Effekter och utvärderingar

Exempelartiklar

Våra exempelartiklar dokumenterar det pågående arbetet i företagen eller det fortsatta arbetet hos företag som tidigare medverkat i Produktionslyftet.

Ta del av våra exempelartiklar

Lärande och medarbetardriven innovation hos SMF

I en studie av Linköping universitets och Helix Competence Centre från 2017 undersöktes hur Produktionslyftets arbete med kompetensutveckling samordnas med den dagliga verksamheten i små och medelstora företag. Läs om studien här.

Analys av hållbara effekter

Denna analys av hållbara effekter från 2017 är en utvärdering som har genomförts av Sweco i nära samarbete med Tillväxtverket, Chalmers och Vinnova.

170501_Rapport_Produktionslyftet

Webbenkät medverkande företag

Under 2012 genomfördes en enkäten med frågor om fortsatt användning av det som uppnåddes, skattade effekter på 15 parametrar samt respons från de viktigaste intressenterna.

Ta del av resultatet

IF Metall

IF Metall medverkar aktivt i Produktionslyftsarbetet där metodik och tillämpning utgår från ett helhetsperspektiv med fokus på både flöden, slöserier, förbättringar, produktivitet, arbetsinnehåll, arbetsorganisation, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. För att följa upp tillämpningen har de genomfört intervjuer och träffar med IF Metallklubbar på ett antal medverkande företag – detta är vad de kom fram till.

Uppföljning hos IF Metallklubbar på Produktionslyftsföretag

Vinnova

På uppdrag av Vinnova genomförde SP Sveriges tekniska forskningsinstitut en effektutvärdering av Produktionslyftet Fas 1: 2007-2010.

Effektutvärdering Produktionslyftet (pdf)

Partner

Intressenter och finansiärer