Produktionslyftet är väl förankrat i verkligheten

Ledare · Carl Bennet · 2011-09-30


Vi har under de senaste åren varit engagerade i Produktionslyftet med två företag, Lövånger Elektronik AB (Leab) och Modul-System, satsningar som varit mycket positiva. För Leabs del är Produktionslyftet en viktig komponent inom såväl kvalitet som produktionseffektivitet, och detsamma gäller för Modul-System. I det sistnämnda arbetar de nu med att implementera metodiken i både sitt franska och engelska dotterbolag. Vi ser positiva effekter även internationellt.

Det är viktigt att ha Produktionslyftets insikt om produktionens betydelse, och samtidigt förstå att den är förknippad med den omgivande organisationens kompetens. Det är genom att öka medarbetarnas engagemang som deras kunskap kommer till sin fulla rätt – och företagets konkurrenskraft ökar. Vi måste ständigt utveckla vår produktionsförmåga utifrån de förutsättningar som finns. Produktionslyftets verksamhet är väl förankrad i verkligheten, vilket är en förutsättning för att lyckas.

Utan satsningar som denna riskerar vi i högsta grad att tappa vår konkurrenskraft. Den som inte arbetar med detta riskerar att slås ut. Däremot innebär det inte att alla företag ska producera allt; precis som Produktionslyftet betonar gäller det att se leverantörskedjorna som helhet. Jag vill påstå att vi har goda förutsättningar att producera i Sverige, men det hindrar inte att vissa komponenter kan tillverkas utomlands. Se helheten!

Inom vår grupp har vi företag som köper vissa komponenter utomlands, komponenter som det kostnadsmässigt inte är försvarbart att producera här – den som insisterar på att göra allt själv riskerar att skjuta sig i foten. Däremot ligger konstruktion, sammansättning, kvalitetskontroll och processtyrning kvar i Sverige. Vi ska producera i Sverige, men vi ska producera rätt saker på rätt sätt. Att låta standardkomponenter produceras i låglöneländer är ett sätt för oss att behålla produktionen. Samtidigt är det då oerhört viktigt att vi utvecklar våra egna produktionsprocesser efter de förutsättningar vi har.

I många företag, bland annat hos Leab, finns det en inneboende, god kunskap om både produktionsteknik och Lean. Vad Produktionslyftet gör är att lyfta fram och ta tillvara på denna kunskap, sätta den i fokus och få företaget att aktivt arbeta med den. I Leabs fall har det inneburit att leveransprecisionen ökat, ledtiden kortats, varulagret sjunkit, resultatet ökat och frisknärvaron stigit. Jag konstaterar att Produktionslyftet utför ett lika viktigt som framgångsrikt arbete och ser fram emot att få arbeta enligt Produktionslyftets metodik i fler av våra företag – både i Sverige och internationellt.

Carl Bennet
Ordförande och huvudägare i Getinge och Elanders • Ägare av Lifco-gruppen

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer