Stora möjligheter inom produktionsområdet!

Ledare · Cecilia Warrol · Programchef Produktion2030 · 2017-04-27

På kort tid har förväntningarna på digitaliseringens möjligheter ökat, från regering och myndigheter till industrin och forskningsutförare. I april godkände riksdagen forsknings- och innovationspropositionen som bland annat innehåller en kraftig förstärkning av satsningar på digitalisering för att på sikt stärka svensk industris konkurrenskraft.

Detta är goda nyheter för oss inom produktionsområdet – och det gäller att ta tillvara på möjligheterna! Svensk industri är på världsledande på många områden, inte minst inom just användning av digital teknik. Företag som SAAB, Volvo Cars och SKF har kommit långt i sin digitala transformation, bland annat inom produktutveckling, produktion och montering. Digitalisering är dock alltid en risk och utgör en hög investering; dessutom ökar komplexiteten av företagets verksamhet. Potentialen är däremot ofantlig.

För att accelerera industrins omställning och samtidigt dela på risken att använda ny teknik kommer det finnas en rad nya möjligheter och satsningar, där några exempel är:

  • Testbäddar för smart tillverkning och användning av digitala verktyg
  • Pilotprojekt med fokus på digital säkerhet och tillförlitlighet i industrin
  • Stärkt koppling mellan materialforskning och industriell användning av nya material
  • Nationell plattform för tillämpningar inom additiv tillverkning
  • Stärkta samarbeten mellan stora och små företag för att påskynda innovationsarbete.

Dessa satsningar drivs av strategiska innovationsprogram, av branschorganisationer som Teknikföretagen eller av industriföretag, forskningsinstitut och akademin. Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 är en av de plattformar som förstärks med nya aktiviteter för att stärka digitalisering i industrin.

Produktion2030 får en kraftigt utökad budget för 2017-2020 för att stärka de befintliga aktiviteterna men också för nya satsningar, till exempel på test och demonstration av digital teknik för att åstadkomma smart produktion.

Forskningspropositionen och det utökade utbudet från de strategiska innovationsprogrammen innebär att möjligheterna för företag att ta del av statliga innovationssatsningar har ökat kraftigt, men det kommer även i fortsättningen att krävas samverkan mellan företag, akademi och forskningsinstitut. Produktion2030 är fortsatt mycket intresserad av de utmaningar som tillverkningsindustrin har kopplat digitalisering – hör gärna av er!

Cecilia Warrol • Programchef Produktion2030

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer