheter.

– Det blev vår ledstjärna och det var starten på vår satsning mot Lean Production, berättade Joakim. Utgångsläget var att få behålla produktionen i Borås.
De har ca 1000 olika varianter av Multi Link, vilket i sig omöjliggör lager. Det tillsammans med företagets kultur sedan tidigare – Passion To Win – passade bra in i Lean-satsningen. Arbetet med Lean inom EPS (Ericsson Production System) inleddes med väldefinierade delprojekt (här något förenklade):

Förbättringsgrupper
Utbildning
Mätning
Visualisering
Standardiserat arbetssätt
Behovsstyrd produktion.
– Vi tydliggjorde ett utgångsläge så vi visste vad vi utgick ifrån. Utan det kan ingenting standardiseras!


Uppskattad och ofta anlitad föredragshållare: Jan-Erik Bark, vd för Starke Arvid.

Enligt Joakim finns det ett antal tydliga framgångsfaktorer i Lean-arbetet. De är ledningens engagemang, what’s in it for me för personalen (skiftar givetvis mellan olika företag och avdelningar), tydligt ledarskap, etablerad kulturförändring och – inte minst – uthållighet. Framgången i fabriken är uppenbar i den ökade produktionen och produktiviteten, men kanske tydligast hos personalen.

– Våra medarbetare är enligt undersökningar idag mycket nöjda med sin arbetssituation, berättade Joakim. Vi ligger i topp bland företagets producerande enheter, vilket vi kopplar starkt till Lean-satsningen.

Efter kaffet tog Lena Lundh från Universitetssjukhuset i Lund vid. Hon konstaterade – om än med ett leende – att de hade en lång väg att gå i sitt Lean-arbete. Ineffektiviteten inom sjukvården är på sina håll skrämmande. Den beror inte på personalens bristande engagemang eller kunskap, utan på gammaldags strukturer och ett stordriftsorganiserat ”tänk”.

– Vid cancerbehandling tar det ca 30 dagar från diagnos till strålbehandling, berättade Lena. Det låter kanske bra, men hur mycket arbetar vi med patienten under den tiden? En dag!


Både inspirerande och underhållande kunde Lena Lundh från Lunds universitetssjukhus berätta om deras pågående satsning inom Lean.

Då ska man veta att det finns cancervarianter som utvecklas en hel del under 30 dagar, vilket ger en ny dimension åt begreppet slöseri. Lena berättade också att på de bästa sjukhusen i Europa utnyttjas operationssalarna – den så kallade ”knivtiden” – nära 90% av tiden. I Sverige ligger motsvarande siffra på 30-40%.

Satsningen på Lean Healthcare visar dock att förbättringsarbetet ger tydliga resultat. Bara på universitetssjukhuset har de flera exempel. Efter Lean-insatser har tiden till behandlingen av livmoderscancer efter diagnos minskat från fyra veckor till nio dagar. Från ADHD-diagnos till behandling har tiden minskat från fyra månader till fyra veckor. På intensivvårdsavdelningen har övertiden sänkts med 50% trots samma belastning. Fler exempel finns. Det gemensamma är att förbättringarna har genomförts utan att extra resurser skjutits till, vilket i sig kan vara ett problem. Inom sjukvården riskerar de som är effektiva att få mindre anslag, vilket inte direkt främjar effektiviteten.

– Det absolut viktigast i Lean-arbetet är personalen, konstaterade Lena. De måste få känna effekten av sitt förbättringsarbete.
Starke Arvids vd Janne Bark är en populär föreläsare vid Produktionslyftets seminarier med sitt grundtema att driva företag med både hjärna och hjärta.

– Jag har under många år intresserat mig för och fascinerats av Toyotas framgångar och det sätt de vidareutvecklar Lean. Det gäller framförallt deras sätt att förvalta frigjorda resurser snarare än att växla ut dessa i pengar, vilket verkar prägla många andra företag som sagt sig anammat Lean.

En grundläggande värdering hos Starke Arvid – liksom hos Toyota – är hur de ser företaget som en samhällsgrund, en stöttepelare. De menar att företaget spelar en viktig roll för samhället, människorna och samspelet däremellan. Resonemanget innebär bland annat att Starke Arvid inte längre formulerar vinstmål.

– Vi fokuserar på de delar som bidrar till att i slutänden ge vinst, men endast som ett resultat av att långsiktigt arbeta rätt, förklarade Janne. Det vill säga Lean.
Sedan Starke Arvid startade med sitt Lean-arbete 2005 har röda siffror blivit svarta, produktiviteten ökat, sjukfrånvaron minskat och framtidstron skjutit i höjden!


Joakim Gedda berättade om Ericsson i Borås och deras framgångsrika Lean-arbete.

Ett företag som vi skrev om för ett år sedan är Spring Systems AB, som ingår i Nossevo Industries (se Produktionslyftets nyhetsbrev för april 2007). Företaget tillverkar fjädrar, tråddetaljer, tunnplåtsdetaljer och clips för i huvudsak fordonsindustrin. På plats var Nossevos miljö- och personalutvecklare Lena Ovesson och Spring Systems Lean-koordinator och gruppledare Lilian Kronmar Olsson. De har fortsatt sin lyckade Lean-satsning som de inleddes 2006 med ett antal mycket klara målsättningar: Två förbättringsförslag per anställd och år, alla grupper 5S-godkända samt ett halverat slöseri på Spring Systems (slöseri definierat som differensen mellan förkalkyl och faktisk kostnad). Alla mål har uppfyllts!

– Det viktigaste i vårt fortsatta arbete är respekt och ödmjukhet inför Lean, menade Lena. Ju mer vi lär oss, ju mer inser vi hur lite vi vet.
Bo Ericson från IAC Group i Färgelanda representerade det lite större företaget som också satsar på ständiga förbättringar enligt Toyotas principer. Företaget levererar bland annat formpressade plastdetaljer så som instrumentpaneler till fordonsindustrin. Som Lean-koordinator på IAC har han följt utvecklingen sedan satsningen inleddes.

– Vi började med att köra in olika verktyg men blev inte mer Lean för det, inledde Bosse. Sedan gick vi på Chalmers Lean-kurs och såväl ledning som alla anställda har fått en grundläggande Lean-kunskap.

Enligt Bosse måste ledningen vara engagerad för att Lean ska fungera. Det krävs även en engagerad personal.

– Sedan krävs det förstås ett bra produktionssystem, men detta funkar bara om de andra två fungerar.
Idag har de fungerande förbättringsgrupper och fina resultat från Lean-arbetet. Bara genom att planera bättre har minskat de interna transporterna med 2 000 000 meter! För den som är intresserad att läsa mer om IACs arbete (tidigare Lear i Färgelanda) så finns en tidigare artikel att hämta från Produktionslyftets föregångar proDesigns hemsida (www.prodesign.nu).

– Vi ökar effektiviteten genom ett systematiskt förbättringsarbete, förklarade Bosse. Inte genom att arbeta hårdare, utan smartare. Det är nu en naturlig del av arbete. Svårigheten som ledare är inte att ge de rätta svaren, utan att ställa de rätta frågorna!


Sist ut i det fullmatade programmet var det nyblivna Produktionslyftsföretaget Emballator Lagan Plast. Deras vd Christian Silvasti berättade om deras just påbörjade Lean-resa redan givit intressanta resultat. De arbetar med förpackningslösningar i plast och upplever en stark konkurrens dels från de stora multinationella leverantörerna, men även från nya konkurrenter i forna öststaterna.

– 2004 hade vi ett negativt resultat och vi tappade både kunder och marknadsdelar, berättade Christian. Och det värsta var att produktionen inte hann med.
Nyckeltalen såg inte så bra ut. Lageromsättningshastigheten låg på ca 9 (världsklass ligger på 20-25), de hade hög sjukfrånvaro och en leveransprecision på 94%. Personalen var dock både duktig och kunnig, och när de började med att ta tag i de 7 + 1 slöserierna enligt Toyotas modell så hände saker rätt snabbt.

– Samtidigt organiserade vi oss efter de nya förutsättningar som gällde, berättade Christian. Verkligheten tvingade oss att ta tag i våra förbättringsprocesser.
Idag har korttidssjukfrånvaron gått ner från 9% till 3%, långtidssjukfrånvaron från 14% till 5%. Sedan de startade sitt Lean-arbete har ledtiderna gått ned med 30-35% och leveransprecisionen ligger nu på 99%.

– Idag har vi dessutom svarta siffror, avslutar Christian Silvasti. Företaget och personalen har en helt annan framtidstro, och då har vi ändå bara skrapat på ytan – och nu ska vi ta ett steg till i samarbete med Produktionslyftet!
bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer