Swegons långsiktiga arbete med Lean

Artikel · 2012-08-30

Med produktionsenheter i Sverige, Finland och Italien är Swegon en internationell koncern. Enheten i Tomelilla har arbetat med Produktionslyftet ett drygt halvår men hade redan innan dessa tagit egna Lean-initiativ. Deras satsning är spännande då de arbetar lika brett som långsiktigt för att etablera tankesättet.

Swegon utvecklar och producerar utrustning för inomhusklimat. I Tomelilla, där de varje år tillverkar fler än 600 000 produkter för distribution världen runt, började Swegon sitt Lean-arbete får några år sedan och sökte till Produktionslyftet när möjligheten erbjöds för företag som kommit en bit på vägen. Ansökan initierades av deras produktionschef Ingvar Hagström, som började på företaget våren 2010.


Produktionschef Ingvar Hagström visar anläggningen i Tomelilla där allt är snyggt, prydligt och väl uppmärkt. De har minskat lagerytorna markant men enligt Ingvar finns det mer att göra.

En intressant detalj i sammanhanget är att Ingvar närmast kommer från Kiviks Musteri, som arbetat med sin Lean-satsning sedan flera år tillbaka i ett Lean-nätverk som drivits av Lars Danielsson, en av Produktionslyftets Lean-coacher. Produktionslyftet använde Kiviks Musteri som referens och intervjuade Ingvar inför starten av programmet; artikeln fanns att läsa i det allra första numret av vårt nyhetsbrev. En extra knorr är att Kiviks Musteri nu har växlat upp sitt Lean-arbete och sedan i maj i år själva deltar i Produktionslyftet …

– För mig är det en inspirerande utmaning att arbeta här i Tomelilla, säger Ingvar. Jag ville se hur det var att implementera och arbeta med Lean i tillverkningsindustrin och se hur jag kunde dra nytta av mina erfarenheter från en processindustri.


I mitten av maj genomförde Swegon en kick-off i Tomelilla där deras skrift om produktionssystemet, ”Principer och metoder – Lean Tomelilla”, lanserades för personalen. Platschef Johan Ericsson beskrev satsningen och kunde bland annat berätta att de under de senaste 1,5 året genomfört 1000 förbättringsförslag – och att detta bara är starten på en spännande resa!

Det var dock inte några nybörjare inom Lean-området som mötte honom. Swegon i Tomelilla med sina cirka 130 anställda inledde sitt Lean-arbete redan sommaren 2008. Fram till hösten 2009 hade de bland annat initierat 5S och uppmärkning, pulsmöten varje vecka (Kaizen) och orderlös registrering (Kanban). Arbetet var mycket lyckosamt och de noterade bra effekter inom materialförsörjning och inledde även ett större arbete med fabrikslayouten, något som var i slutskedet när Ingvar började. Allt sammantaget gav det företaget blodad tand inför det fortsatta arbetet.

Cirka ett år efter att företaget intensifierat sin Lean-satsning genom att anställa Ingvar ökades således frekvensen i Lean-arbetet. Samarbetet med Lars Danielsson, som anlitats som externt stöd, utökades och de inhämtade erfarenheter från de nätverk där både Lars och Ingvar medverkat. De genomförde en Lean-introduktion med Lego-spel för alla anställda – samtidigt som de satte samman en ansökan till Produktionslyftet. Efter att de godkänts påbörjades det arbetet med Produktionslyftet i september 2011.

– Det innebar att vi kunde få en flygande start, säger Lars som idag är Swegons Lean-coach. På så vis kunde vi fokusera de första träffarna mer mot presentationen av Produktionslyftets arbetsmetodik.


Välplanerade och uppdaterade tavlor återfinns runtom i hela anläggningen.

Swegon hade redan inlett en satsning på förbättringsgrupper. Det fanns en farhåga att produktiviteten skulle påverkas negativt, varför de initialt arbetade i en pilotgrupp för en utförlig utvärdering. Med Ingvar växlades processen upp med ytterligare en grupp direkt efter Ingvars start, och idag återfinns de i stort sett över hela företaget, inom såväl produktion som administration. En styrgrupp med fackliga representanter och ledning samt avdelningschefer stödjer grupperna och står bakom företagets Lean-satsning.

– Styrgruppen består av en bra mix som fokuserar framåt på långsiktiga mål, säger Lars. Resten, det vill säga det dagliga arbetet, sköts i grupperna. Det kortsiktiga är på sätt och vis redan avklarat.

Utvecklings- och produktcheferna har egna förbättringsgrupper och även de har kommit långt i tankesättet. En gång i veckan genomförs dessutom ett möte med deltagare från konstruktion och produktionsteknik samt inköpare och produktchef, där de diskuterar olika utvecklingsprojekt utifrån en aktuell pulstavla.

Företaget kunde dra nytta av den påbörjade Lean-satsningen inom flera områden, exempelvis kring deras tankar om mål, strategi och affärsidé där en samsyn redan hunnit skapas. Diskussioner hade påbörjats både i styrgrupp och bland förbättringsgrupperna, vilket innebar en stabil grund för arbetet med foldern kring deras produktionssystem, ”Principer och metoder – Lean Tomelilla”.


Inte ”bara” produktion; Catarina Holstein-Krag på Order & Sales Support berättade vid kick-offen om deras nyutvecklade förbättringstavla där de kunde redovisa 24 genomförda förslag bara under första halvåret 2012.

– Styrgruppen här i Tomelilla har uppnått en mycket god samsyn, de har gjort ett fantastiskt arbete, säger Ingvar. Med hjälp av Produktionslyftet drivs det vidare med långsiktig förankring, vilket är ett viktigt stöd då Lean-satsningen inte är koncernövergripande utan något Tomelilla-enheten själva valt att göra. Därför är det extra roligt att Swegons enhet i Arvika också sökt till Produktionslyftet.

Även om satsningarna inte är centralt samordnade har Ingvar haft möten med produktionsledarna vid enheterna i både Arvika och Kvänum för att presentera Tomelillas arbete med ständiga förbättringar. Förutom detta träffas produktionscheferna från enheterna en gång i kvartalet.
– Det är ett bra sätt att rulla ut idéer och väcka lite tankar, säger Ingvar. Förhoppningsvis kan en del av våra idéer och erfarenheter återanvändas.

I hela satsningen är det enkelheten som är i fokus – något som rimmar bra med Lean – ett tema som tydligt drivs av Johan Ericsson, platschef vid Tomelilla-enheten som även skrivit en doktorsavhandling om Lean. Enkelhet och tydlighet gäller inom alla områden, från instruktioner till förbättringsförslag inom både konstruktion, tillverkning och administrativa processer på kontoret.

– Vår utmaning nu är att lansera ”Principer och metoder – Lean Tomelilla” brett, att utbilda alla och arbeta för att alla ska få samma insikt, säger Johan. Vi måsta hitta våra metoder för daglig styrning och arbeta för att etablera kvalitetsaspekten i förbättringsarbetet på ett naturligt sätt.

Swegon fokuserar mycket på värdeflödesanalyser och ser ett stort värde i att samordna processerna på verkstads- och tjänstemannasidan. De har, inom en enskild produktgrupp, bland annat förändrat beredningsflödet vilket lett till en halverad ledtid för slutkunden.


Ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet: ”Principer och metoder – Lean Tomelilla”, Swegons produktionssystem. Ingvar presenterade och delade ut skriften vid kick-offen i maj.

– Vi har traditionellt batchat mycket i våra administrativa processer, medan vi nu strävar efter att bereda oftare, säger Johan. Det innebär en ganska stor omställning för många och vi har just börjat, men det kommer …

Några konkreta målsättningar under 2012 är 700 förbättringsförslag samt ökad omsättningshastighet, främst på de halvfabrikat som används i fabriken. Idag använder de redan ytorna på ett bättre sätt – minskade lager, ökad omsättning – men det är svårt att presentera i siffror. Produktiviteten har dock ökat, mycket beroende på en kombination av mindre slöserier och ökad fokusering på värdeskapande arbete.

– Det vi nu ska jobba med är den långsiktiga målbilden, säger Johan. Vår ”vision” är att använda stödet inom Produktionslyftet till att samordna alla förbättringar.

I förlängningen tror de på en ytterligare spridning inom hela Swegon. Det talas mycket om Lean inom koncernen, både i de svenska enheterna och i Italien, där de är väldigt duktiga i arbetet med förbättringsgrupper.

– ”Principer och metoder – Lean Tomelilla” är ett viktigt verktyg som vi kommer att arbeta in under en bra tid fram över för att etablera satsningen, avslutar Ingvar. Nu känner vi att vi har verktygen på plats för att ytterligare trigga processen.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer