Gestamp Hardtech mot nya utmaningar

Ledare · Malin Larsson · 2008-09-28


Gestamp HardTech AB startade som ett bolag inom SSAB i början av 80-talet. Företaget presshärdar komponenter till fordonsindustrin. Denna tillverkningsmetod utvecklades av SSAB i samarbete med universitetet i Luleå och innebär formning och härdning av stålkomponenter i ett och samma processteg.

Under många år har HardTech med hjälp av sin unika metod för formning av stål varit ensam på marknaden. Mycket energi har lagts ner på utveckling av formningstekniken, utveckling av nya produkter och etablering av nya anläggningar. HardTechs kunder har alltid ställt höga krav på kvalitet, leverans och produktivitet. Detta har medfört att många av verktygen inom Lean produktion tillämpats under lång tid, men det har inte funnits någon tydlig och samlad bild av produktionssystemet.

Under 2006 beslutade ledningen att det behövdes mer fokusering på utveckling av produktionen. Konkurrensen ökade och marginalerna inom fordonsindustrin blev allt mindre. En förstudie med basen i Lean produktion genomfördes tillsammans med konsultföretaget JMAC. Ett stort antal medarbetare deltog och analyserade arbetssätt för daglig- och verksamhetsstyrning, arbetsorganisation, beläggningsgrad, värdeflöden, ledarskap, status gällande ergonomi och säkerhet med mer. Medarbetarnas stora engagemang under förstudien har varit till stor hjälp under implementationsfasen.

Förstudien resulterade i att ledningen fattade beslut om att starta ett Lean-projekt med fokus på långsiktig och hållbar utveckling av produktionsenheten i Luleå. Under förstudien hade en plan som sträcker sig fram till 2010 upprättats. Ledningen insåg tidigt att Lean produktion är något betydligt större än att bara starta ett projekt och implementera ett antal verktyg. Det innebär att förändra företagskultur och arbetssätt för hela organisationen. Det är något som kräver mycket energi och ett långsiktigt tankesätt.


Projektledare Klas Huhtasaari (t.h) och tillverkningschef Jan-Olov Ek i diskussion vid en av tavlorna för daglig styrning.

Anledningen till att arbetet startade i projektform var för att hjälpa den relativt hårt belastade linje­organisationen. Projektet, med Klas Huhtasaari som projektledare, fick i uppdrag att planera och starta implementationen av respektive delprojekt. En mycket viktig del var att säkerställa att linjeorganisationen fick den kompetensutveckling som krävs för att lyckas med de olika delarna. Klas projektteam har bestått av operatörer, produktionstekniker och chefer. En styrgrupp som består av HardTechs ledning och fackliga representanter har funnits med som stöd för projektet. Konsultföretaget JMAC har haft en viktig roll i projektet och har tillfört mycket kompetens och energi till företaget.
Under 2007 och 2008 har projektet innefattat följande delar:

Ergonomi och säkerhet
Förändring av arbetsorganisationen
Införande av daglig- och verksamhetsstyrning
Införande av ny problemlösningsmetodik och arbete med ökning av produktivitet
Fortsatt arbete med 5S.
Den stora utmaningen i Lean-arbetet är inte att införa de verktyg som finns tillgängliga, utan att få hela organisationen att inse att det handlar om en förändring av företagskultur och tankesätt. I den nya organisationen krävs det att alla tar sitt ansvar för ett strukturerat arbetssätt, problemlösning och ett ständigt förbättringsarbete. Det är en stor förändring för en del medarbetare.

Produktionsenheten har kommit långt i sitt arbete. Projektteamet har gjort en fantastisk insats och varit en motor i arbetet. Linjeorganisationen har trots hög arbetsbelastning varit öppna och mycket aktiva i processen. Företagets entreprenörsanda är helt klar en stor hjälp för att snabbt åstadkomma resultat.


Delar av kärnprojektgruppen samlade vid sin projektplaneringstavla. Från vänster: Klas Huhtasaari, Peter Oscarsson och Stefan Nilsson.

Resultatet av två års intensivt arbete är att grunden finns på plats. Produktionsenheten är organiserad för att jobba med ett coachande ledarskap på alla nivåer. Teamledare ner på operatörsnivå finns utsedda och verkar nu inom sina förbättringsgrupper. Den dagliga styrningen med produktionsuppföljning och handlingsplaner från alla produktionsteam finns på plats. Visuell och tydligare verksamhetsstyrning har implementerats. Problemlösningsgrupper verkar ute i produktionen.

Viktiga lärdomar som vi fått under dessa två år är att det behövs eldsjälar i organisationen. En förändring av kultur är inte enkel. Långsiktighet och uthållighet från ledningens sida är ett måste. Ledningen måste hela tiden hålla högsta fokus på hur arbetet fortskrider och tydligt själva visa vägen genom sitt eget agerande.

Malin Larsson · styrelseledamot Produktionslyftet
Tidigare produktionschef vid Gestamp HardTech, nuvarande affärsområdeschef för Vattenfall vattenkraftservice (samt en av de eldsjälar som brinner för Lean produktion)

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer