Mångfald skapar innovation och lönsamhet

Artikel · 2019-01-31

Som en del i Produktionslyftets uppdrag ingår att arbeta med de horisontella målen jämställdhet, mångfald och inkluderande arbetssätt. Vi har det med i våra egna vägledande principer och medverkar i eller stödjer dessutom andra satsningar inom området. Ett sådant initiativ är ”Kvinna i industrin” med Fordonskomponentgruppen och projektet TransMission som drivande parter.

TransMission är ett program under ledning av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) vid Mälardalens högskola bestående av flera projekt i syfte att stötta främst fordonsindustrins cirka 200 leverantörer i regionen i deras omställning mot eldrift. Parter bakom TransMission är förutom MITC också Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet med stöd från Fordonskomponentgruppen (FKG) och RISE IVF, som är Produktionslyftets huvudman.

Inom TransMission har de tagit fasta på att det finns många drivna kvinnor inom industrin och nätverket ”Kvinna i industrin” riktar sig specifikt till dem som idag arbetar som chef, mellanchef, projektledare och vill utvecklas i sin roll och samtidigt möta andra drivna kvinnor. Den 24 januari genomförde nätverket ett seminarium i Eskilstuna med 85 deltagande kvinnor från industrin. Seminariet var ett avstamp för att lyfta frågor och förmedla kunskap där kvinnor får möjlighet till att utvecklas i möten med andra kvinnor inom industrin genom föreläsningar, workshoppar och nätverkande.

Produktionslyftets regionledare Anna Bird vid MITC/MDH välkomnar till första nätverksträffen inom Kvinna i industrin.

– Omställningen sker idag så snabbt att det är svårt för företagen att hinna anpassa sig, där en fjärdedel av alla underleverantörer till den traditionella fordonsindustrin riskerar att försvinna med ökningen av elfordon, inledde Anna Bird på MITC, Produktionslyftets regionledare och en av initiativtagarna bakom TransMission och nätverket ”Kvinna i industrin”. Genom TransMission-projektet stöttas industrin med vägar till innovativt tänkande där lösningar kan skapas och genomföras.

Några av de viktigaste verktygen för omställningen är jämställdhet, mångfald och engagemang – tre stora pusselbitar som håller ihop. Idag ligger andelen kvinnor med chefspositioner i Sverige bara på runt 15 procent trots att McKinseys rapporter ”Why Diversity Matters” från 2014 och 2017 visar att de företag med flest kvinnor också är de mest framgångsrika. Mångfald främjar företagande, inte minst i tider med nya kompetensbehov och där kompetenstransformation står inför dörren. Utvecklingen mot eldrivna fordon skapar nya möjligheter samtidigt som det har stor påverkan på befintliga företag och deras produktion. Parallellt med teknikskiftet i produkterna pågår digitaliseringen, varför vi måste dra nytta av alla resurser vi kan uppbåda.

Det var ett välbesökt seminarium med 85 anmälda deltagare.

Huvudföreläsare under seminariet var Mia Gyllenhammar som under sin föreläsning berättade om hur hennes företag Dreisen arbetar med just mångfald och inkludering, där delaktighet är ledordet på arbetsplatsen. När medarbetarna kommer från olika kulturer och har olika tankesätt byggs den värdegrund som skapar engagemang. Ett bristande engagemang skapar däremot stora problem oavsett arbetsplats; där medarbetarna inte känner arbetsglädje eller motivation blir det en utmaning att få dessa att tänka om. Företag med engagerade medarbetare är mer innovativa, produktiva och presterar med bättre kvalitet, vilket i slutänden naturligtvis påverkar lönsamheten.

Mia Gyllenhammar, VD Dreisen och uppskattad föreläsare.

– Mångfald gör att vi blir observanta på olika tänk och således får högt till tak, menade Mia. På Dreisen handlar det om medarbetarnas förhållningssätt till varandra, där de får lära sig att tänka med öppna sinnen och diskutera frågor de tänker olika kring.

Den bästa vägen att ta sig in i framtiden och det som väntar sker när vi engagerar genom delaktighet. Även Produktionslyftet har som mål att väcka och bygga det engagemang som krävs, där den gemensamma visionen är en arbetsplats som utnyttjar alla resurser. Målet är att väcka det engagemang som krävs för att möta de utmaningar ett företag ställs inför. Att jobba med aktivt deltagande gör att medarbetarna känner sig inkluderade i verksamheten, vilket är en viktig del i arbetet för jämställdhet och mångfald.

Produktionslyftet har också ett nära samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 för att se hur den nya kunskap som kommer fram ur deras projekt kan nyttjas och spridas till målgruppen små och medelstora företag. I samarbete med FKG genomför Produktion2030 kurser, vilket också resulterat i ”Digitaliseringskurs – ur ett kvinnligt perspektiv”. Förutom två kurstillfällen på RISE IVF i Mölndal så ingick även en digitaliseringsresa till Stuttgart i Tyskland.

Delegationen i Stuttgart med Sandra Mattsson, projektledare för Digitalisering ur ett kvinnligt perspektiv, i mitten längst fram i grå kavaj.

Sandra Mattsson är forskare på RISE IVF och arbetar bland annat med kurserna inom Produktion2030 och var projektledare för Digitalisering ur ett kvinnligt perspektiv, där digitaliseringskursen och studieresan till Stuttgart ingick (finansierat av Tillväxtverket). Sandra arbetar även med Robotlyftet som syftar till att ge stöd till automatisering i små och medelstora företag och som delvis bygger på erfarenheter från Produktionslyftet. Hon menar att med dagens snabba utveckling måste ”alla” kunna programmera en robot, men vilka utmaningar – med mångfald och inkludering i åtanke – innebär det? Vi måste pedagogiskt båda klara av och vilja göra det, något som är naturligt kopplat till att inkludera olika åldrar, bakgrunder, nya roller, könsidentifiering etcetera.

– Det är ju i den situationen som integratörerna hamnar, det ligger redan på deras bord, säger Sandra. Nu är det lite upp till forskarna att hjälpa dem att klara den utmaningen.

Hon håller med om den potential det innebär med kvinnliga nätverk i industrin och tycker själv att det är inspirerande att jobba som projektledare med kvinnligt perspektiv, samtidigt som hon menar att mångfald och inkludering är så mycket bredare än så. Vad betyder egentligen inkludering, vad innebär diskriminering, vad är en norm? Oavsett vilken form av chef du arbetar som så är det något du måste känna till, både för företagets bästa och som medmänniska.

– Ofta kokar det ner till sådant som kanske känns konstigt vid en första anblick, till exempel vad är en trans- eller Cisperson? Vi måste förstå för att kunna attrahera och intressera nya människor till industrin, avslutar Sandra. Någonstans börjar det alltid hos dig själv.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer