Lärande och medarbetardriven innovation hos SMF

Artikel · 2018-08-31

I en studie av Linköping universitets och Helix Competence Centre från 2017 undersöktes hur Produktionslyftets arbete med kompetensutveckling samordnas med den dagliga verksamheten i små och medelstora företag (SMF). Med utgångspunkt i forskningen från fyra medverkande företag kunde de konstatera bättre förutsättningar för både lärande och medarbetardriven innovation och att detta bidragit till produktionsförbättringar i företagen.

Bilden är från ett tidigare Produktionslyftsföretag som inte har koppling till artikeln.

Denna artikel är en sammanställning av studien ”Conditions for Employee Learning and Innovation – Interweaving Competence Development Activities Provided by a Workplace Development Programme with Everyday Work Activities in SMEs” av Agneta Halvarsson Lundkvist och Maria Gustavsson vid Linköpings universitet. Studien bygger på forskning från fyra tillverkande små och medelstora företag (SMF) som genomgått Produktionslyftet.

Produktionslyftet finansieras via Tillväxtverket av EU-medel inom ramen för EUs arbetsplatsutvecklingsprogram (Workplace Development Programme, WPDP) med inriktning på kompetensutveckling hos SMF. Målsättningen är att öka företagens produktionskapacitet och/eller främja deras innovationsförmåga. Under senare år har ett ökat antal så kallade WPDP med finansiering från EU liksom från regionala och nationella myndigheter erbjudit kompetenshöjande åtgärder för att stärka företags produktivitet och innovationsförmåga. I Produktionslyftet har fram till dags dato cirka 240 företag medverkat i 18-månadersprogrammet som bland annat omfattar högskoleutbildning inom Lean samt individuell coachning ute hos företagen.

Samtidigt visar tidigare forskning att satsningar inom kompetensutveckling är relativt resurskrävande och att SMF ofta har svårt att identifiera vilka aktiviteter eller satsningar de ska engagera sig i. Därför är det viktigt att alla initiativ med offentlig finansiering kan erbjuda SMF ett sätt att systematisera sina kompetensutvecklings- och utbildningsaktiviteter. Forskningen visar också att förutsättningarna skiljer sig stort på flera punkter i jämförelse med större företag. Högskolornas och universitetens förmåga att möta SMFs behov har också ifrågasatts.

Bilden är från ett tidigare Produktionslyftsföretag som inte har koppling till artikeln.

Som en konsekvens av detta menar författarna bakom studien att satsningar mot SMF inom kompetensutveckling måste integreras med den dagliga verksamheten och även ha ett uttalat stöd från ledningen. De ville undersöka hur Produktionslyftets aktiviteter kring formell kompetensutveckling kunde länkas till den dagliga verksamheten hos SMF och vilka förutsättningar som underlättar lärande och medarbetardriven innovation – som i slutänden bidrar till produktionsförbättringar i företagen.

Det finns ingen fast gräns mellan formellt och informellt lärande. Däremot är arbetsmiljön viktig för att ge rätt förutsättningar för lärandet om det ska kunna integreras med den dagliga verksamheten. Det är viktigt att betrakta arbetsplatsen inte bara som en plats för produktion utan också för lärande och utveckling av såväl anställda som organisationen som helhet. Om miljön erbjuder goda förutsättningar kommer lärandet sannolikt att vara mer innovativt; rätt miljö ger bättre möjligheter till lärande och kompetensutveckling där vardaglig innovation och ett innovativt beteende uppmuntras genom en kombination av – i det här fallet – Produktionslyftets formella metodik och den löpande verksamheten.

Bilden är från ett tidigare Produktionslyftsföretag som inte har koppling till artikeln.

Sammantaget konstateras det i studien att arbetet med Produktionslyftet har varit avgörande hos de fyra SMF som studerats för att få igång innovativt lärande och att utnyttja lärandepotentialen i det dagliga arbetet. Studien visar på såväl ett ökat lärande under dagliga aktiviteter liksom en utveckling av olika metoder för medarbetardriven innovation. En insikt är också att medarbetardrivna innovationer kan ta sig olika uttryck, varför det gäller att engagera alla funktioner som kan stödja ett innovativt lärande. Erfarenheten från Produktionslyftet visar dessutom att det ofta ställs nya krav på ledarskapet inom företaget. Studien erbjuder således nyttig vägledning för framtida satsningar på exempelvis anpassade yrkesutbildningar eller universitetskurser för ökad produktionseffektivitet och medarbetardriven innovation hos SMF.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer