Inom Produktionslyftet pågår det mycket diskussioner kring hållbarhet och hur vi kan bidra till klimatomställning mer på djupet. Det handlar om att inkludera hållbarhetsfrågorna som en naturlig del i Produktionslyftets metodik och också om hur vi kan bidra till initiativet Omställningslyftet, där det pågår en förstudie som RISE håller i och som är ett resultat från regeringens samverkansprogram Näringslivets klimatomställning. I förstudien bidrar Produktionslyftet med våra erfarenheter kring förändringsarbete och hur vi samverkar för industrins utveckling på regional och nationell nivå och inte minst med den grundläggande metodiken vi byggt upp. Målet är att skapa kraft att förändra för att adressera just utmaningar kopplade till klimatomställningen. Vi ser tydliga synergier i en samverkan kring initiativ som detta för att gemensamt stärka företagens förmåga att både bidra till klimatomställningen och att vara hållbart konkurrenskraftiga.

I samband med detta arbete var vi också inbjudna till Teknikföretagens produktionsreferensgrupp för några veckor sedan, där vi dels fick berätta om våra egna tankar kring metodikutvecklingen för tydligare stöd för klimatomställningen, dels om samarbetet med SuPr, den nystartade noden för hållbar produktion under ledning av Mats Lundin. Ordförande för produktionsreferensgruppen är för övrigt Lars-Henrik Jörnving från Scania, tillika styrelsemedlem i Produktionslyftets styrelse, och i referensgrupper sitter även Mikael Joki från det tidigare Produktionslyftsföretaget Eepab. Vi fick också speglat våra tankar i referensgruppens efterföljande mycket intressanta diskussion om utmaningarna kopplade till hållbar produktion och vilken typ av satsningar de ser behov av, något vi tar med oss i vårt fortsatta arbete.

Initiativen ovan linjerar väl med det som fokuseras i Vinnovas satsning på Hållbar industri och både Margareta Groth och Ida Langborg var med vid Teknikföretagens möte. Beträffande SuPr har de sitt säte på Södertälje Science Park där Lars-Henrik Jörnving varit drivande för att få noden till stånd. Det finns mycket forskning gjord kring att ta fram praktiskt användbara arbetssätt för hållbar produktion, vilket Jörnving också nämnde vid Produktionslyftets seminarium Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering. Han pratade bland annat om Green Kaizen som bland andra Martin Kurdve, coach i Produktionslyftet, och professor Monica Bellgran på KTH arbetat mycket med att ta fram arbetssätt för.

Vi gläds över att de första pilotomgångarna av våra Startprogram kring förändringsarbete med automationsperspektiv har dragit igång. De genomförs med en väl medveten strategi för att samla erfarenheter och ta tillvara alla lärdomar för framtida utveckling och förfining. I vår metodgrupp både diskuterar vi och ser nya möjligheter med ytterligare tema där hållbarhetsperspektivet står först på tur. Under ledning av kollega Martin Kurdve, verksam vid RISE, tittar vi på hur resultaten från forskning och arbete bedrivet i samverkan med flera partners i Produktionslyftsnätverket (KTH, Chalmers, IUC, MITC ...) kan formas till Startprogram med inriktning mot hållbarhet. Det finns stora möjligheter men också utmaningar med hållbarhetsperspektivet som kanske leder till flera olika spår i utvecklingsarbetet. Hållbarhet är allt viktigare för företagen och det är en tydligt efterfrågad inriktning, vi har en bra dialog och känsla i metodgruppen kring fortsatt utveckling av hållbarhetsperspektivet i vår metodik.

Ytterligare en fråga på agendan är projektet Karakuri IoT lett av RISE i samverkan med Mälardalens högskola, där vi kan dra nytta av pågående forskning knuten till Produktion2030. Det ingår i vår strategi att ta vara på erfarenheter och resultat från forskningsprojekt som är knutna till Produktion2030. Daniel Gåsvaer är aktiv inom både Produktionslyftet och projektet Karakuri IoT, som går ut på att ge medarbetarna möjligheter att i produktionen enkelt kunna bygga och implementera enkla och billiga IoT-lösningar. Daniel tillsammans med Roger Lundin från metodgruppen tittar på hur vi för över och på bästa sätt drar nytta av det fina arbete som gjorts inom Karakuri IoT. Det är ett forskningsprojekt med konkreta resultat som vi kan inkludera i Produktionslyftets palett. Allt handlar om att identifiera utmaningar, generera idéer och utveckla lösningar för test och validering, billiga förbättringslösningar som utnyttjar digitaliseringens möjligheter.

Nu har det verkligen börjat hända saker på Startprogramsfronten. Företag har börjat söka sig till programmet ”Förändringsarbete med automationsperspektiv”, det finns redan ett tiotal kandidater där vi arbetar intensivt för att komma igång på ett snabbt och smidigt sätt. Corona sätter upp sina utmaningar men återigen har vi ändå lyckats med något av en rivstart i erbjudandet av denna möjlighet.

Just nu genomför vi – och har delvis genomfört – vår populära coachkurs, för andra gången på distans. Omgången är på olika sätt förbättrad sedan den förra där vi dragit nytta av nya kunskaper och erfarenheter. Det är en bra sammansatt grupp med många spännande och erfarna kursdeltagare som signalerar ett stort värde av utbytet sinsemellan. Kursavslut är den 5 maj – håll ögonen öppna för kommande kursstart!

Uppstarten av nya Utvecklingsprogram håller också på att växla upp, men vi möter som sagt fortfarande en hel del utmaningar på grund av orsaker vi alla känner till. Det är dock inte avsaknaden av intresserade företag som är problemet, vilket är glädjande. Vi har börjat att tillsätta coacher till 18-månadersprogrammet så det börjar knoppa och spritta i det hela, men det känns som att vi riskerar en sen vårflod. Vad som ska hända när pandemin släpper greppet om oss är för tidigt att sia om, men vi förbereder oss för det bästa!

Denna vecka ser jag fram emot fredagens inspirationsseminarium Färdplan för svensk industri: Hur tar vi tillvara på möjligheterna? och att få tillfälle att ta del av resultaten och upptäcka möjligheterna med digitalisering och hållbarhet. Vi har ett 40-tal anmälda och har du själv inte anmält dig så är det hög tid nu, klicka på länken ovan! Även nästa seminarium den 16 april med Scanias Lars-Henrik Jörnving – Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering – lovar att bli riktigt intressant.

Det är också mycket glädjande med den fortsatt höga aktiviteten kring våra coachningsprogram; tyvärr är det många företag som på grund av pandemin måste vänta på sin start, men entusiasmen finns där. Det gäller inte minst vårt nya Startprogram Förändringsarbete med automationsperspektiv som genomförs inom ramen för Robotlyftet. Flera företag har redan anmält sig och vi ser alla fram emot att få träffas under året. Våra populära utbildningar utvecklas ständigt och genomförs fortsatt med höga deltagarantal och lika höga utvärderingar. Just denna vecka pågår vår coachutbildning, givetvis på distans – bilden ovan är från den tid då vi fortfarande hade fysiska möten.

Produktionslyftet är nu inne på sitt 15e verksamhetsår och ”still going strong”. Det är oerhört inspirerande att se hur flera andra satsningar och program kan dra nytta av vår metodik och våra erfarenheter. Även pandemin har bidragit till vår metodikutveckling och många anpassningar kommer säkerligen att finnas kvar som alternativ eller varianter.

Aktuellt just nu är de 1000 intervjuer som IUC-nätverket genomfört inom Robotlyftet. 1000 svenska små och medelstora företag som berättat om konsekvenserna av coronakrisen, men också om sina utvecklingsbehov framöver. Det finns en stark utvecklingspotential och ett tydligt behov att fylla.

Intervjuunderlaget är det största samlade resultatet just nu kring hur företagen verkligen har det och hur de ser på framtiden. Räcker pengarna, fungerar leveranserna, kan de jobba sig ur pandemin? Allra intressantast är förstås frågorna kring hur de ser på sina behov framåt. Och ser framåt gör de!

De allra flesta företagen har kommit förbi pandemins lamslående effekt och känner att de verkligen vill jobba med sin utveckling. Det finns en märkbar önskan efter förändring och olika alternativ där vi kan hjälpa till med omställningen. Inom såväl Produktionslyftet som omgivande innovationssystem har vi mannat upp och står reda för ”nystarten” – vi erbjuder en bred palett av möjligheter som erbjuder kraft åt företagen över nästa fas i deras förändringsarbete!

En av våra målsättningar inom Produktionslyftet är att inspirera företag att ta tillvara på möjligheterna att utveckla sina verksamheter och lära nya saker, inte minst i dessa tider då digitala lösningar ger allt fler samma möjlighet till engagemang. Det som förr bara kunde erbjudas på en ort i taget kan idag innebära ett frukostseminarium där hela Sverige möts. Nu lanserar vi vårens seminarieprogram med tema Kraft att förändra som bygger vidare på höstens uppskattade arrangemang – ”Färdplan för svensk industri: Hur tar vi tillvara på möjligheterna?”, ”Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering” och ”Att leda för digital utveckling”. Vi märker en vilja från företagens sida att också gå vidare i konkret handling där vi är mycket glada över att kunna presentera våra Startprogram Förändringsarbete med automationsperspektiv, ett initiativ i samverkan med Robotlyftet.

Startprogrammen inom Produktionslyftet kombinerar det långsiktiga förändringsperspektivet med just konkreta handlingar här och nu. Det är något vi alltid har med oss, ett långsiktigt perspektiv även om du går in i arbetet med exempelvis en specifik automationsfråga, som i vårens samarbete med Robotlyftet. Automationsmöjligheterna ska bidra till långsiktigheten, ingen ska automatisera för automationen i sig. Vi ser att det är viktigt att se helheten och arbetar för att knyta samma flera olika insatser till en helhet för företagen som medverkar, bland annat insatser inom Smart industri, Tillväxtverkets breda satsning där även Robotlyftet ingår. Detta är precis den typ av samverkan som vi eftersträvar, allt med företagens positiva utveckling för ögonen och i nära samarbete med olika aktörer som exempelvis IUC-nätverket och Produktion2030.

En viktig del av Produktionslyftets arbete sedan starten 2007 är att koppla förändringsarbetet till utbildning och utveckling av företaget och dess medarbetare parallellt med det praktiska förändringsarbetet. Detta ger ännu mer kraft åt förändringen och stärker engagemanget ytterligare. Under våren erbjuder vi flera utbildningar som exempelvis vår coachkurs för er som vill lära er mer om Produktionslyftets metodik där vi vill ge er förändringsledare ännu bättre förutsättningar i coachningsarbetet. Vi erbjuder en ny kurs, Lean & Green, ett nytt och viktigt område med långsiktig utveckling i fokus liksom – som alltid – vår utbildning i Lean produktion där vi snart drar igång kurs nummer 105! Det är mycket på gång både kring seminarier och andra närliggande möjligheter där vi även ska nämna Produktion2030s teknikworkshoppar. Håll ögonen öppna och ta tillvara på möjligheterna!

Tillväxtverket har gett oss i uppdrag att ta fram Startprogram som ska komplettera Robotlyftets utbud. Bakom Robotlyftet står välkända aktörer som Automation Region, Robotdalen, SwiraIUC Sverige och RISE med Tillväxtverket som finansiär. Temat för Startprogrammen är förändringsarbete med automationsperspektiv och bygger vidare på vårt väletablerade och vinnande koncept. Vi håller som bäst på att rigga utvecklingsarbetet på allvar i dialog med IUC-nätverkets Martin Hedman med fler liksom automationsexperter inom RISE (se bild – Magnus Widfeldt, Roger Lundin, Sandra Mattsson).

Vi arbetar med Lean som grund för att öka medvetenheten och hållbart driva förändrings- och förnyelsearbete. Att väva in en mer automatiserad produktion i helheten är på många sätt en pedagogisk uppgift där de företag som går in i programmet behöver hitta en systematik i sitt förändringsarbete för att sedan ta steget vidare i en automationsresa. Vi har tidigare genomfört ett antal program kring förändringsarbete med digitaliseringsperspektiv; denna gång lägger vi extra tryck på automation där vi kompletterar Robotlyftets befintliga utbud med vår kärnkompetens.

Som alltid är det företagens behov som står i främsta rummet för insatsen och nu gäller det att ta tillvara och bygga vidare på det arbete som redan skett inom Robotlyftet. För själva Startprogrammen handlar det som alltid om att utveckla samsynen kring behov och utmaningar hos deltagande företag. Dessa Startprogram följer heller inte den gängse modellen med nätverksupplägg utan bygger på arbete med enskilda företag där vi får ännu större möjlighet att komma riktigt nära dem och deras utvecklingsmöjligheter.

Vi befinner oss i oxveckorna och vinterns allra tyngsta period. Just nu känns det faktiska inflödet av nya företag till Produktionslyftet ganska stilla, framförallt beroende på den osäkerhet som pandemin medför. Däremot finns det ett fortsatt stort intresse och vi har många förfrågningar och nya kontakter, men förhållningssättet är förståeligt nog en aning avvaktande. Vi ständigt nya utmaningar i pandemins fotspår, men det både inspirerar och utvecklar.

Mörkret är som sagt annars kännetecknande för veckorna fram till påsk, de kan kännas både mörka, tunga och tröga. Det är nu det gäller att se till att varje dag blir en bra dag, oxvecka eller inte. Även inom Produktionslyftet har vi vår ”produktion” och företagen behöver vårt stöd trots den rådande pandemin – eller kanske på grund av pandemin. Kan vi hjälpa företagen att ta några kliv fram i värdekedjan, kort- som långsiktigt, så är mycket vunnet.

Hos en del företag är aktiviteten fortfarande hög trots distansarbete och digitaliserade möten. Ett färgglatt och positivt exempel är Svegro på Ekerö som odlar och marknadsför kvalitetsgrönsaker som färska örter och sallater. Det är en komplex orderhantering med extrema toppar över julhelgerna, liksom över påsk och midsommar.

Deras pilotområde omfattar en exponeringspall som rullas direkt in till kund utan plockning i butik. Det är ett sätt att kliva fram i värdekedjan då de tar över en del av butikens jobb. De har åstadkommit en utjämning och snabbare distribution av inkommande ordrar till produktionen. Enligt Svegro så har arbetet i pilotområdet inneburit att julen 2020 blev den minst ansträngande för arbetsmiljön trots bibehållen leveransförmåga. Visst finns det ljus i mörkret!

Det är många år sedan vi kunde säga att vi startar ”ett nytt år med nya möjligheter” med sådan bergfast övertygelse som i år. Med 2020 i backspegeln och allt elände det dragit med sig är det verkligen hög tid att börja titta framåt. I ärlighetens namn så har dock inte allt varit av ondo. Vi har bland annat kunnat ta med oss nya erfarenheter kring digitala möten och insikten av att resande och fysisk kontakt inte alltid krävs. Nya möjligheter!

För oss inom Produktionslyftet har året dragit igång med en rivstart. Själv har jag inlett med en tvådagars kursträff inom Lean produktion, den 103e kursen i ordningen och ursprungligen planerad för ett genomförande i Göteborg. Nu genomförs den förstås på distans men trots avsaknaden av det personliga mötet fungerar det riktigt bra. Det är som alltid lika inspirerande att få träffa deltagare från våra företag, om än i digitalt format. Också som alltid bjuder träffarna på både spännande diskussioner och ett stort erfarenhetsutbyte.

Vi ligger nu i slutfasen av planeringen för vårens inspirationsseminarier där programmet börjar ta form. Flera arrangemang kommer inom kort att publiceras för anmälan – du hittar dem snart under hemsidans flik ”Aktiviteter”! Vi erbjuder som vanligt ett brett ämnesutbud med välrenommerade föreläsare och föreläsningarna genomförs brett över Sverige i samarbete med alla partner i Produktionslyftets nätverk; Campus Ljungby (tidigare CIL), GTC, MITC, KTH, LTU och IUCer över hela landet. Alltid tillsammans i samverkan för att stärka svensk konkurrenskraft!

Snart är det dags att pusta ut efter en intensiv höst där vi ställt om det mesta i våra arbetssätt och aktiviteter. Det har gått bra tycker jag – faktiskt över förväntan! Inom Produktionslyftet har vi under hösten erbjudit en serie inspirerande seminarier i det digitala rummet. Under det övergripande temat ”Kraft att förändra” har vi diskuterat hur vi kan bygga en företagskultur som bejakar förändring, förbättring och förnyelse; hur vi får med medarbetarnas engagemang; hur vi kan leda för digital utveckling.

Det har känts bra att ha kunnat bjuda på kunskap men också att erbjuda ett forum för diskussion i den här tiden. Att det har varit uppskattat har det inte varit något tvivel om då vi haft upp mot 80 deltagare vid varje tillfälle. Även om vi längtar efter att träffas så har det digitala formatet slagit igenom det här året. Det är uppskattat av många eftersom de slipper att resa. Det är också mer demokratiskt då fler på företaget kan delta och dessutom från hela landet på samma gång. Stärkta av gensvaret slöjdar vi nu på en ny seminarieserie för våren med lika spännande som relevanta områden – håll utkik på hemsidan under kommande Aktiviteter!

Nu är det dock dags för lite vila och uppladdning av batterierna. Från oss alla till er alla – en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Partner

Intressenter och finansiärer