Mindre kapitalbindning hos Slottsbro

Notis · 2012-12-20


Slottsbro AB i Slottsbron har ett 30-tal anställda som tillverkar och säljer park- och lekplatsutrustningar. Efter att företagets alla medarbetare – från inköp och produktion till ekonomi och administration – spelat Lean-spelet har de reflekterat kring den egna verksamheten.

Nya idéer har växt fram och medarbetarna noterade tydligt vad slöserier som till exempel överproduktion medför. Att en så enkel sak som ordning och reda (5S) bidrar till ökad lönsamhet framgick också tydligt. Att inte ständigt belägga maskiner och medarbetare utan istället fokusera flödet till kund ”i rätt tid och inte för tidigt” var också en viktig insikt. I ett pilotområde skissade medarbetarna på en ny layout för produktionen, flyttade sedan om maskiner och startade upp 5S. Dessutom infördes daglig styrning varje morgon för att personalen tydligare ska se vad som ska produceras och kunna lyfta fram avvikelser.

Medarbetarnas engagemang har gett många positiva effekter som exempelvis ökad leveransprecision, minskad överproduktion och därmed minskade lager. De har fått en ökad samsyn i hela företaget och redan i ett tidigt skede var det tydligt att radikala förbättringar skulle ske. Genom att inte överproducera, minska på lagernivåerna samt 5S och daglig styrning har de minskat den totala kapitalbindningen i lager och PIA med 25 procent. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer