Kort om Produktionslyftets metodik

Artikel · 2009-04-28

Inom Produktionslyftet har vi precis påbörjat arbetet med 2009 års företag. Samtidigt följer med det en nyfikenhet i landet kring vårt arbetssätt och vår metodik. Vi kommer inom kort att presentera en utförlig beskrivning, men fram till dess följer här en kortversion av metodiken bakom Produktionslyftets arbetssätt.

Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Produktionslyftets uppgift är att hjälpa företag att utveckla sina produktionsprocesser att hålla världsklass. Med långsiktig tillämpning av värderingar, principer och metoder i samordnade produktionssystem, läggs en grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett.

Produktionslyftets metodik är i hög grad inspirerad av Lean, men anpassad och skapad utifrån en svensk kultur och ett svenskt förhållningssätt. Tillämpning ser inte likadan ut över hela världen. Vi tar vara på de styrkor vi har i Sverige, till exempel att vi är duktiga på lagarbete, att vi inte är hämmade av hierarkier etc. Helt enkelt en anpassning till svenska förhållanden.
Metodiken baseras på följande upplägg:
• Värderingar – hjärta
• Principer – hjärna
• Metoder – verktyg
• Resultat – effekten.
Det går inte att ta isär Värderingar, Principer och Metoder, eller bryta ut en enskild del av dem. Det är tillsammans som de leder till Resultat. Interaktionen är otroligt viktig och att arbeta iterativt med alla samtidigt är en del i lärprocessen. Metodiken bygger på vunna erfarenheter, både från Produktionslyftets egna arbete och tidigare arbeten inom Lean-området hos ingående huvudmän och partner. Erfarenhetsmässigt vet vi att två områden är särskilt viktiga för de deltagande företagen:

Ledningens engagemang och förståelse
Att lyckas få ett långsiktigt arbete att ”slå rot”.
Dessa två aspekter utgör mycket av grunden för metodiken. Den inledande fasen i Produktionslyftets arbete med företagen syftar till att utmana och väcka tankar hos ledningsgrupp och nyckelpersoner i företaget. Utifrån dessa ska de sedan forma företagets egna vägledande principer. Vad är viktigt för det egna företaget? Vilken kultur sitter i väggarna?


Foldrar om Produktionslyftsföretags produktionssystem.

Den viktigaste delen med att fastställa principer är vägen dit, det vill säga vägen till samsyn. Det är grunden till ett väl fungerande produktionssystem. Ett kvitto på arbetet är att ta fram en folder eller broschyr som kan användas för att förmedla denna samsyn till medarbetarna, ett underlag för mål, prioriteringar och samtal.

Under denna fas, fram till att de vägledande principerna är identifierade, utbildas parallellt två Lean-koordinatörer i företaget. De är sedan de drivande individerna i det interna arbetet under hela Produktionslyftets tid med företaget. Genom sin utbildning på 7,5 högskolepoäng i Lean produktion får de en utökad teoretisk grund att stå på. Därmed har de möjlighet att ligga steget före i ”Lean-tänket”, allt för att kunna stödja och inspirera sina kolleger.

Det praktiska arbetet handlar i grunden om att lära sig se slöserier, att se de egna slöserierna och få möjlighet att ta bort dem. Det är en stor skillnad mellan att hitta andras slöserier och att identifiera sina egna. För ledningen är det ”walk-the-talk” som gäller; att visa att de är intresserade av att hitta förbättringar och att arbeta med dessa. Det handlar inte om att flytta runt maskiner, det handlar om en vilja att skapa en kultur där problemen lyfts fram. Företaget måste ta fram dem för att kunna ta bort dem – det är så ständiga förbättringar skapas!

Hela upplägget bakom Produktionslyftets insats är tänkt som en initiering av ett långsiktigt arbete. Insatsen kan liknas vid tändstiften i en motor; hela metodiken över ca 15-18 månader är en startsträcka. Tanken är inte att företagen är klara efter 18 månader! Snarare är det så – som i alla framgångsrika Lean-företag – att de ser ett ännu större behov efter Produktionslyftets insats. Om företaget når den insikten har Produktionslyftets målsättning nåtts!

Slutligen … Det tar tid! Som vid all förändring och träning så stöter du på hinder och problem. Samtidigt är resan en lärdom i sig, men det är viktigt att se och uppskatta alla de små förbättringar som sker. Den stora förbättringen kommer över lång tid!
tobias.mullins@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer