Vikten av en kritisk massa för förståelse och samsyn

Artikel · 2015-11-26

En viktig del av Produktionslyftets upplägg är utbildningen i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. Just kombinationen mellan praktisk coachning med teoretiska inslag och teoretisk utbildning med praktiska inslag gör att programmet skiljer sig från andra satsningar. I början av november avslutades kursen i Södertälje med deltagare från bland andra Produktionslyftsföretagen Stora Enso, NCC, Strängbetong, HAGS Aneby och Contiga. Här följer några av deras reflektioner.

Vi träffas på förmiddagen den 4 november på KTH Leancentrum i Södertälje. Det är andra dagen i rad för de drygt 20-talet deltagarna i kursen och utgör det sista kurstillfället. Några av deltagarna genomförde dagen innan presentationen av det arbete de utfört på respektive företag kopplat till kursen. Kursledarna Johanna Strömgren från KTH och Dan Carlsson från Chalmers inleder med en kort reflektion kring gårdagens presentationer.

Munter stämning vid starten av dagens första utbildningspass.

– Som ni ser är ett återkommande tema behovet av en dedikerad Lean-koordinator eller Lean-organisation vid respektive företag, konstaterar Johanna. Det finns dock en risk att det blir de som driver Lean-arbetet, vilket är fel. Lösningen för denna problematik ligger till stor del i ledningens engagemang.

Efter diskussionen kring detta är det dags för de sista företagsrepresentanterna att genomföra sina presentationer. Stora Enso inleder med sitt projektarbete bestående av en beskrivning av deras Lean-resa vid Kvarnsvedenbruket.

Företaget har en stor utmaning eftersom de traditionellt varit vana vid massproduktion och stadig tillväxt. Idag sjunker efterfrågan på papper kraftigt, varför det mer handlar om att vara kostnadseffektiv och flexibel. De startade sin resa med Produktionslyftet i februari 2014 och har idag tagit fram sitt produktionssystem samt kommit långt med daglig styrning över hela bruket. De konstaterade dock att Produktionslyftet bara är en inledningsfas, det verkliga jobbet ligger framför dem.

Stora Enso Kvarnsvedens ”Lean-hus” består inte av en byggnad utan av en gran med bas i rotens grundvärderingar och principerna i grenverken. Vid avslutet av Produktionslyftet planterade de symboliskt en riktig gran för att visa det fortsatta arbetet. De har etablerat ett internt Lean-nätverk och har börjat med förbättringsarbete, även om de kommit olika långt. Bruket är stort med många hundra anställda och det är de olika sektionerna som ansvarar för framdriften; att det finns inte någon Lean-stab gör att nätverken blir ännu viktigare. Redan 2012 deltog de första medarbetarna i motsvarande Lean-kurs – vilket även ledde till att företaget sökte till Produktionslyftet – och de medverkande här representerar den fjärde gruppen som går kursen. Fler är dessutom planerade.

Mellan presentationerna växlar vi några ord med några andra deltagare. Från NCC medverkar Therése Edén (entreprenadingenjör, arbetsledare, Lean-koordinator) och Mikael Sjögren (verksamhetsutvecklare, produktionsstöd, Lean-koordinator).

Nöjda deltagare: Therése Edén och Mikael Sjögren från NCC.

– Det är väldigt intressant att lära av varandra för att sedan hitta sin egen väg, säger Therése. Överlag känns det stöttande med kursen eftersom vi står inför utmaningar som andra har klarat av. Det kan vara tungrott i början, förändringar tar tid!

Det finns många likheter mellan de olika branscherna, men också skillnader. Att exempelvis genomföra en värdeflödesanalys i tidigare faser kan vara svårt med tanke på byggbranschens geografiskt utspridda produktion.

– Det är dock spännande och inspirerande att utbyta erfarenheter över gränser, säger Mikael. Det finns så mycket fördjupade kunskaper som det inte går att läsa sig till, det blir intressanta diskussioner.

Förutom Therése och Mikael så har totalt fyra kollegor från deras avdelning medverkat vid två tidigare kurser. Att cheferna verkligen är engagerade är något som också betonas i kursen, allt med tanken att kunskaperna ska spridas som ringar på vatten. Inom NCC finns också ett stort stöd ”uppifrån” där många medarbetare har stora kunskaper i Lean; en bland många är Kajsa Simu, som också är ordförande i Lean Forum Bygg.

– Samtidigt ger kursen en ökad förståelse kring att det inte räcker med att vi som företag blir bättre, avslutar Therése. Kedjan före och efter måste också inkluderas.

Strängbetong från Kungsör håller därefter sin presentation kring projektuppgiften. De startade sitt arbete med Produktionslyftet redan 2011, en resa som de menar verkligen har utvecklat fabriken. Samtidigt erkänner de att de tappat lite styrfart i Lean-arbetet, vilket de tror beror på att de saknar Lean-koordinator och pilotområde. Det finns dock en gemensam grund och samsyn, där fack och skyddsombud är delaktiga, samt en väl förankrad daglig styrning där även konstruktionsavdelningen är med.

De funderar på att återinföra Lean-koordinatorer som stöd för coachande ledarskap. Fabriken i Kungsör låg illa till när de började i Produktionslyftet, det var i stort sett ”utvecklas eller avvecklas” som gällde. Under 2016 ska de bygga en ny betongstation i Kungsör, en dyr investering som inte hade gjorts om de inte hade utvecklats – det gäller att ta tillvara på det som åstadkommits och ta det vidare.

Ett lite annorlunda företag i sällskapet avseende produkterna är HAGS Aneby, tillverkare av bland annat lekplatsutrustningar. De kom med i Produktionslyftet sensommaren 2015 och deltar således fortfarande i programmet. På kursen medverkar Erik Lindblad (Operations Development Manager) och Mats Ekegren (Produktionsteknisk Chef).

Kursledare Dan Carlsson (Chalmers) flankerad av Hags Aneby; till vänster Erik Lindblad och till höger Mats Ekegren.

– Det är bra timing att gå kursen parallellt med arbetet i Produktionslyftet, då får man användning direkt av det man lärt sig, menar Erik. Det känns som en bra förankring och vi kan agera som språkrör in i ledningsgruppen.

De planerar även att skicka fler medarbetare på kurs under kommande år. Med 230 anställda gäller det att bygga upp en kritisk massa som har en god förståelse i Lean-arbete.

– Kursen har en bra kombination av praktiska övningar, teori och studiebesök, fortsätter Erik. Det blir en lagom mix av influenser och praktiska erfarenheter, och genom små experiment får man en ökad förståelse.

Båda menar att tio heldagar med bara teoristudier inte hade gett lika mycket. Gästföreläsningarna, liksom besöken hos Atlas Copco och Scania, har gett en ytterligare dimension.

– Det är viktigt och bra att ha den balansen mot teorin, säger Mats. Speciellt viktigt med tanke på att man inte har suttit i skolbänken på ett tag …

På den här kursen är byggsektorn väl representerad. Förutom NCC och Strängbetong medverkar även Contiga med Håkan Lindberg (skärmaskinsoperatör) och Andreas Wireback (förändringsledare och arbetsledare). De avslutar precis sitt arbete med Produktionslyftet i betongelementfabriken, ett arbete som påbörjades tidigt våren 2014, men fortsätter i stålverkstaden (som startades senare).

Fika- och mingelpaus med från vänster Mikael Sjögren (NCC), Staffan Molin (Stora Enso), Staffan Greisz (Stora Enso)
och Johanna Strömgren (kursledare, KTH).

– Det här är en bra utbildning som ger en del repetition, säger Andreas. Det är bra att det går hand-i-hand med coachningen så att det sätter sig ordentligt.

Före Håkan och Andreas gick nuvarande verkstadschefen och fabrikschefen kursen och de tror att fler kommer att gå. Nu går Andreas kursen som förändringsledare och Håkan som medlem i styrgruppen för stålverkstaden.

– Kursen lyfter principer och kulturell bakgrund lite mer, säger Håkan. Arbetet med att försöka förändra företaget i grunden är det största arbetet.

Även de framhåller det inspirerande med studiebesök och föreläsningar, liksom möjligheten att ta frågeställningar och funderingar med sig tillbaka och diskutera dem djupare med Lean-coachen på hemmaplan. ”Många delar har fallit på plats”, som Andreas konstaterar.

– Det innebär även ett stort plus träffa folk från andra företag och områden, att kunna jämföra problemen, säger Håkan. Det hade vi inte kunnat göra utan kursen. Nu har vi ett kontaktnät i andra branscher som arbetar med samma problem. Det spelar ingen större roll att vi inte arbetar i samma bransch, erfarenheterna är liknande. Vi har alla samma syfte.

Att lära tillsammans är lite av mottot i Produktionslyftet och det programmet står för. Att lära sig tillsammans är ett mycket bättre alternativ än de initiativ som trycks ner ovanifrån.

Södertäljegruppens deltagare vid avslutet den 4 november.

– Det är dock viktigt att vi utgår från där vi står och att vi vet vart vi vill, först därefter kan vi experimentera i verksamheten, menar Dan Carlsson. Om det inte blir som vi tänkt oss så stämmer inte vår tes – och då har vi ju lärt oss något nytt!

Ledarens jobb är att utveckla sina medarbetare, det är huvudfokus inom Lean ledarskap. För att vara en bra Lean förändringsledare krävs dock ett kunskapsfundament där ett stort antal frågor adresserats; historik, filosofier och principer, lagarbete, metoder och verktyg, motivation …

– Företagen underskattar vikten av en kritisk massa, det kan bli lite halvtungt för en person som gått kursen i ett företag med 500 anställda, avslutar Dan. Det betyder inte att alla ska gå den här kursen – det kan vara interna utbildningar eller i nätverk – det viktiga är att det finns ett fokus på förståelse och samsyn.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer