Kontinuerligt lärande

Ledare · Karin Ingelhag · 2012-02-29


Produktionslyftet är verksamt i hela Sverige, men vi ser ändå flera gemensamma utmaningar där vi kan stödja varandras arbete. Kontinuerligt lärande är en förutsättning för att Göteborgsregionen ska vara en attraktiv region att växa och verka i. Verksamheter som kopplar affärs- och verksamhetsplanen till kompetensförsörjning främjar hållbar tillväxt – detta är vad vi benämner strategisk kompetensförsörjning, det vill säga en kompetensförsörjning som bygger på ett målinriktat kontinuerligt lärande.

Inom det ESF-finansierade Avanto, avancerad tillväxtorganisering, stödjer Business Region Göteborg AB (BRG) ett 60-tal verksamheter att utveckla lärande miljöer inom verksamheten, öka delaktigheten av vision, mål och strategier samt främja jämställdhetsarbetet såväl inom verksamheten som mot kund. Totalt kommer 2800 individer att omfattas av kompetenshöjande insatser som stärker lärande, delaktighet och jämställdhet på individ- och organisationsnivå. Gränsöverskridande lärmöte skapas mellan tillväxtsföretag, fordonsindustrin och offentlig verksamhet för att främja nya sätt att hantera Västsveriges strategiska kompetensförsörjning. Projektet löper från den 1 februari 2011 till den 31 januari 2013.

Som ett led i att möta den globaliserade marknaden måste våra verksamheter i vardagen i högre takt arbeta med kunskapsspridning och kunskapsöverföring, inom och utanför verksamheten, för att behålla och stärka sin konkurrenskraft. Avanto-projektet tar utgångspunkt från:

Lärandet

Ett kontinuerligt lärande är avgörande för organisationers utveckling och konkurrensförmåga. Arbetets utförande och lärandets former hänger intimt samman och är inte skilda aktiviteter, utan är en integrerad del av organisationens och medarbetarens vardag.

Delaktighet

Delaktighet ökar motivationen och främjar engagerade medarbetare. Engagerade medarbetare skapar förutsättningar för att möta kontinuerliga förändringar.

Jämställdhet

En jämställd arbetsplats ger kvinnor och män samma möjlighet att utvecklas och samma möjlighet till inflytande samt skapar nya aspekter på problemlösnings- och förändringsarbete.

Christina Johnson, från det deltagande företaget Matthews Swedot AB, kommenterar deras medverkan så här: ”Det som tilltalar är att det är fokus på långsiktigt lärande. Det är inte fråga om någon enstaka kurs. Nu satsar vi på en organisatorisk förändring som ska fortgå även efter Avantos avslut. Hela personalen är engagerad och delaktig.”

Karin Ingelhag • Projektledare Avanto • Business Region Göteborg AB

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer