Produktionslyftet ligger ”rätt” internationellt sett

Artikel · 2009-12-28

I samband med Manufuture-konferensen – Implementation of a Sustainable European Manufacturing Industry – i Göteborg den 30 november, som lockade över 450 deltagare, medverkade Produktionslyftet vid en av sju parallella workshop. Programdirektör Birgitta Öjmertz fick för en internationell åhörarskara beskriva Produktionslyftets arbetssätt, där vi fick en positiv respons på vår metodik samt input kring en bredare satsning på tillverkande industri.

Moderator för denna workshop var Anders Rydahl, Senior Advisor på Electrolux och medlem av Produktionslyftets styrelse. Anders inledde med att ta upp en del av de utmaningar Electrolux står inför. Han berättade att idag flyttas produktionen runt i världen; anläggningar läggs ner i ”dyra” länder och etableras i lågkostnadsländer. Oavsett vinst eller förlust på kort eller lång sikt, så är dessa flyttar ingen hållbar lösning.

– Vi måste bestämma vad som är kärnverksamheten vid varje anläggning och besluta om vad som ska tillverkas var, menade Anders. Nya fabriker ska vara optimerade med tanke på modularisering eftersom vi måste kunna erbjuda många produktvarianter på varje ställe, vilket ställer nya konstruktionskrav. Fabrikerna behöver därmed inte följa kostnaderna i landet de ligger, vilket skulle stoppa ”kringflytten”.

Produktionslyftet
Programdirektör Birgitta Öjmertz tog därefter vid med att berätta om Produktionslyftets satsning på att utveckla små och medelstora tillverkande företag i Sverige. Världsklass krävs för att svensk produktion ska kunna konkurrera, där tankegångarna inom Lean utgör grunden för den ”hjälp-till självhjälp” som Produktionslyftet erbjuder. Större företag har ofta internprogram för att ta till sig denna kunskap, något de mindre saknar. Det gör också att det hos mindre företag finns en stor potential till förbättringar, vilket är utgångspunkten för Produktionslyftets arbete.

– Vi vill hjälpa dem till ökad kunskap om produktion, till en effektivare produktion samt en hållbar utveckling som fortsätter även efter att vår insats är över, berättade Birgitta. Dessa är de viktigaste grunderna.

Även i leverantörsledet behövs det insatser för att stärka den totala konkurrenskraften, ett område som Produktionslyftet kommer att fokusera mer på under de kommande tre åren. Tanken är att skapa en nationell struktur för kompetenssamling och överföring. Birgitta redovisade både de möjligheter och den positiva respons som Produktionslyftet mött under resans gång fram till nu, men även vilka svårigheter och återkommande problem som dykt upp.

– Vi arbetar med tre huvudområden, fortsatte Birgitta. Vi skapar insikt om nödvändigheten att ta till sig ny kunskap och utveckla sitt sätt att arbeta, vi genomför Lean-utbildning på högskolenivå och erbjuder praktisk coachning ute hos företagen. I arbetet med det enskilda företaget är den viktigaste framgångsfaktorn att ha hela företaget med oss; ledning, fack, ägare och personal.

Inför fortsättningen har Produktionslyftet anammat EUs indelning av Sverige i åtta regioner, med en högskola och kompletterande associerade partner i varje region som representanter för Produktionslyftet. Övergripande finns det en nationellt sammanhållande organisation för kvalitetssäkring och kompetensöverföring mellan regionerna, men varje region ansvarar för sin verksamhet och finansiering med stöd av den centrala resursen.

One North East
Colin Herron från One North East arbetade under många år hos biltillverkaren Nissan. Colin är idag projektledare för ERIP, ett EU-projekt där också Produktionslyftet och Swerea IVF medverkar. Det finns många paralleller till Produktionslyftet och tidigare i år genomfördes ett studiebesök, då Produktionslyftet åkte över till One North East i Newcastle och besökte bland annat Nissans fabrik (se artikeln i septembers nyhetsbrev för i år).

Colin visade hur de ytterligare breddat sin satsning för att stödja tillverkande företag genom att försöka påverka ungdomars studieinriktning. Precis som i Sverige så tappar teknikutbildningarna studenter, samtidigt som efterfrågan på kunnig personal kommer att stiga.

– I England måste vi hitta 600.000 nya ingenjörer fram till 2017, berättade Colin. 70% av alla studenter idag väljer bort alla linjer med inriktning mot tillverkning. Hur kan vi bryta denna trend?
Problemet enligt Colin är att skolorna lär ut gamla kunskaper och att synsättet på tillverkande industri är föråldrat. Det enda de läser i tidningarna är om nedläggningar och flytt av fabriker till utlandet. Det skapas en bild av att tillverkande industri inte är något att satsa på, samtidigt som det faktiskt är från just tillverkningen vi får våra inkomster.

– Jag vet inte om det är så Sverige, men i England är det många som säger att ”vi tillverkar ju inte längre någonting”, berättade Colin. Dessa personer skulle jag vilja strypa med mina egna händer, lade han till med ett snett leende.

One North East satsar på att nå ungdomar långt ner i åldrarna. Tillsammans med företag i regionen, bland andra Nissan och IBM, försöker de ge en aktuell och mer korrekt bild av vad tillverkning innebär. De tar med dem på studiebesök, de visar robotar och de genomför anpassade föreläsningar för barn – i år har 7000 barn deltagit i sådana, samt en hel del lärare. Därefter har de genomfört samma föreläsning för VD och chefer i traktens företag med slutfrasen att ”nu är det upp till er!”

– Visst kan lärosäten erbjuda olika utbildningsalternativ, men om inte tillverkarna som behöver personal engageras i utbildningen så kommer ingenting att hända!

Linköpings universitet
Lennart Svensson är professor vid Linköpings universitet och en av Produktionslyftets interaktiva forskare. Med erfarenheter från Produktionslyftets arbete tog Lennart upp frågan hur förändringsarbetet leder vidare, hur en hållbar utveckling etableras i företagen.

– Ofta är inställningen att olika projekt som dras igång är något konstgjort och tillfälligt som bara stör produktionen, sa Lennart. De duckar och låter det hela blåsa över.

De viktigaste att ha med sig är de i ledningen, men de som är svårast att övertyga är mellancheferna, något som fick Colin med sin erfarenhet från Lean-arbetet hos Nissan att nicka instämmande. Enligt Lennarts erfarenhet från bland annat Produktionslyftet är det vissa saker som krävs, samt att det finns en balans mellan dem. Det krävs aktiva deltagare (erfarna, kunniga), en kompetent ledning (målformulerande, engagerande), professionell styrning (strategiska beslut) samt ett aktivt ägarskap (vision, resurser, implementera resultat).

– Dessa är alla länkar i samma kedja, menade Lennart. Om någon eller några är för starka går de andra sönder. Balans mellan dessa är vad som krävs för en hållbar utveckling.

Electrolux
Attila Vass är fabrikschef för Electrolux anläggning i Ungern och var med och implementerade EMS – Electrolux Manufacturing System – i sin fabrik.

– EMS infördes på samma sätt i alla 40 fabriker över hela världen mer eller mindre samtidigt, berättade Attila. Och det fungerar! Införandet kom också vid rätt tid 2006, för utan det arbete vi gjorde då skulle vi i Ungern vara i större knipa med tanke på finanskrisen än vad vi är.

Alla företag arbetar för att skapa en vinst, medan kunden söker efter ett lägre pris. För att klara den ekvationen måste företaget fokusera på kostnaden i tillverkningen.
– Jag säger som Anders, det räcker inte längre med att flytta runt fabriker, det krävs ett nytt tankesätt, menade Attila. EMS är ett tecken på detta.

Attila höll även med Birgitta om att det viktigaste i förändringsarbetet är att övertyga ledningen om att de måste engagera sig i satsningen. De kan inte säga åt andra att ”göra det”, speciellt inte mellancheferna eftersom det oftast är där som förändringarna är som störst och därmed också motståndet.

– Vid införandet av EMS började vi med ett seminarium för ledningen, berättade Attila. Sedan utbildades avdelningschefer och mellanchefer – vill vi få införandet snabbt och hållbart, så måste dessa övertygas.

När Anders Rydahl på utsatt tid sammanfattade seminariet och tackade för intresset, kunde vi konstatera att enigheten var stor bland föreläsarna. Erfarenheterna var liknande beträffande svårigheter och nyckelpersoner, oavsett om de kom från en akademisk studie av företag, från införandet av Lean i en stor organisation eller från Produktionslyftets arbete med svenska företag. En breddning i arbetet med att stödja företagen var One North East systematiska arbete med att upplysa barn och ungdomar om möjligheterna inom tillverkande industri, vilket var ett intressant och viktigt initiativ.

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer