Lyckad konferens om ”Det värdefulla engagemanget”

Artikel · 2014-06-27

Det är härligt att ha ett arbete som är engagerande. Det är utvecklande att arbeta tillsammans med engagerade kollegor. Det är avgörande för en arbetsgivare att ha engagerade medarbetare. Det är tillfredsställande att som kund ha en engagerad leverantör. Engagemanget är värdefullt på många sätt och löper som en röd tråd även genom Produktionslyftets arbete.

Många kom för att lyssna och diskutera när Swerea IVF bjöd in till konferensen ”Det värdefulla engagemanget” den 3 april. Den ursprungliga lokalen var inte tillräckligt stor, men Världskulturmuseet kunde ta emot oss. Bland såväl deltagare som arrangörer var Produktionslyftet engagerat med både coachansvarige Richard Berglund och Lean-coacherna Kate Nonås och Jonas Laring. Christian Silvasti och Marcus Wahlgren från Produktionslyftsföretaget Emballator Lagan Plast medverkade också, liksom Mats Karling från Astra Zeneca och Åsa Beronius från Autoliv Sverige som berättade om arbetet för engagemang bland sina kollegor.

Richard Berglund berättade om tidigare forskning vid Swerea IVF och på andra ställen och om en modell med tio teman som beskriver vad som påverkar engagemanget. I det projekt som nu går mot sitt slut har det utvecklats en arbetsmetod, ”Swerea Engagemang”, för att verkligen åstadkomma de förändringar som behövs för ökat engagemang, baserat på denna modell.

Richard Berglund (bilden) vid Swerea IVF
har forskat kring engagemangets
betydelse och har tillsammans med
Mats Karling och Clas Mellby skrivit
boken ”Det värdefulla engagemanget”.

Kathe Nonås presenterade ett enkätverktyg som på ett enkelt och smidigt sätt tar tempen på organisationen. Genom experiment och noggranna utvärderingar i fyra företag har en praktisk arbetsmetod utvecklats för att kunskapen om nuläget och önskat läge verkligen ska resultera i genomförda förbättringar, vilket Jonas Laring berättade om. Sammantaget var det en fullmatad dag där deltagarna också reflekterade i mindre grupper kring egna erfarenheter och sedan diskuterade hur förutsättningarna för engagemang borde utvecklas i den egna verksamheten.

Vid Autoliv Tech Center i Vårgårda, där nya säkerhetsprodukter utvecklas av de 220 medarbetarna, är engagerade medarbetare en självklar nödvändighet för bra resultat. De behövde ett sätt att arbeta systematiskt med denna ”mjuka” fråga berättade Åsa Beronius, ansvarig för HR Development för Autoliv Sverige. 2012 valde de engagemang som utvecklingstema för årets ledarträffar och gick in i ett samarbete med Swerea IVF.

Inledningsvis genomfördes en övning där syftet var att skala bort irritationsmoment som stjäl energi och tid från engagemanget, med huvudfokus på irritationsmomenten som gruppen själva kunde påverka. Nuläget i organisationen bestämdes därefter genom Swerea IVFs webbenkät, som visade på högt engagemang generellt men med ett antal förbättringspunkter. Alla 25 ledare vid centret deltog därefter under året i fem hel- och halvdagsseminarier. Ett stort antal möjliga förändringar diskuterades inledningsvis, samtidigt som de också lyfte fram sådant som var angeläget och viktigt att slå vakt om.

Ett tiotal förslag med god potential bearbetades i en PDCA-cykel enligt Autolivs standard. Efter varje steg redovisades resultat och överväganden inbördes. Exempel på konkreta förändringar som genomfördes är att varje grupp numera på ett likartat sätt konkretiserar årets utmaningar. Ett annat är att de lyfter fram goda prestationer bättre och ett tredje att gruppledare numera avsätter 30 minuter för diskussion med var och en av sina medarbetare varje eller varannan vecka.

För ledarna gav arbetet ett sätt att diskutera och bearbeta detta viktiga område. De kunde reflektera över och förbättra sitt eget ledarskap.

Christian Silvasti, vd för Emballator Lagan Plast,
tilldelades tillsammans med sina medarbetare
Svenska Leanpriset 2011.

– Vi ser engagemang som en avgörande framgångsfaktor för vårt företag, säger Daniel Åhlström, Technical Director och chef för Autoliv Tech Center. Engagemang är en grundpelare för förbättringsarbete och vi är mycket glada och stolta över att våra genomförda ständiga förbättringar ökat under engagemangsresan i samarbete med Swerea IVF.

Emballator Lagan Plast i Ljungby är företaget som gjort en remarkabel resa från en undanskymd tillvaro med nedläggningshot till ett expanderande och lönsamt företag som ses som föregångare i regionen och inom koncernen. De gick med i Produktionslyftet redan 2008 och 2011 vann företaget det svenska Svenska Leanpriset, ett kvitto på en framgångsrik förändring. Dessutom är de ett av fyra företag som Produktionslyftet tar in under pågående period för en andra omgång, detta som en del i utvecklingen av vår metodik ”Sneda vågen”. Företagens medverkan syftar till att de ska kunna ta ytterligare ett tydligt steg i sin utveckling med avstamp i en väldefinierad utmaning, där Emballator Lagan Plast har identifierat Ledarskap som sin utmaning – vilket ligger helt i linje med engagemangstänket. Produktionslyftets Lean-coach i det arbetet är för övrigt Kate Nonås från Swerea IVF.

Vid konferensen berättade företagets vd Christian Silvasti och förbättringskoordinator Marcus Wahlgren livfullt om deras ”resa”. Väl medvetna om framgångarna vet de också att de ständigt måste arbeta vidare, eller som Christian uttryckte det: ”Det mesta återstår”. Nu vill de minska beroendet av enstaka personer i ledningen och bygga ett ännu större engagemang som verkligen genomsyrar hela organisationen. 2013 kom Emballator Lagan Plast därför överens med Swerea IVF om att genomföra utvecklingsprocessen för ökat engagemang.

Webbenkäten visade som väntat på en hög nivå för engagemanget som helhet, men ett antal problempunkter identifierades. Bland annat var det tydligt att nattskiftet upplevde en känsla av att vara lite för isolerade. Vidare framkom att medarbetarna efterlyste ännu större närvaro från ledare ute i produktionen och att en del inte kände sig ”sedda” i tillräcklig grad. Ledarna behöver närvara även på natten och framförallt avsätta tid för att diskutera annat än bara operativa frågeställningar, att se och lära känna medarbetarna på ett djupare plan. Ett 20-tal ledare och nyckelpersoner genomförde sammanlagt fem workshoppar. De fokuserade på åtta områden som undersöktes mer på djupet av olika arbetsgrupper, där det för varje område valdes ett antal åtgärder.

Två uppföljande webbenkäter har genomförts och en tredje är på gång. De kan redan se små men relativt tydliga förbättringar av upplevelsen för de områden som tidigare inte var fullt så starka medan starka områden har förblivit oförändrade. Ett prioriterat område är det ständiga lärandet, att avsätta tid för lärande i hela organisationen. Samtliga ledare och medarbetare oavsett nivå ska lära upp sina egna ersättare. En tydlig åsikt i gruppen av ledare var att engagemangsprocessen gav en ökad samsyn och drivkraft i att prioritera rätt saker.

– Engagemanget är grunden i allt vi gör, det är det som gjort oss framgångsrika, säger Christian Silvasti. Med hjälp av Swerea IVF fick vi möjligheten att strukturera och prioritera rätt saker och ett verktyg i enkäten som gör att vi kan arbeta vidare på egen hand.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer