Tåget går!

Ledare · Martin Hedman · VD IUC Sverige AB · 2017-05-24

Vi har nu i Sverige en utmaning i att tillvarata vår samlade kraft till förändring genom att tillvarata alla våra förmågor att samverka. Det är viktigt att regeringen har manat på alla aktörer genom nyindustrialiseringsstrategin där de fokuserar på de fyra områden som bedöms ha störst betydelse för industriföretagen: Digitalisering, innovation, hållbar produktion och kompetensförsörjning.

Vi kan se att stora företag, forskningssamhället, myndigheter med fler på olika sätt har tagit fasta på den utmaning som syftar till att göra Sverige till en fortsatt stark och ledande industrination, men det handlar också om att nå ut till den stora gruppen små och medelstora företag (SMF) inom industrin i hela landet. Vi vet att det är här som flertalet nya jobb skapas och att det finns många drivna företagare och många innovativa idéer som kan utvecklas.

Utvecklingen förväntas ske i den dagliga konkurrensen om tid, personal, kapital med mer som varje företag har att hantera. Denna utveckling är samtidigt beroende av samverkan med kompetenser och aktörer som inom olika discipliner konkret och handfast kan bidra till den utveckling som SMF efterfrågar. Det måste också ske på företagens villkor.

Jag har haft förmånen att få vara med i arbetet att bygga upp IUC-nätverket (Industriella UtvecklingsCentra) under de senaste 20 åren (etableradet 1997). Fokus är och har varit att verka som det nära lyssnande örat som kan förmedla och förädla idéer till utveckling för i första hand industriella och industrinära SMF. Från IUCs sida har vi försökt att hitta smarta, rationella, nationellt fungerande vägar kring samverkan som kan bidra till den utveckling vi hör att SMF efterfrågar.

För att bygga samverkan och möta företagens villkor har ett nära samarbetet med Produktionslyftet ytterligare växlats upp genom en mer direkt och företagsnära koppling i alla regioner via IUC-bolagen. Nära är också samverkan med det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, vilken sker genom aktiva så kallade Teknikworkshoppar där forskningskunskapen möter företag som verkar inom området och som har stort intresse av dessa områden. Kontakt mellan företag och forskare skapas samtidigt.

Andra former för nationella insatser riktade till SMF är innovationscheckar och digitaliseringsuppdraget Indigo som också samverkar med institut och lärosäten. Vi vill alla se hur Sverige kan ligga i topp med hållbar produktion genom ständiga förbättringar och ökad förändringsförmåga – men då får vi inte lämna kvar våra SMF på perrongen när industritåget går.

Martin Hedman • VD IUC Sverige AB

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer