Insiktsfullt Lean-arbete hos Enics i Västerås

Notis · 2013-01-30


Enics i Västerås tillverkar elektroniska produkter för användning inom industrin. De största utmaningarna handlar om transporter av material till och från olika tillverkningsprocesser, lager och buffertplatser. Det stora antalet olika produkter gör också att det krävs många olika system för till exempel testning. Produktionsbatchernas storlek varierar också, vilket ytterligare adderar till komplexiteten. I sitt Lean-arbete har Enics kommit fram till att en av de viktigaste åtgärderna de kan göra är att förbättra – och förändra – sina flöden. Ett exempel är att minimera transporter och skapa tydligare flöden genom att skapa taktade tillverkningsflöden. Det reducerar hantering av produkter mellan olika montagestationer samt minskar behovet av transporter. Internt har Enics styrgrupp satt som mål att reducera behovet av yta med 50 procent, ett uppdrag som gick till pilotgruppen i början av oktober.

Efter en genomgång av 5S och nyframtagna layout-principer var första steget att mäta upp gruppens ytanvändning, det vill säga nuläget. Därefter användes det ordinarie förbättringsarbetet för att hitta potential till ytminskning. I mitten av december hade många, helt nya, smarta lösningar att hantera mätutrustning, material och arbetsbänkar arbetats fram och den ursprungliga ytan på 250 kvadratmeter var nere i endast 110. En stor sammanhängande yta på 5x15 meter stod tom och där kunde de i början av december nöjda ta emot en helt ny produkt och dess utrustning. Enics pilotgrupp har på detta vis gått före och visat vägen – nu kommer resten av fabriken att följa efter och ta vara på erfarenheterna! På bilden ses delar av pilotgruppen på den avröjda ytan med nystartad produktion i bakgrunden: Jimmy Ölveby, Henrik Toth, Pham Dung Anh och Lars Lennkvist. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer