Förbättra och förnya din verksamhet

Den snabba teknik- och samhällsutvecklingen driver radikala förändringar inom industrin. För svenska företag är möjligheterna stora men utmaningarna finns också där i form av exempelvis kompetensbrist, global konkurrens och allt tydligare krav på hållbarhet och nya affärsmodeller. Hur gör vi, som människor och som organisationer, för att hantera dessa utmaningar?

Produktionslyftet är ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan inom industrin, med målet att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling.

Över 300 företag har deltagit i Produktionslyftet och effekterna är väl dokumenterade. Programmet har idag ett brett erkännande hos såväl företag som myndigheter och övriga intressenter.

Snabb introduktion till Produktionslyftet

Organisation och bakgrund

Produktionslyftet drivs genom ett partnerskap som samordnas av RISE. Övriga parter är Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Tekniska högskolan i Jönköping, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, IUC-nätverket samt flera andra organisationer och konsulter över hela landet.

Produktionslyftet initierades 2007 av Teknikföretagen och IF Metall. Genom åren har omfattande finansiering givits från framför allt Vinnova och Tillväxtverket. Finansieringen har använts för att utveckla programmet och etablera en nationell samverkansplattform, men även för att sänka trösklarna för mindre företag att delta.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer