Produktionslyftet – kontinuitet och uthållighet ger effekt!

Notis · 2014-11-28

Produktionslyftets verksamhet har pågått sedan 2007. ”Produktionslyftet 3” planeras nu för ett ännu större genomslag och en betydligt starkare regional förankring och med fler intressenter, finansiärer och medverkande. Huvudintressenterna Teknikföretagen och IF Metall vill att 1000 företag ska ha medverkat fram till år 2020, en femdubbling! Produktionslyftets Birgitta Öjmertz och Richard Berglund ger oss en sammanfattande överblick.

Hur behålla samsyn och samverka än bättre med denna ökade ambition och komplexitet? Låt oss använda våra drivkrafter och vägledande principer, som vi formulerat gemensamt och allt tydligare är vår ”själ”. Vilka lärdomar finns från de gångna sju åren?

Drivkrafter
Produktionslyftet söker lösningar som innebär förbättringar för alla viktiga intressenter. Kunderna, ägarna, medarbetarna och det omgivande samhället är alla viktiga för medverkande företag. Förbättringar för en intressent på bekostnad av en annan är varken särskilt stabila, lyckade eller långsiktiga. Genom att fastna i ett synsätt rationaliseras lätt tänkandet, så det är en utmaning att öppet och ärligt ge andra perspektiv utrymme nog.

Propellern illustrerar våra
drivkrafter där varje blad
representerar medverkande
företag, våra uppdragsgivare,
omgivande samhälle och oss själva.

Vårt material utvecklas därför ständigt för att möta de olika intressentperspektiven. Just nu flyttar vi fram positionerna ytterligare när det gäller att också skapa ett intressantare, mer utvecklande och säkrare arbete genom Produktionslyftet.

Även Produktionslyftet självt, som program, måste tillgodose alla sina intressenter. De företag vi arbetar i ser vi som programmets kunder, och våra finansiärer liksom Teknikföretagen och IF Metall ser vi som våra ägare. Samtidigt behöver värde också skapas för samhället i övrigt samt för de individer och organisationer som arbetar inom Produktionslyftet.

Större delen av gänget som arbetar inom Produktionslyftet, här fångade på bild vid
Nääs fabriker i oktober 2014.

Vägledande principer
Som hjälp att vara konsekventa och uthålliga ska allt arbete i Produktionslyftet bygga på sju principer. Nog så svårt i praktiken – här följer lite funderingar kring utmaningar vi möter:

Princip 1 – Hjälp till självhjälp. Vi gör inte jobbet i företagen, även när vi tror oss se fiffiga lösningar. Gjorde vi det skulle framgångarna troligen rinna ut i sanden när vi inte längre är på plats. Våra mottagare vill ofta att vi bara ska berätta hur de ska göra, men de måste själv göra förarbetet för att på djupet förstå och ”äga” sina framsteg.

Princip 2 – Långsiktigt tänkande. Visst tycks världen bli alltmer kortsiktig och visst händer ständigt saker som ”stör” – marknaden svänger, organisationer ändras och personal kan drabbas, men framgång tar tid och företag som lyckas agerar konsekvent under lång tid. De långsiktiga ambitionerna måste vara tydliga, även om kortsiktiga förändringar ibland kan bli nödvändiga. Likaså är det Produktionslyftets långsiktiga perspektiv som skapar den bestående samhällsnyttan.

Princip 3 – Olikhet är en tillgång. En stark organisation förmår ta vara på styrkor hos många, med olika bakgrund, kompetens, personlighet, intresse etcetera. Detta gäller inom Produktionslyftet och vi stimulerar också medverkande företag att tänka så, men då krävs en övertygelse att investeringen att överbrygga åsikts- och perspektivskillnader är lönsam på sikt.

Princip 4 – Öppenhet och erfarenhetsutbyte. Inom Produktionslyftet har vi uppnått goda resultat som nått erkännande från många håll. Det kan vara frestande att hålla på våra landvinningar, likaväl som en del företag bevakar sina verkliga eller inbillade konkurrensfördelar. Vi vinner dock så mycket mer på att dela med oss, eftersom det finns massor att hämta och lära från andra.

Princip 5 – Ett gemensamt arbetssätt. Det är många kreativa individualister som arbetar i Produktionslyftet, med åsikter om hur saker ska göras, men vi har nått en situation där vi arbetar förvånansvärt likartat – och alla verkar stortrivas med det! Vi kan därför ständigt förbättra vår gemensamma metod, inte bara var och en sitt eget arbetssätt – och vem vill inte få genomslag för sin goda idé?

Princip 6 – Lära genom att göra. Vi vill gärna vara säkra på vår sak innan vi ändrar något – tänk om det blir fel? Visst är ”faktabaserat beslutsfattande” bra, men det gäller också att komma ur startblocken. För att förstå i grunden måsta du experimentera, göra själv, och då krävs en kultur där ”misslyckanden” inte är misslyckade utan en källa till lärande.

Princip 7 – Leva som vi lär. Detta är den svåraste principen att svara upp emot … ”Vi är ju så speciella”, något alla gärna vill tro, och det är så mycket enklare att berätta vad som borde göras än att faktiskt göra det själv. Vi vågar dock påstå att vi kommit en bra bit på väg genom att ständigt uppmärksamma detta. En portion självironi hjälper ibland till …

Det mesta återstår
Efter sju år, med många personers goda insatser, betydande vedermödor, slitsamma resor, stora kreativitet och inbördes stöttning ser vi ännu mer potential. Vi kan nå många fler företag och individer, vi kan bli ännu bättre på det vi gör, vi kan dra nytta av fler initiativ hos andra, vi kan vinna ny kompetens, vi kan utveckla våra metoder och så vidare och så vidare. Entusiasmen, förmågan och arbetsviljan hos de som är med kommer att bära långt!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer