Frigjord tid för hållbara produkter och tjänster

Ledare · Jöns Wahlström · VD · Oskarshamn Energi AB · 2018-08-31

På Oskarshamn Energi är vi 30 anställda och ägs till 50 procent av Oskarshamn kommun och 50 procent av E.ON. Vi arbetar med produktion, distribution och försäljning av el och fjärrvärme och driver biogasmackar för både personbilar och bussar. När jag tillträdde som VD 2011 var min upplevelse att jag kommit till en organisation där många arbetat länge och med traditionell verksamhetsstyrning. Cheferna talade om vad som skulle göras, medarbetarna utförde det och frågade sedan vad som skulle göras härnäst. Min grundfilosofi är att om medarbetarna istället har mandat att själva lösa problem så går allting bättre och betydligt fortare.

2013 började vi teamutveckling på företaget tillsammans med en extern resurs. Vi ville få ihop teamen för att stärka gruppkänslan, där mycket handlar om mellanmänskliga saker – att ge feedback, fokusera på vad som ska göras istället för på vem som ska göra det etcetera. Goda relationer skapar effektivare team och vi drev personalutvecklingsprojektet vidare under flera år med mycket lyckat resultat.

Som alltid med specifika verktyg och insatser så nådde vi vägs ände och 2016 avslutade vi projektet för att istället arbeta mer med att behålla vår teamkänsla och förmåga. Samtidigt diskuterade ledningsgruppen och fackliga representanter vad verksamheten skulle må bra av i ett nästa steg. Efter att ha arbetat med teamen och medarbetarna riktade vi fokus på arbetsprocesser och flöden i företaget; medarbetarna hade nått den nivå där de vill utveckla och göra saker, kunskap vi ville dra nytta av för bättre flöden och en effektivare vardag.

I det här läget kom vi i kontakt med Produktionslyftet vars genomtänkta upplägg har just ansatsen för effektivare flöden. Även om vi inte är någon tillverkande industri så finns det mycket i tankesättet och filosofierna bakom som kan överföras. Sagt och gjort, vi sökte, skrev avtal och drog igång arbetet efter semestrarna 2017. Från start var våra fackliga företrädare engagerade i den breddade ledningsgruppen som utgjorde styrgruppen för Produktionslyftet.

Resan med Produktionslyftet startade enligt plan med värmeavdelningen som pilotområde där vi hade identifierat ett antal utmaningar. 2014 byggde vi en ny och större produktionsanläggning vilket innebar en brytningstid för arbetssättet då vi gick från ett antal mindre anläggningar där det var mycket småfix med olika medarbetare som åkte runt och såg till att allt rullade på som det skulle. Med den nya anläggningen såg vi ett behov av ett mer strukturerat arbete med förebyggande underhåll och planering av schemalagda åtgärder. Vi kände att medarbetarna hade en hög förändringsvilja och många idéer men ibland svårt att få igenom sina tankegångar. På det här sättet ville vi dra nytta av den inneboende potentialen i gruppen.

I veckan har pilotgruppen varit igång ett år och arbetet har gått mycket bra. Det har fått ta den tid som krävdes och idag har de etablerat daglig styrning och arbetar efter en helt annan systematik. Det har infunnit sig ett helt annat lugn kring vad de ska göra, vad som kan vänta och vem som ska göra det – och faktiskt också hur det ska göras! Med avstamp i pilotområdet ser vi att vi är på väg mot de två huvudmålsättningar vi satte upp vid starten:

  • Skapa tydliga och effektiva arbetsflöden för att förenkla vardagen och frigöra tid för förbättring och utveckling
  • Utnyttja frigjord tid till att även utveckla befintliga och kommande kunderbjudanden för hållbara produkter och tjänster.

Vi verkar i en relativt traditionell bransch där det förra århundradet ”bara” handlat om att sälja kilowattimmar. När vi nu är mitt i skapandet av det hållbara samhället med ny energiteknik och digitalisering skapas massor av nya möjligheter för vår bransch – elbilar, solceller, vindkraft, smarta elnät … – och med den kraft vi skapar genom Produktionslyftet ska vi jobba ännu närmare kunderna och tillsammans utveckla nya spännande energilösningar för ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer