Innovationsledning – nästa steg i Lean-arbetet?

Ledare · Ingrid Kihlander • KTH • Projektledare Leading Innovation · 2015-11-26

Inom Vinnovas satsning på strategiska forsknings- och innovationsagendor skapades ”Leading Innovation – En nationell agenda för organisering och ledning av och för innovation”. Bakom denna står forskningsprogrammet PIEp (Product Innovation Engineering programme) och Stiftelsen IMIT (Institute for Management of Innovation and Technology). I agendans handlingsplan pekar vi på att vi måste bedriva bättre forskning inom innovationsledning, att öka professionalismen kring innovationsledning genom exempelvis utbildning samt höja kunskapen generellt kring innovationsledning genom att göra en kraftsamling runt nyttiggörande av innovationsledningskunskap.

Med ”innovationsledning” menar vi ”att leda och organisera för innovation” och ”ett systematiskt innovationsarbete”. Primärt riktar vi oss till mogna organisationer och företag; för start-ups och nyföretagare handlar det ofta om en annan logik till en början. Vi adresserar mogna, stora eller små, företag som kan sin verksamhet och är intresserade av nya sätt att ta sig vidare.

Vi vet genom forskning att det lönar sig att arbeta systematiskt med innovation istället för att bara hoppas på kloka idéer. Därför är innovation viktigt att också ta hänsyn till i effektiviseringsarbetet och att utrymme skapas även för aktiviteter som skapar förutsättning för innovation – vi får inte ”effektivisera bort” innovationskraften. Tvärtom, med ordning och struktur på plats finns alla möjligheter för att bygga en grund för att innovation ska ske. En utmaning vi har i Sverige idag är att det finns en mängd kunskap kring detta, men att den inte kommer till nytta i företagen.

Sverige kommer ofta i topp i olika innovationsmätningar gällande Innovation Input, det vill säga hur mycket resurser och medel vi satsar. Men hur mycket av det kommer till verklig nytta genom produktutveckling och förbättringar? Det är viktigt att förstå att en innovation ska skapa värde och nytta på en marknad, det handlar inte bara om en idé. Med ovanstående som bakgrund genomfördes en förstudie med fokus på hur kunskap om innovationsledning kan tillgängliggöras och nyttiggöras. Förstudien konstaterade att det borde etableras en organisation/verksamhet eller åtminstone en kompetensnod kring innovationsledning, en marknadskompletterande aktör som gör att kunskapen kommer till nytta i större grad än idag.

I sfären runt Produktionslyftet har också frågan om innovationsledning tagits upp. Om det funnits en kompetensnod hade den varit en naturlig partner för programmet att vända sig till, men tyvärr finns den inte än. Produktionslyftet är dock ett välkänt begrepp med upparbetade strukturer som vi vet fungerar i kontakten ut mot företagen – går det att lägga till kunskapsområden inom innovationsledning?

Initiativet Leading Innovation står beredda att paketera kunskapen kring systematisk innovationsledning utifrån Produktionslyftets nästa utvecklingssteg för en anpassning till programmets coachning inom dessa frågor. Tiden är rätt då det är mycket som händer just nu, utvecklingen och intresset har accelererat bara under de senaste åren. Bland annat har det tillkommit en standard inom området (The Innovation Management Standard SIS-CEN/TS16555) och en yrkesförening har etablerats (www.innovationsledarna.se).

Leading Innovation har intresse av att samverka med befintliga nätverk, aktiviteter och aktörer – att ”boosta” dem – vilket gör kontakten med Produktionslyftet extra intressant. Samverkan skulle vara en jättemöjlighet till att sprida sakfrågan till ännu fler företag och organisationer. Det vore ett starkt komplement till Lean-arbetet, som är en bra start där ett nästa steg kan vara innovationsledning. Intresset finns men vi vet idag inte om, när eller hur vi kan gå vidare. Tanken är dock lite för god för att släppa.

Ingrid Kihlander • KTH • Projektledare Leading Innovation

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer