Tid för en framtidssäkrad industri

Artikel · 2020-05-28

IUC Sverige spelar en viktig roll för Produktionslyftet med fem IUC-bolag som regionala noder i programmet och det nationella samordningsansvaret för det regionala arbetet. Sedan nyår är Thomas Nilsson VD och med ett hållbarhetstänk i grunden ser han samordningen mellan Produktionslyftet och andra aktörer som en möjlighet till ett komplett erbjudande för framtidens industri, mycket med avstamp i återstarten efter Coronakrisen.

Thomas Nilsson är sedan årsskiftet VD för IUC Sverige, en viktig aktör inom Produktionslyftet. IUC-bolag står för ledarskapet i fem av Produktionslyftets åtta regioner: IUC Z-Group (Mellersta Norrland), IUC Dalarna (Norra Mellansverige), Göteborgs Tekniska Collage (Västsverige), CIL (Småland med öarna) och IUC Syd (Sydsverige). Övriga tre regioner representeras av Luleå tekniska universitet (Övre Norrland), Mälardalens högskola/MITC (Östra Mellansverige) och Kungliga Tekniska högskolan (Stockholm).

Samordnare av alla IUC-bolagen är IUC Sverige. De är också engagerade i Robotlyftet där de i samband med Coronakrisen fått i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra drygt 700 företagsintervjuer om den nuvarande situationen under Coronakrisen. Detta gör de för att få en bild över vad som är viktigt för att stötta de små och medelstora företagen (SMF). Intervjuerna ska vara klara till slutet av juni men redan nu har en sammanställning gjorts över 236 genomförda samtal, vilket gett en intressant bild av läget beträffande exempelvis produktions- och kompetensutveckling.

– Svaren säger en hel del om hur det verkligen ser ut i företagen och vissa branscher påverkas självklart mer än andra av krisen, men 46 procent anger att orderläget är normalt eller bra, säger Thomas. Det finns tydliga utmaningar men helheten i våra traditionella IUC-erbjudanden liksom samverkan med parter som RISE, Produktionslyftet och Robotlyftet svarar bra upp mot de behov som företagen har.

Det företagen lyfter fram är behovet av produktionseffektivitet och kompetensutveckling, en tydlig koppling till Produktionslyftet. Det handlar om att lyfta kompetensen och förmågan i hela företaget för att stå rustade inför både återstarten efter Corona som den framtida konkurrenskraften. Tiden är inne för en verklig förändring mot en hållbar industri i Coronakrisens kölvatten och då gäller det att vi drar nytta av alla resurser och möjligheter till samverkan.

– För Produktionslyftet och IUC-bolagen handlar det mycket om de olika roller vi har där Produktionslyftet med RISE som samordnande part kan erbjuda en metodik som fungerar för ständig utveckling, säger Jenny Bramell, styrelseordförande i IUC Sverige. Där RISE ansvarar för program och metodik representerar IUC den nationella struktur som står närmast företagen med sina 18 noder medan de 7 partnerlärosätena kopplar till akademi och forskning, där KTH, LTU och MDH/MITC också är regionala noder och Chalmers samordnar utbildningarna. Vi behövs alla tillsammans för att nå ut med det nödvändiga budskapet.

IUC Sverige har i dialog med Tillväxtverket också inom Robotlyftet, tillsammans med RISE och därmed indirekt Produktionslyftet, breddat utbudet mot kompetensutveckling. Detta bland annat genom ett nystartat ESF-projekt kring kurser för att företagens medarbetare ska öka sin beställarkompetensen inom automation och robotisering.

– Vi bollade olika idéer med Tillväxtverket och ESF-rådet och mejslade tillsammans fram ett nytt upplägg, berättar Thomas. Med tanke på dagens situation har vi en löpande dialog med ESF för att hitta sätt för företagen att använda tiden till att kompetensrusta sig för framtiden.

Thomas kommer närmast från posten som VD på IUC-bolaget IDC West Sweden där han bland annat arbetade för att genom samverkan skapa mervärde mellan olika projekt. Det är ett angreppssätt han tagit med sig till IUC Sverige och som går stämmer väl överens med Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz tänkesätt. Birgitta framhåller ständigt vikten av att hitta en röd tråd för att både förtydliga och effektivisera företagsstöden från innovationssystemet.

– Med alla våra samverkanspartner kan vi ta ett helhetsgrepp, lyfta de främsta behoven och omsätta våra erbjudanden i förbättringsarbete, säger Thomas. Både Produktionslyftet och Robotlyftet är fina nationella satsningar och vi planerar tillsammans även ett ”Hållbarhetslyft”, det ena ger det andra. Tillsammans omsätter vi expertkunskapen från aktörer som RISE och våra lärosäten till metoder för direkt nyttogörande i företagen.

Produktionseffektiviteten är kärnan inom industrin och den kommer alltid att utgöra en viktig del, men det ska vara i kombination med andra delar som hållbarhet och samarbete samt digitaliseringens möjligheter som stöd i arbetet. Det är viktigt att lyfta in allt som behövs runt omkring som exempelvis kompetensutveckling, produktutveckling, hållbara material etcetera, allt för att skapa ett naturligt flöde för eller en kedja mot produktionseffektivisering. Sedan skiljer sig företagen mycket sinsemellan kring var de befinner sig. Är de tillexempel duktiga på sina processer och sitt produktionssystem kanske det är läge att titta närmare på Robotlyftet; är det struktur och arbetssätt som behöver ses över ligger förmodligen Produktionslyftet närmare.

– Historiskt sett har de nationella uppdragen varit ganska smala mot ett specifikt område som exempelvis digitalisering eller kompetensförsörjning, säger Thomas. Här vill vi bredda och samordna utbudet till att passa mot företagens olika behov beroende på var de är i tidslinjen.

Hållbarhet är ett mycket brett begrepp som omfattar allt från klimatsmarthet, miljöresurser, affärsmodeller med mer. Med avstamp i till exempel Produktionslyftet menar Jenny och Thomas att det går skapa de rätta förhållandena för en anpassning till nya förutsättningar. Allt bygger på vår samverkan, att vi tillsammans når ut till företagen med de erbjudanden och stöd för utveckling som kommer att krävas för en svensk framtidssäkrad industri.

– Produktionslyftets metodik och arbete i företagen gör inte bara nytta i företagen idag, det utvecklas hand-i-hand med omvärldens utveckling, säger Jenny. Tillsammans bygger vi upp den förändringsvilja och förändringsförmåga som behövs i den tid vi befinner oss i, en tid för förändring mot en verkligt hållbar industri.

IUC Sverige har länge haft fokus på Agenda 2030 beträffande exempelvis resurseffektiv produktion och ser att det nu på allvar är dags att adressera de globala målen. Insatserna inom Produktionslyftet bidrar också till dessa mål, vilket Thomas menar att vi kan bli bättre på att både belysa och sätta mål på. Det skulle också göra det möjligt att visa att företagen når vissa delmål inom Agenda 2030. Hållbarhetstänket måste få ett ökat fokus vilket då kommer att ge konsekvenser genom hela värdekedjan med allt från materialval till krav på återtillverkning.

– Sverige har många kvalitetstillverkare och tittar vi på utsläppsmål och annat så har vi här en konkurrensfaktor att ta tillvara, avslutar Thomas. Med både Produktions-, Robot- och Hållbarhetslyft så kommer vi att kunna täcka in alla de viktigaste delarna för en effektiv och framtidssäkrad industri!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer