Utökade möjligheter att medverka på nytt i förändringsresor enligt Produktionslyftets metodik

Notis · 2016-02-25

Vi har nu utökade möjligheter att erbjuda medverkan i förändringsresor inom Produktionslyftet och även inom närliggande områden. Möjligheten finns både för nya företag och företag som tidigare medverkat. Nya företag genomgår ett 18-månadersprogram, medan företag som redan gjort detta erbjuds ett fördjupningsprogram på ungefär halva tiden för att genom detta ta ytterligare ett tydligt steg i sin utveckling.

Det kan röra sig om till exempel tillämpningar av Lean inom nya områden, men det kan också röra sig om andra strategiskt viktiga förändringar.

Just nu pågår vid Swerea IVF projekt som möjliggör utökad support för insatser inom följande två områden:

  1. Automation. Vilken automation behövs för att nå er vision? Hur långt ska ni driva er automation? Vilken strategi och vilken teknik ska ni välja? Hur säkrar ni tillräcklig flexibilitet för framtida behov? Vilken egen kompetens ska ni utveckla och hur? Vilken kompetens ska ni hämta genom partner? Hur driver ni era automationsprojekt? Hur upphandlar ni utrustning och tjänster? Hur påverkas företaget i övrigt? Vilka nya affärsmöjligheter kan uppstå?
  2. Utökade kunderbjudanden, särskilt tjänsteförsäljning. Hur kan kundvärdet öka i era erbjudanden? Vilken nytta gör era produkter och tjänster egentligen för kunden – och för kundens kund? Vilken nytta skulle de kunna göra? Vilka aktiviteter hos kunden kan ni göra bättre och billigare? Kan ni sälja funktion i stället för produkter? Vilka möjligheter skapas genom digitalisering och annan ny teknik? Hur kan er affärsmodell ändras för att leverera ökat värde med bättre lönsamhet?

Inom en nära framtid kommer liknande möjligheter inom andra områden.

I alla fördjupningsprogram kommer vi, precis som för företag som deltar för första gången i Produktionslyftet, att starta med att tydliggöra de utmaningar som företaget står inför, hitta de steg som först ska tas, utarbeta i en pilotverksamhet samt förankra för spridning i resten av verksamheten. Vi kommer dock att arbeta i ett högre tempo och med högre förbättringstakt och förväntar oss därför en starkare egen drivning av arbetet från företagets sida jämfört med första gången. Löptiden för arbetet är 10 månader, där Produktionslyftets coacher besöker företaget varannan vecka första halvåret och därefter var fjärde vecka.

För att detta ska vara möjligt krävs av de organisationer som går in i arbetet att de har:

  • En systematik och drivkraft i sitt pågående förbättringsarbete
  • Ledare och nyckelpersoner som driver utveckling och lärande som en väsentlig del av sitt arbete
  • En god bild av sin ambition och den utmaning de vill möta med arbetet
  • Egna resurser från start att avsätta i utvecklingsarbetet.

Företagets kostnad för medverkan är 29 000 kronor per månad plus rese- och traktamentskostnader i tio månader för fördjupningsresorna och 18 månader för förstagångsresorna. Denna avgift innehåller ingen subvention, men Produktionslyftet och pågående projekt inom automation respektive tjänsteförsäljning kommer att stötta upp starkt med metodik- och tekniksupport.

Intresserad? Hör av er till Richard Berglund enligt nedan för att diskutera vidare. Därefter vill vi ha ett brev eller e-post med en mycket kort beskrivning av följande:

  1. Var står ni idag med avseende på det som gjordes i samband med Produktionslyftet första gången?
  2. Vilka utmaningar skulle ni vilja möta genom en andra medverkan?

Vi kommer sedan att i dialog med er bedöma förutsättningarna för framgång så att Produktionslyftets programstyrelse har ett beslutsunderlag att anta er och ni kan värdera om en medverkan är rätt väg för er att gå. Då kommer vi också överens om definitiv inriktning, bemanning och tid för start. För mer information kontakta Richard Berglund på 070-780 60 47 eller richard.berglund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer