Uppföljning av 5S och revisionsmall hos Autotube

Notis · 2008-05-28

Hos Autotube har steg två av 5S-arbetet genomförts på området Preplant med Produktionslyftets Lean-coacher som utbildare. Uppföljning av arbetet sedan steg ett genomfördes med intressanta kommentarer kring detta. Företaget har jobbat vidare på fredagseftermiddagarna med ett mycket gott resultat. Steg två hade fokus på de två punkterna Standardisering och Skapa vana (uppföljning). En test av mallen för 5S-revisioner genomfördes också, vilken fungerade bra och gav förslag på förbättring. Mer information har malin.hallin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer