”Scania ser ett tydligt behov av det Produktionslyftet gör”

Ledare · Lars-Henrik Jörnving • Vice President Scania • Head of Global Industrial Development · 2016-01-28

Inom Scania har vi en produktionsorganisation som omfattar cirka 14 000 medarbetare globalt, varav ungefär hälften arbetar i Sverige och huvuddelen av dem i Södertälje. Vår strategi är och har varit att koncentrera forskning, utveckling och produktion av strategiska komponenter till ett och samma ställe. Vi ser en stor nytta i möjligheten för våra 3700 ingenjörer som utvecklar våra produkter att ha direkt tillgång till produktionen; konstruktörerna får feedback från produktionen och produktionen har direkt tillgång till utvecklingsavdelningen. Det innebär en styrka och snabbhet i hela vår process, från produkt- och produktionsutveckling till avvikelsehantering med mera.

Det här är något vi vill fortsätta att utveckla, i Sverige, i Södertälje. För att bygga vidare på denna kärnkompetens krävs – lite förenklat – tre områden med rätt förutsättningar:

 

  1. Tillgång till välutbildade medarbetare i världsklass, vilket förutsätter ett fungerande nationellt forsknings- och utbildningssystem
  2. Fungerande regelverk och lagstiftning som ger förutsättningar för flexibilitet
  3. Etablerade produktionssystem för ständiga förbättringar.

Punkt 1 är en kombination av det gemensamma ansvaret hos myndigheter, akademi och näringsliv. Här är Scania engagerat i många olika satsningar som exempelvis Produktion2030, FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation – och Flaggskeppsfabriken, som även Produktionslyftet har kopplingar till. Inom dessa program och initiativ kan vi tillsammans med andra aktörer inom industri, akademi och institut driva utvecklingen för att skapa rätt förutsättningar för ett industriellt växande Sverige.

Punkt 3 är däremot helt vårt eget ansvar vilket vi uttrycker i Scania Production System, SPS – det vill säga vår variant av Lean. Hos oss skapar SPS engagemang och delaktighet där alla bidrar med sitt kunnande och sin energi för bästa resultat. För oss liksom för andra företag är ett verksamhets- och produktionssystem för kontinuerliga förbättringar avgörande för att överleva på sikt. Alla företag väljer sin egen variant, enkelt eller komplext, men ingen kommer att klara sig utan.

Produktionslyftet har gjort ett fantastiskt jobb under den tid som programmet funnits. För Scanias del är behovet tydligt vad gäller SME, som ofta saknar egna resurser i form av kunnande och kompetens för att kunna stärka sin konkurrenskraft genom Lean. Produktionslyftets arbete med att stärka SME stärker på sikt även Scania eftersom vi är beroende av kompetenta leverantörer, men framförallt är det en förutsättning för att vi överhuvudtaget kan ha en konkurrenskraftig produktion i Sverige. En stor del av Produktionslyftets arbete innebär att hjälpa företagen att förstå Lean och stötta i arbetet med att ta fram egna system. Det är helt avgörande, oavsett storlek, för företagens överlevnad att arbeta med dessa frågor – inte minst för att attrahera duktiga medarbetare. Häri ligger kanske den viktigaste effekten av Produktionslyftets arbete: Att tydliggöra nödvändigheten av ett fungerande verksamhets- och produktionssystem.

Lars-Henrik Jörnving • Vice President Scania • Head of Global Industrial Development

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer