Med sikte på smartare hamnar

Ledare · Lars Karlsson · 2012-05-31


Produktionslyftet fungerar som en inspirationskälla långt utanför programmets egentliga målgrupp. Erfarenheten och den upparbetade kunskapen fungerar som ett stöd och gör det möjligt att gå vidare med Lean-satsningar inom många andra områden. Också hamnnäringen har inspirerats av verksamheten inom Produktionslyftet, även om ”resan” började tidigare än så. I början av 2000 kontaktades jag som vd för dåvarande Malmö Hamn AB av ett utredningsteam från Toyota. De besökte utvalda hamnar i Skandinavien i jakt efter ett lämpligt ställe att etablera en ”Nordic Hub”, en distributionsterminal från vilken hela den nordiska marknaden skulle kunna försörjas.

Mina medarbetare och jag insåg att detta var ett synnerligen intressant projekt, inte minst därför vi i Malmö på kort tid hade möjlighet att iordningställa de ytor, kajer och övriga resurser som skulle erfordras. Utredningsteamet ställde kloka frågor som vi besvarade efter bästa förmåga och vi förstod att detta var ett framtidssyftande projekt där avsikten var att genom smart logistik skapa värdeökningar för den slutliga kunden – och därmed även konkurrensfördelar för Toyota.

Detta var början till en fantastisk resa tillsammans med ett av världens största företag och en fascinerande insikt i deras sätt att arbeta och driva projekt ”The Toyota Way”. Under ett halvår undersökte Toyota förutsättningarna i ett dussin skandinaviska hamnar. De tittade på fysiska förutsättningar, anslutande infrastruktur, möjligheter till distribution såväl med lastbil som tåg och mindre fartyg. De räknade på den ”logistiska tyngdpunkten”, det vill säga vilken geografisk plats som skulle vara den optimala utifrån ett inskeppnings- och distributionsperspektiv.

Valet föll slutligen på Malmö Hamn, men inte tack vare att vi kunde tillhandahålla en bilterminal med rätt kapacitet. Inte heller beroende på priset (det hade inte ens diskuterats). Anledningen var att vår geografiska belägenhet med tillhörande infrastruktur på lång sikt skapade mest värdeökning för kunden! Tidigare hade vi kunnat konstatera att andra kunder betraktade lasthantering och transporter som en kostnad, men det här var ett företag som såg distributionen som en möjlighet och en del av produktionen och därmed även värdekedjan. Genom ”intelligent” logistik skapade de värden i distributionsledet, vilket var en riktig aha-upplevelse för oss traditionella hamn- och terminaloperatörer.

Nu delar vi med oss av upplevelsen och våra erfarenheter. Chalmers Professional Education introducerar en kurs benämnd ”Lean Port Operations” som tar sikte på att förbättra hamn- och terminalverksamheten med hjälp av Toyotas Lean-filosofi. Själv har jag fått förmånen att tillsammans med två av Sveriges förnämsta Lean-experter och mångåriga medarbetare inom Produktionslyftet, Hans Reich och Lars Medbo, ansvara för denna kurs. En första pilotkurs startade den 26 maj och ytterligare kurser planeras kommande höst. Hamnarna utgör vitala länkar i stora industriella flöden och en kompetenshöjning är någonting som branschen verkligen kan ha nytta av. Jag ser fram emot att få lära både mig själv och mina hamnkollegor ännu mer om Lean!

Lars Karlsson • Tidigare vd för Copenhagen Malmö Port AB
Kursansvarig Lean Port Operations

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer