Reflektioner kring avvikelsehantering hos Extena

Notis · 2017-01-30

Extena i Norsjö genomförde i mitten av januari en uppföljning av måltillstånd och experiment i produktion med Kata-metodik. De följde även upp arbetet med standardiserat arbetssätt och dagen gav flera bra reflektioner kring hur en strukturerad avvikelsehantering kan stötta förbättringsarbetet. På tjänstemannasidan följde de upp förbättringsarbetet med bra diskussioner om hur de eliminerar slöserier genom att göra rätt från början. Mer information har moa.hedestig@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer