Lean Café hos Försäkringskassan

Notis · 2015-06-24

Som ett led i att sprida kunskap och insikter om verksamheter som använder Lean genomfördes i Produktionslyftets regi ett studiebesök hos Försäkringskassan i Östersund den 29 april, som för första gången visade sin Lean-verksamhet för externa besökare. Deltagarna fick höra om den utveckling som ägt rum och se exempel från den pågående verksamheten i form av flödeskartläggningar och daglig styrning.

Försäkringskassan poängterade teamets betydelse i förbättringsarbetet och det nödvändiga i att få stöd och efterfrågan från ledningshåll för att kunna fortsätta arbetet. Intressant var insikten hos teamen att det faktiskt gick att ändra på processer, allt för att vara effektivare och skapa mer värde för kunden. Resultaten var imponerande, med framförallt stora förbättringar i kundnöjdhet, leveransprecision och produktivitet. Arrangemanget genomfördes i samverkan med IUC Z-Group – stort tack till alla inblandade! Mer information har pernilla.ingelsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer