Henjo rustar för hållbar tillväxt

Artikel · 2022-12-20

Verkstadsföretaget GLS Henjo AB i Ljungby upplevde en kraftigt ökad efterfrågan och tog steget in i Produktionslyftet för att förbättra kommunikationen, engagemanget och ledarskapet på företaget. Med hjälp av bland annat gemensamma ledord och ett strukturerat förbättringsarbete har de förberett organisationen för en fortsatt hållbar tillväxt.

Under två år har Henjo utvecklat sin verksamhet tillsammans med Produktionslyftet. Foto från det avslutande seminariet, från vänster Johan Hovelius, Peter Andersson, Patrik Östman, Jens Petersson, Jasmin Basic, Malin Eriksson, Zoran Pranjic, Anna Gunnarsson och Kalle Meijer.

– Vi var inne i en expansiv fas och ville bygga ett bredare engagemang och en större delaktighet bland våra medarbetare, säger Kalle Meijer, platschef på Henjo. Med engagerade kunder och en stadigt ökande efterfrågan så kände vi att potentialen fanns där, men att vi kunde arbeta på ett bättre sätt.

Henjo utför avancerad plåtbearbetning som till exempel laserskärning, bockning och robotsvetsning för kunder i branscher med höga krav på precision och kvalitet. I augusti 2020 gick företaget in i Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram. De hade redan tidigare varit intresserade av programmet och efter ett ägarbyte 2019 var timingen rätt. Den nya ägaren hade deltagit i Produktionslyftet med ett annat bolag, GLS Laserstans, och hade med sig positiva erfarenheter från det arbetet.

Nya ledord visar vägen

En av Henjos utmaningar var att få hela företaget att gå åt samma håll. Under arbetet med Produktionslyftet formulerades därför två ledord för att vägleda den fortsatta utvecklingen: ”Henjo ska vara en attraktiv arbetsplats” samt ”Henjo ska vara en problemfri, pålitlig och långsiktig samarbetspartner för våra kunder”.

– Med dessa ledord som en trygg bas så är det lättare att prata öppet om ett visst arbetssätt eller beteende på arbetsplatsen, säger Kalle Meijer. Bidrar detta till de löften som vi har gett till våra kunder och till oss själva?

För att komma i gång med förbättrat samarbete och ökad teamkänsla utformades ett pilotprojekt. Pilotgruppen bestod av två skift där samarbetet och kommunikationen mellan skiften inte fungerade i önskad utsträckning.

– Vi strukturerade bland annat upp överlämningen mellan skiften för att förbättra kommunikationen, säger Kalle Meijer. Information som lämnas från det avgående skiftet måste vara relevant och användbar. Ingen ska behöva fundera på vad informationen ska användas till, då slutar de lyssna och engagemanget sjunker. Pilotprojektet gav värdefulla insikter som vi har kunnat använda på flera områden i verksamheten.

Förbättringsarbete och ökat engagemang

Under Produktionslyftet arbetade Henjo också med att förbättra mötesstrukturer och införa mätning och daglig styrning. En ny organisation för ständiga förbättringar byggdes upp, där målet var att fler skulle vara med och påverka. Idag kommer förbättringsförslagen från alla funktioner och delar av verksamheten – till exempel från de två skiften i pilotprojektet, som nu har regelbundna gemensamma förbättringsmöten. Förslagen följs också upp och genomförs i hög grad.

– Det är fler som är engagerade nu, som lyfter blicken och vill bidra till helheten, säger Kalle Meijer. Jag hoppas och tror att alla känner att de kan vara med och påverka sin arbetssituation och även delta i en konstruktiv dialog med ledningen. Här har vi nog varit för svaga tidigare, det har funnits en outnyttjad potential.

Samtidigt som Produktionslyftet har genomförts på Henjo så har företaget upplevt en enorm tillväxt. Omsättningen har ökat kraftigt och lönsamheten hänger med, den har till och med blivit bättre än tidigare. Företaget står också inför fortsatt expansion med ett tillflöde av nya kunder, samtidigt som de befintliga ökar sin efterfrågan ytterligare.

– Produktionslyftet har varit en möjliggörare för att vi ska klara av tillväxten, säger Kalle Meijer. Vi har rustat organisationen för tillväxt och förändring genom att engagera och utveckla våra medarbetare och vårt ledarskap.

En långsiktig satsning

I egenskap av coach i Produktionslyftet har Malin Erikson följt och stöttat Henjos utveckling under de senaste två åren.

– Jag är imponerad av att Henjo har lyckats hålla tempo och fokus trots att de har vuxit så snabbt, säger Malin Erikson. Men det är också det som utmärker framgångsrika organisationer, att de är uthålliga och arbetar målmedvetet oavsett orderingång, konjunktur och externa omständigheter. Förändringsarbetet betraktas som en naturlig del av verksamheten, det är inte bara något som görs när det finns tid.

Under hösten avslutades utvecklingsprogrammet på Henjo. En rad förbättringsinsatser har testats och implementerats i olika delar av organisationen. Trots att företaget redan har nått bra resultat på flera områden betonar Kalle Meijer att satsningen är långsiktig och att det nu är ihärdigt arbete som gäller.

– Det går inte att genomföra Produktionslyftet halvhjärtat eller som en quick fix. Precis som med alla förändringar så gäller det att bestämma sig, se till att genomföra det som är bestämt och att sedan vara uthållig i sitt arbete. Vi har tillsammans pekat ut en riktning och den ska vi hålla fast vid.

För mer information, kontakta Produktionslyftets coach Malin Erikson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer