Bror Tonsjö inspirerar Flaggskeppsfabriken

Notis · 2021-05-21

Operatörs- och tidsanpassad digital information hos Bror Tonsjö

Utmaning/bakgrund

Avgörande när ett företag går vidare med digitaliseringen är vilken typ av information operatörerna vill ha och när. Ju längre företaget kommer på sin digitaliseringsresa desto tydligare blir det hur den alltmer påverkar operatörsrollen. Bror Tonsjö inledde under 2012en Lean-resa i samarbete med Produktionslyftet, ett nationellt program som arbetar med Lean och förändringsförmåga. Det har lagt en bra grund för flöden och processer och 2017 tog de upp tråden igen. Alla aspekter genomlystes; lönsamhet, leveranssäkerhet, kvalitet, kompetens. Det var avstampet för företagets digitala resa.

Verksamheten har traditionellt styrts på historik. De har haft produktion 168 timmar per vecka men en chefsnärvaro på 40 timmar per vecka. Nu vill de ha ett ledarskap där medarbetarna kommer i fokus och systemet ger stöd åt operatörerna. Statistiken visar svart på vitt om produktionen flyter på bra eller inte. Digitaliseringen skapar möjlighet för kontinuerlig tillgång till information men det finns även en risk med att få informationen direkt i mobilen. Det är här som ledarskapet och personalengagemanget kommer in. Tidigt såg företagsledningen att personalen påverkades av 24/7-information, vilket inte var odelat positivt. Frågor som diskuterats inom företaget är hur de säkerställer rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt? Frågan är central eftersom den belyser komplexiteten men även möjligheten med digitaliseringsutvecklingen. En annan fråga är hur tillgänglig du ska vara som medarbetare. Var går gränsen mellan arbete och fritid?

Därför har Bror Tonsjö arbetat mycket med ledarskap och kultur. Hur kan personalen engageras? Har de rätt medarbetare på rätt plats och, framförallt, har de rätt kompetens på rätt plats? Det är avgörande att ta små steg med fokus påförbättringar för individens. Vad kan medarbetarna skapa med all den data de får tillgång till?

Hur kan den information som operatören vill ha skräddarsys för deras behov? Exempelvis i början av skiftet mellan 06:00 och 08:00 önskar de information om vad som ska produceras, finns det några problem eller utmaningar? I slutet av skiftet kanske de vill ha en summering av antal artiklar och hur det ser ut med det förebyggande underhållet. All information finns där, men vilken vill medarbetarna ha och när, utan att det blir varken för mycket eller för lite?

Lösning/metod

Tillsammans med Siemens och Afry skapade Bror Tonsjö ett gemensamt projekt för att utveckla Tonsjö-resan. Med Siemens MindSphere-lösning kunde gamla och nya maskiner, sensorer och affärssystem, kopplas samman för att på ett effektivt sätt få upp allt tillsammans i molnet. Med en maskin i taget gick arbetet vidare steg för steg – idag har de cirka 80 procent av sin volym uppkopplad. Det gäller även affärssystem och affärsdata, allt finns i molnet.

Innan förändringsresan startade deltog företaget i ett forskningsprojekt tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) där ett 50-tal operatörer från samtliga skift intervjuades – Bror Tonsjö kör som nämnts 24/7 – för att få en bild av det analoga perspektivet kring hur operatörerna uppfattar daglig styrning, skiftöverlämning, maskinbyte etcetera. Det var avgörande feedback för företaget när de gick vidare med digitaliseringen av sin arbetsplattform, det vill säga vilken typ av information medarbetarna vill ha och när.

En grundförutsättning var att minska ”arbetspeakarna” för medarbetarna, det vill säga få bort topparna, och komma in i ett läge där allt flöt på och alla hjälpte alla. De frågade personalen vilken information som saknades, vad de vill ha och hur de vill ha den paketerad. Under resans gång har de både flyttat medarbetare till positioner där de passar bättre liksom anställt ny personal, allt för att underlätta digitaliseringsresan. Informationen från medarbetarna bidrog till att företaget kunde skapade sig en klar bild över vad de skulle fokusera på ur en digitaliseringsaspekt.

Resultat/lärdomar

En framgångsfaktor är att fokus har legat på den mänskliga biten av digitalisering med beslutsstöd för operatörerna. Med tillgång till all data i molnet kan medarbetarna idag ta bättre beslut.

Bror Tonsjö har i nuläget cirka 70 maskiner uppkopplade. De mäter av dem 24 timmar per dygn, även 20 år gamla maskiner som kopplats upp efter bästa förmåga. De nya maskinerna levererar all data från början. Allt detta gör att de i god tid kan få signaler om exempelvis ett lager eller liknande visar tecken på förslitning och kan bytas innan det fallerar, vilket bidrar till ett jämnare produktionsflöde och minskad risk för oplanerade stopp.

Två lärdomar som Bror Tonsjö vittnar om är att det är ingen idé att börja med Industri 4.0 utan att ha Lean-grunden lagd, digitaliseringsarbetet kräver bra processer och effektivitet. Det är viktigt att redan inledningsvis involvera medarbetarna och visa att det är deras verklighet och utmaningar som ska lösas först.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer