”Gräv där du står och utveckla från och i de naturliga basindustrierna”

Ledare · Nils Eric Svensson · 2007-12-28


Sverige liksom övriga länder inom västekonomierna lever just nu i en kraftig och lång högkonjunktur. Det är nu vi ska se om våra förutsättningar för att kunna stå emot internationell konkurrens och även kunna vara beredda på att möta en kommande lågkonjunktur. Strukturomvandling är ett naturligt led i alla verksamheter. Vi har ett kontinuerligt behov att kunna konkurrera på ett mer sofistikerat och effektivt sätt med allt bättre och mer prisvärda produkter och tjänster för att nå framgång på marknaderna. Region Skåne Näringslivsutveckling inledde 2004 ett åtgärdsprogram riktat till primärt skånsk tillverkande industri: ”Näringslivsutveckling för ökad tillväxt”. Syftet med processinsatserna var att dels utveckla metoder, men framför allt att bistå skånska företag med att bli allt ”vassare”. Detta skulle företagen bli i olika avseenden. Huvudtanken har hela tiden varit att med direktinsatser i företagen ge snabb påverkan på resultat och konkurrenskraft i de enskilda företagen för att kunna behålla den produktion och de arbetsplatser som vi så väl behöver i landet för att kunna bidra till den gemensamma välfärden. Insatserna har bestått av olika komponenter riktade till:

Snabbväxande företag
Företag i behov av produktionseffektivisering
De som haft behov av att finna nya marknader
De som skulle må bra av att ingå i ett systemkoncept för att klättra upp i värdekedjan
Insatser riktade till enmansföretag och småföretag för att helt enkelt ”se om sitt hus”.
Insatserna har tillämpats enskilt eller i olika former riktade till samma företag. De har även varit grundläggande komponenter i diverse omställningsprocesser. Grundsyftet har helt enkelt varit att skära bort det som ”ingen kund vill betala för”. Genom insatserna har företag i flera fall gjort sin ”hemläxa” innan de börjat diskutera exempelvis ”utlandsflytt” osv. Grundläggande har varit att göra en analys av hur företaget ser ut i olika avseenden, tillföra ökad kunskap och insikt inom de olika grundteman som programmen givit, ge ”coachning” till företagen, upprätta en handlingsplan för förbättring och sedan genomföra densamma. Bara insikten har ofta startat upp förbättringsansatserna redan innan programmen hunnit genomföras i vissa fall. Resultaten av programmen har hela tiden varit att påskynda strukturomvandlingen för ökat resultat i företaget. En av programinsatserna har varit produktionseffektivisering eller, som vi ibland kallar det, ”Lean Production”, X Production Systems, Toyota-modellen osv. I dessa arbeten har vi utnyttjat olika aktörer i utförandet beroende på behov. Vi har tagit utgångspunkten i att utnyttja de modeller som är bäst på marknaden för tillfället. Genomgående har vi tillämpat gruppmodellen som metodik, det vill säga vi har genomfört insatserna till en grupp av företag samtidigt. Kollegor är bästa bollplank och bästa sanningsvittnen och opponenter. Gärna har vi genomfört programmen ute på företagen för att ge rätt miljö. Insatserna är ett rejält sätt att direkt påverka resultatet i företagen varaktigt. Det handlar oftast om att ändra ”tänket” att bara syssla med det som kunden efterfrågar och är villig att betala för. Insatser som företagen har lätt för att ta till sig och förstå. Produktionslyftet är en av våra samverkanspartner. De positiva resultaten har blivit påtagliga. Vi har genomfört ett antal insatser och har för avsikt att starta upp flera insatser för att bistå våra företag att göra hemläxan för ett bättre resultat och bättre produkter. I nordöstra Skåne har vi även dragit igång ansatsen till ett centrum för produktionseffektivitet kopplat till det nybildade Färe Industri Centrum i Sibbhult, mitt i produktionsbältet i södra Sverige. ”Gräv först där du står …” – innan du åker till stjärnorna för att se om där finns något!

Nils Eric Svensson • Business Development Manager • Region Skåne

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer